×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 25

Ieremiia, pentru că n-au vrut să-l asculte pre dânsul şi pre ceialalţi proroci, carii i-au îndemnat spre pocăinţă, vesteaşte râsipirea Ierusalimului şi robie de şeaptezeci de ani, şi după aceaea perirea celor ce-i ţinea robi; pentru aceaea, să porunceaşte lui Ieremiia să închine păharul iuţimei Domnului cetăţilor Iudei şi celoralalţi împăraţi a locurilor. Păstorilor şi căpeteniilor încă le vesteaşte tânguire.

1 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremie pentru tot norodul lui Iuda în anul al patrulea a lui Ioachim, fiiul lui Iosia, împăratul lui Iuda; acesta e anul cel dintâiu a lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului,

2 Care l-au grăit cătră tot norodul lui Iuda şi cătră cei ce lăcuiesc în Ierusalim, zicând:

3 „În al treisprăzeacelea an a lui Iosia, fiiul lui Amos, împăratul lui Iuda, şi până în zioa aceasta, doaozeci şi trei de ani, şi am grăit cătră voi, mânecând şi zicând.

4 Şi am trimis la voi pre robii Miei, prorocii, de noapte trimiţindu-i şi nu aţi ascultat şi nu aţi luat aminte cu urechile voastre.

5 Întoarceţi-vă fieştecarele de la calea sa cea rea şi de la cugetele voastre şi veţi lăcui în pământul care l-am dat voao şi părinţilor voştri din veac şi până în veac.

6 Nu meargeţi după dumnezei străini, ca să slujiţi lor şi ca să vă închinaţi lor, ca să nu Mă porniţi pre Mine spre mănie cu faptele mâinilor voastre, ca să vă fac voao rău.

7 Şi nu M-aţi ascultat pre Mine”.

8 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „De vreame ce nu aţi crezut cuvintele Meale,

9 Iată, Eu voiu trimite şi voiu lua moştenirea de la miiazănoapte şi-i voiu aduce pre ei preste pământul acesta şi preste cei ce lăcuiesc pre el şi preste toate neamurile ceale de primpregiurul ei, şi-i voiu pustii pre ei şi-i voiu da spre stângere şi spre şuierare şi spre ocară veacinică.

10 Şi voiu piiarde de la ei glasul cel de bucurie şi glasul cel de veselie, glasul cel de mire şi glasul cel de mireasă, mirosul cel de mir şi lumina luminei.

11 Şi va fi tot pământul spre stângere şi vor sluji întru neamuri şeaptezeci de ani.

12 Şi după ce să vor umplea acei şeaptezeci de ani, voiu izbândi asupra neamului aceluia şi voiu pune pre ei spre stângere veacinică.

13 Şi voiu aduce preste pământul acesta toate cuvintele Meale, care le-am grăit asupra lui, toate câte sânt scrise în cartea aceasta, care le-au prorocit Ieremiia asupra tuturor neamurilor.

14 Că au slujit lor, când era neamuri multe şi împăraţi mari; şi voiu răsplăti lor după faptele lor şi după lucrurile mâinilor lora”.

15 Aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil: „Ia păharul vinului acestuia din mâna Mea şi vei adăpa toate neamurile la care Eu te trimiţ pre tine.

16 Şi vor bea şi vor borî, şi vor nebuni de faţa sabiei carea Eu o voiu trimite în mijlocul lor”.

17 Şi am luat păharul din mâna Domnului şi am adăpat toate neamurile la care m-au trimis pre mine Domnul cătră eale.

18 Ierusalimul şi cetăţile lui Iuda şi pre împăraţii lui Iuda şi pre boiarii lui, ca să-i puie pre ei spre pustiire şi spre stângere şi spre şuierare.

19 Şi pre Faraon, împăratul Eghiptului, şi pre slugile lui şi pre boiarii lui şi pre tot norodul lui;

20 Şi pre toţi cei amestecaţi ai lui şi pre toţi împăraţii celor de alt neam; şi Ascalonul şi Gaza şi Acaronul şi rămăşiţa Azotului;

21 Şi Idumeea şi Moavita şi pre fiii lui Amon;

22 Şi pre împăraţii Tirului şi pre împăraţii Sidonului şi pre împăraţii cei dincolo de mare;

23 Şi pre Dedan şi pre Teman şi pre Ros şi pre tot tunsul dinaintea feaţii Lui;

24 Şi pre toţi amestecaţii cei ce poposesc în pustie;

25 Şi pre toţi împăraţii Elamului şi pre toţi împăraţii perşilor;

26 Şi pre toţi împăraţii de la apiliot, pre cei de departe şi pre cei de aproape, pre fieştecarele împrotiva fratelui său şi toate împărăţiile ceale de pre faţa pământului.

27 „Şi vei grăi lor: «Aşea zice Domnul Dumnezeu, Atotţiitoriul, Dumnezeul lui Israil: ‚Beaţi, îmbătaţi-vă şi borâţi şi veţi cădea şi nu vă veţi scula de cătră faţa sabiei carea o voiu trimite în mijlocul vostru!’»

28 Şi va fi când nu vor vrea să priimească păharul din mâna ta, ca să bea, şi vei grăi: «Aşea au zis Domnul: ‚Bind veţi bea!

29 Că în cetatea întru carea s-au numit numele Mieu preste ea, Eu viu a chinui şi voi cu curăţenie nu vă veţi curăţi, că sabie Eu chem asupra tuturor celor ce şed pre pământ’».

30 Şi tu vei proroci cătră ei toate cuvintele aceastea şi vei zice: «Domnul din înălţime va da răspuns, din lăcaşul cel sfânt al Său va da glasul Său, cuvânt va răspunde preste locul Său şi aceştia ca cei ce culeg vor răspunde şi şezind toţi pre pământ.

31 Vine perire pre o parte de pământ, că judecata Domnului e întru neamuri; judecă-să El cu tot trupul, şi cei necredincioşi s-au dat sabiei, zice Domnul.

32 Aşea zice Domnul: Iată, reale vin de la neam asupra neamului, şi volbură mare iase de la marginea pământului!

33 Şi vor fi răniţi de Domnul în zioa Domnului, de la marginea pământului şi până la marginea pământului nu să vor îngropa; în balegă pre faţa pământului vor fi.

34 Strigaţi, păstori, şi glăsuiţi şi vă tânguiţi berbecii oilor, că s-au plinit zilele voastre spre junghiiare şi veţi cădea ca berbecii cei aleşi.

35 Şi va peri fuga de la păstori şi mântuirea de la berbecii oilor.

36 Glasul strigării păstorilor şi strigarea oilor şi a berbecilor, pentru că au pierdut Domnul păşunile lor.

37 Şi vor înceta rămăşiţele păcii de cătră faţa iuţimei măniei Meale».

38 Lăsat-au ca un leu popasul său, pentru că s-au făcut pământul lor neumblat de la faţa sabiei ceii mari”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.