×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 23

Domnul ameninţază păstorilor carii răsipesc şi rump turma, făgăduind că va aduce rămăşiţele turmei la locul său şi va scula păstori şi lui David, odraslă dreaptă, supt carea să vor deştepta cu mare fericire. Proroceaşte prorocilor celor mincinoşi ocară veacinică, carii înşală pre norod vrând ca să-şi uite de numele Domnului; şi fără voia lui Dumnezeu prorocesc, zicând că cuvântul Domnului easte povoară.

1 O, păstori, cei ce râsipiţi şi oile păşunei lor!

2 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul asupra celor ce pasc norodul mieu: „Voi aţi râsipit oile Meale şi le-aţi scos afară şi nu le-aţi cercetat pre eale; iată, Eu voiu izbândi asupra voastră, după meşteşugurile voastre ceale reale.

3 Şi Eu voiu priimi pre cei rămaşi ai norodului Mieu de preste tot pământul unde i-am scos pre ei şi voiu aşeza pre ei la păşunea lor şi vor creaşte şi să vor înmulţi.

4 Şi voiu scula lor păstori, carii vor paşte pre ei şi mai mult nu să vor teame, nici să vor înfricoşea, zice Domnul.

5 Iată, zile vin, zice Domnul, şi voiu râdica lui David odraslă dreaptă şi va împărăţi împărat şi va înţeleage şi va face judecată şi dreptate pre pământ.

6 În zilele lui să va mântui Iuda şi Israil va lăcui cu nădeajde şi acesta easte numele lui, cu care va chema pre el Domnul: Iosedec, întru prorocia.

7 Pentru aceaea, iată, zile vin, zice Domnul, şi nu vor mai zice: «Viu e Domnul, Cel ce au scos casa lui Israil din pământul Eghiptului!»

8 Ci «Viu e Domnul, Cel ce au scos şi au adunat toată sămânţa lui Israil de la pământul mieziinopţii şi din toate ţările unde i-au scos pre ei acolo şi i-au aşezat în pământul lor»”.

9 b„Zdrobitu-s-au inima întru mine, clătitu-s-au toate oasele meale, făcutu-m-am ca un bărbat zdrobit şi ca un om cuprins de vin, de faţa Domnului şi de faţa bunei-cuviinţăi mărirei Lui.

10 Că de cătră faţa acestora au plâns pământul, uscatu-s-au păşunile pustiei şi s-au făcut dumbrava lor rea şi tăriia lor aşea”.

11 „Că preotul şi prorocul s-au spurcat şi în Casa Mea am văzut răutăţile lor.

12 Pentru aceaea, facă-să lor calea lor spre lunecare întru negură şi să vor împiedeca şi vor cădea întru ea, pentru că voiu aduce preste ei reale în anul cercetării lorc.

13 Şi întru prorocii Samariei am văzut fărădelegi, prorocit-aud prin Vaal şi au făcut pre norodul Mieu, Israil, să rătăcească.

14 Şi întru prorocii Ierusalimului am văzut groaznice, preacurvind şi mergând întru minciuni şi sprijinind mâini multe, ca să nu să întoarcă fieştecarele de la calea sa cea rea; făcutu-s-au Mie toţi ca Sodoma, şi cei ce lăcuiesc într-însa, ca Gomora!”

15 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, Eu hrănesc pre ei cu dureare şi voiu adăpa pre ei cu apă amară, că de la prorocii Ierusalimului au ieşit spurcăciune în tot pământul”.

16 Aşea zice Domnul, Atotţiitoriul: „Nu ascultaţi cuvintele prorocilor, că în deşert îşi fac lor vedenii, de la inima lor grăiesc, şi nu de la gura Domnului!

17 Zic celor ce lapădă cuvântul Domnului: «Pace va fi voao», şi tuturor celor ce umblă întru poftele lor, şi la tot cel ce umblă întru înşelăciunea inimii sale: «Nu vor veni asupra ta reale»”.

18 „Că cine au stătut înainteae Domnului şi au văzut cuvântul Lui? Cine au băgat în urechi şi au auzit?

19 Iată, cutremur de la Domnul şi iuţime iasă spre cutremur, învârtindu-să preste cei necredincioşi va veni.

20 Şi mai mult nu să va întoarce mâniia Domnului,până când o va face pre ea şi până când o va întări pre ea de la izdărâtura inimii Lui; la sfârşitul zilelor înţeleage-o-vor pre ea”.

21 „Nu am trimis prorocii şi ei alerga, nici am grăit cătră ei, şi ei prorocea.

22 Şi de au stătut la sfatul Mieu şi de au auzit cuvintele Meale, şi pre norodul Mieu ar fi întors de la tocmealele lor ceale reale.

23 Dumnezeu de aproape sânt Eu, zice Domnul, şi nu Dumnezeu departe.

24 Au ascunde-să-va neştine întru ceale ascunse şi Eu nu-l voiu vedea pre el? Au nu umplu Eu ceriul şi pământul?, zice Domnul.

25 Auzit-am ceale ce grăiesc prorocii, cei ce prorocesc întru numele Mieu minciuni, zicând: «Vis am visat».

26 Până când va fi în inima prorocilor celor ce prorocesc minciuni, prorocind ei voile inimilor sale?

27 Celor ce socotesc ca să uite leagea Mea întru visele sale, care povestea fieştecarele deaproapelui său în ce chip au uitat părinţii lor numele Mieu întru Vaal.

28 Prorocul întru carele easte visul, povestească visul său, şi întru carele easte cuvântul Mieu cătră el, povestească cuvântul Mieu întru adevăr. Ce sânt paiele spre grâu? Aşea sânt cuvintele Meale, zice Domnul.

29 Nu-s, iată, cuvintele Meale ca focul, zice Domnul, şi ca ciocanul care taie piiatră?

30 Pentru aceaea, iată, Eu cătră prorocii, zice Domnul Dumnezeu, cei ce fură cuvintele Meale, fieştecarele de la deaproapele său.

31 Iată, Eu cătră prorocii cei ce scot prorociile limbii şi dormitează adormirea lor.

32 Pentru aceaea, iată, Eu cătră prorocii cei ce prorocesc vise mincinoase şi nu le povestea pre eale şi au înşelat pre norodul Mieu cu minciunile lor şi cu înşelăciunile lor, şi Eu nu i-am trimis pre ei şi nu le-am poruncit lor, şi cu folos nu vor folosi pre norodul acesta.

33 Şi de te va întreba norodul acesta, au preot, au proroc, zicând: «Ce e luarea Domnului?» Şi vei grăi lor: «Voi sânteţi luarea»; şi voiu sparge pre voi, zice Domnul.

34 Prorocul şi preoţii şi norodul carii vor zice: «Luarea Domnului» şi voiu izbândi pre omul acela şi casa lui.

35 Aşea veţi grăi fieştecarele cătră deaproapele său şi fieştecarele cătră fratele său: «Ce au răspuns Domnul?» şi «Ce au zis Domnul?»

36 Şi «luarea Domnului» nu numiţi mai mult, că «luarea omului» fi-va cuvântul lui.

37 Şi pentru aceaea au grăit Domnul Dumnezeul nostruf.

38 Pentru aceaea, aşea zice Domnul Dumnezeul nostru: Pentru care lucru aţi zis cuvântul acesta: «luarea Domnului» şi am trimis la voi, zicând: «Nu ziceţi: ‚luarea Domnului’».

39 Pentru aceaea, iată, Eu vă iau şi vă sparg pre voi şi cetatea carea o am dat voao şi părinţilor voştri.

40 Şi voiu da preste voi ocară veacinică şi necinste veacinică, carea nu să va uita”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.