×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 21

Ieremie răspunde trimişilor lui Sedechiia, împăratului, despre închiderea împăratului Vavilonului, că Iuda să va pedepsi cu ciumă şi cu sabie, cu foamete şi cu robie; şi numai aceia vor rămânea carii vor fugi la haldei. Şi îndeamnă să facă judecată, ca să nu-i amistuiască de tot urgiia Domnului.

1 Cuvântul care s-au făcut de la Domnul cătră Ieremie, când au trimis la el împăratul Sedechiia pre Pashor, fiiul lui Melhie, şi pre Sofoniia, fiiul lui Vaseu, preotul, zicând:

2 „Întreabă pentru noi pre Domnul, că împăratul Vavilonului stă asupra noastră, doară va face Domnul după toate minunile Sale şi să va duce de asupra noastră”.

3 Şi au zis cătră ei Ieremie: „Aşea veţi grăi cătră Sedechiia, împăratul lui Iuda:

4 «Aceastea zice Domnul: ‚Iată, Eu întorc armele ceale de războiu cu care voi daţi războiu asupra haldeilor celor ce v-au închis pre voi din afară de zid, şi-i voiu aduna pre ei la mijlocul cetăţii aceştiia.

5 Şi voiu bate Eu pre voi cu mână întinsă şi cu braţ tare şi cu mănie şi cu urgie mare.

6 Şi voiu lovi pre toţi cei ce lăcuiesc în cetatea aceasta, pre oameni şi pre dobitoace, cu moarte mare, şi vor muri’.

7 Şi după aceastea, aşea zice Domnul: ‚Da-voiu pre Sedechiia, împăratul lui Iuda, şi pre fiii lui şi pre norodul care au rămas în cetatea aceasta, de moarte şi de foamete şi de sabie, în mâna vrăjmaşilor lor, carii caută sufletele lor şi cu ascuţişul sabiei de tot voiu tăia pre ei; nu voiu cruţa pre ei şi nu Mă voiu milostivi spre ei’».

8 Şi cătră norodul acesta vei grăi: «Aceastea zice Domnul: ‚Iată, Eu am dat înaintea feaţii voastre calea vieţii şi calea morţii.

9 Cel ce şeade în cetatea aceasta de sabie şi de foamete va muri, şi cel ce va ieşi şi va mearge la haldei, cei ce v-au închis pre voi, trăi-va şi va fi sufletul lui spre prăzi şi va trăi.

10 Pentru că am întărit faţa Mea asupra cetăţii aceştiia spre reale şi nu spre bune’. Zice Domnul: ‚În mâinile împăratului Vavilonului să va da şi de tot o va arde pre ea cu foc’.

11 Casa împăratului lui Iuda, auziţi cuvântul Domnului, casa lui David, aceastea zice Domnul:

12 ‚Judecaţi dimineaţa judecată şi îndreptaţi şi scoateţi pre cel jefuit din mâna celui ce-l năpăstuiaşte pre el, pentru ca să nu să descopere ca focul iuţimea Mea; şi va arde şi nu va fi cine să o stângă.

13 Iată, Eu asupra ta, cel ce lăcuieşti Valea Sorului cea câmpoasă, cei ce ziceţi: ‚Cine ne va înfricoşea pre noi? Sau cine va întra în lăcaşul nostru?’

14 Şi voiu aprinde foc în dumbrava ei şi va mânca toate ceale de primprejurul ei!’»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.