×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 22

Îndeamnă pre împăratul Iudei şi pre norodul lui să facă judecată şi dreptate, ca toate să le sporească, iară de nu, toţi vor fi spre răpire. Şi Selim, adecă Ioachim, fiiul lui Iosie, împăratul Iudei, nu să va întoarce mai mult în Ierusalim. Ceartă pre cei ce zidesc cu nedreptate, făgăduindu-şi loruşi fericirea părinţilor celor drepţi. Proroceaşte împrotiva necredinciosului Ioachim, fiiul lui Iosie, că nu va avea îngropăciune, şi fiiul acestuia, necredinciosul Iehoniia, cu mumă-sa să va duce în Vavilon şi acolo va muri.

1 Aceastea zice Domnul: „Du-te şi te pogoară la casa împăratului lui Iuda şi vei grăi acolo cuvântul acesta şi vei zice:

2 «Ascultă cuvântul Domnului, împărate al lui Iuda, cel ce şezi pre scaonul lui David, tu şi casa ta, norodul tău şi cei ce întră prin porţile aceastea!

3 Aceastea zice Domnul: ‚Faceţi judecată şi dreptate şi scoateţi pre cel jefuit din mâna celui ce-l năpăstuiaşte pre el; şi pre cel nemearnic şi pre cel sărac şi pre văduvă să nu-i asupriţi şi nu păgâniţi, şi sânge nevinovat să nu vărsaţi în locul acesta!

4 Că deaca, făcând, veţi face cuvântul acesta, vor întra prin porţile casii aceştiia împăraţi şezind pre scaonul lui David şi în cară şi pre cai vor fi şezind ei şi feciorii lor şi norodul lor.

5 Iară de nu veţi face cuvintele aceastea, asupra Mea M-am jurat, zice Domnul, că spre pustiire va fi casa aceasta’.

6 Că aceastea zice Domnul asupra casii împăratului lui Iuda: ‚Galaadule, tu Mie începătura Livanului, de nu te voiu pune pre tine spre pustiire, cetăţi nelăcuite.

7 Şi voiu aduce asupra ta om pierzătoriu şi săcurea lui şi vor tăia chedrii cei aleşi ai tăi, şi-i vor băga în foc;

8 Şi vor treace neamuri multe prin cetatea aceasta şi va zice fieştecarele cătră deaproapele său: ‚Pentru ce au făcut Domnul aşea cetăţii aceştii mari?’

9 Şi vor zice: ‚Pentru că au părăsit aşezământul de leage a Domnului Dumnezeului lor şi s-au închinat la dumnezei străini şi au slujit lor’.

10 Nu plângeţi pre cel mort, nici vă tânguiţi pentru el; plângeţi cu plângere pre cel ce iasă, că nu să va întoarce încă, nici va vedea pământul moşiei sale.

11 Pentru că aceastea zice Domnul asupra lui Selim, fiiul lui Iosie, cel ce împărăţeaşte în locul lui Iosie, tatălui său, carele au ieşit din locul acesta:

12 ‚Nu să va mai întoarce acolo, ci în locul acela unde l-am mutat pre el, acolo va muri, şi pământul acesta nu-l va mai vedea.

13 O, cel ce zideaşte casa sa nu cu dreptate şi foişoarele sale nu cu judecată, la el deaproapele lui lucră în dar şi plată nu-i dă lui!

14 Zidit-ai ţie casă cu măsură, foişoare largi şi cu ferestri osibite şi cuptuşite cu chedru şi văruite cu minău.

15 Au împărăţi-vei pentru că tu te-ai întărâtat asupra lui Ahaz, tatălui tău? Nu vor mânca şi nu vor bea, mai bine era ţie să faci judecată şi dreptate bună!

16 Nu au cunoscut, nu au judecat judecată smeritului, nici judecată săracului. Au nu easte aceasta, că tu nu Mă cunoşti pre Mine?’, zice Domnul.

17 Iată, nu sânt ochii tăi drepţi, nici inima ta bună, ci la lăcomiia ta şi la sângele cel nevinovat, ca să-l verşi pre el, şi la strâmbă-tăţi şi la ucideri, ca să le faci pre eale.

18 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul asupra lui Ioachim, feciorul lui Iosie, împăratul lui Iuda: ‚Şi asupra bărbatului acestuia nu-l vor plânge pre el: ‚O, frate!’, nici să vor tângui pentru el: ‚Vai, Doamne!’

19 Îngropare nu se va îngropa, putred să va lăpăda afară de poarta Ierusalimului’.

20 Suie-te în Livan şi strigă, şi spre Vasan dă glasul tău şi strigă dincolo de mare, că s-au sfărâmat toţi iubitorii tăi.

21 Grăit-am cătră tine întru cădearea ta şi ai zis: ‚Nu voiu asculta!’ Aceasta easte calea ta din tinereaţele tale, nu ai ascultat glasul Mieu.

22 Pre toţi păstorii tăi va paşte vântul şi ibovnicii tăi în robie vor mearge; că atunci te vei ruşina de toţi cei ce te iubesc pre tine.

23 Ceaea ce lăcuieşti în Livan, ceaea ce faci cuiburi în chedri, foarte vei suspina când vor veni ţie dureri, ca ceiia ce naşte.

24 Viu sânt Eu, zice Domnul; deaca făcându-să să va face Iehoniia, feciorul lui Ioachim, împăratul lui Iuda, peceatea în mâna Mea cea dreaptă, de acolo te voiu zmulge.

25 Şi te voiu da pre tine în mâna celor ce caută sufletul tău, de carii tu te temi de faţa lor, în mâna haldeilor.

26 Şi te voiu lăpăda pre tine şi pre mumă-ta care te-au născut pre tine, în pământ, unde nu ai născut tu acolo, şi acolo vei muri.

27 Iară în pământul care ei să roagăb cu sufletul lor, nu să vor întoarce’».

28 Necinstitu-s-au Iehoniia ca un vas de nici o treabă, pentru că s-au lăpădat şi s-au scos la pământul care nu l-au ştiut.

29 Pământe, pământe, auzi cuvântul Domnului!

30 Scrie pre bărbatul acesta, om izgonit, pentru că din seminţiia lui mai mult nu va şedea bărbat pre scaonul lui David, domn în Iuda”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.