×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 20

Pashor, preotul, bătând pre Ieremiia, îl trimite în temniţă, de unde ieşind, proroceaşte lui şi tuturor priiatinilor lui şi la tot Iuda, ca un proroc mincinos, robiia Vavilonului. Să jeluiaşte că să râde şi rabdă ocară şi izgonire pentru cuvântul Domnului şi-şi blastămă zioa naşterii.

1 Şi au auzit Pashor, fiiul lui Emir, preotul, şi acesta era pus povăţuitoriu Casii Domnului, pre Ieremiia prorocind cuvintele aceastea.

2 Şi l-au lovit pre el şi l-au băgat pre el în locul cel de chin, care era la poarta casii ceii rânduite de la tatăl său, ce era în Casa Domnului.

3 Şi au scos Pashor pre Ieremie din locul închisorii şi au zis Ieremiia cătră el: „Nu Pashor au chemat Domnul numele tău, ci «nemearnic»,

4 Pentru că aceastea zice Domnul: «Iată, Eu te dau pre tine la nemernicie împreună cu toţi priiatinii tăi şi vor cădea de sabiia vrăjmaşilor săi, şi ochii tăi vor vedea, şi pre tine şi pre tot Iuda voiu da în mâinile împăratului Vavilonului şi-i va face pre ei nemearnici şi cu sabii va tăia pre ei.

5 Şi voiu da toată putearea cetăţii aceştiia şi toate ostenealele ei şi toate vistieriile împăratului Iuda în mâinile vrăjmaşilor lui, şi-l vor duce pre el în Vavilon.

6 Şi tu, Pashor, şi toţi cei ce lăcuiesc în casa ta veţi mearge în robie, şi în Vavilon vei muri, şi acolo te vei îngropa tu şi toţi priiatinii tăi, cărora ai prorocit minciuni»”.

7 Amăgitu-m-ai, Doamne, şi m-am amăgit, biruitu-m-ai şi Te-ai întărit, făcutu-m-am spre râs, toată zioa am fost batjocorit.

8 Pentru că cu cuvântul mieu cel amar voiu râde defăimare şi becisnicie voiu chema, că s-au făcut cuvântul Domnului spre ocară mie şi spre batjocoră în toată zioa mea.

9 Şi am zis: „Nu voiu numi numele Domnului şi mai mult nu voiu grăi întru numele Lui!” Şi s-au făcut ca focul ce arde pârjolinda în oasele meale şi m-am părăsit de pretutindinea şi nu pociu suferi.

10 Că am auzit hula multora carii s-au adunat de primprejur: „Sculaţi-vă şi să ne sculăm asupra lui toţi bărbaţii, priiatinii lui! Păziţi ceaea ce e în gândul lui, au, doară, să va înşela şi vom birui asupra lui şi vom lua izbânda noastră de la el”.

11 Şi Domnul easte cu mine ca un războinic putearnic, pentru aceaea au gonit şi nu au putut înţeleage; ruşinatu-s-au foarte că n-au înţeles ocara lor, carea în veac nu să va ştearge.

12 Doamne, Cel ce ispiteşti ceale drepte şi cunoşti rărunchii şi inimile, să văz izbânda Ta asupra lor, că cătră Tine am descoperit răspunsurile meale!

13 Cântaţi Domnului, lăudaţi-L pre El, că au scos sufletul săracului din mâna celor mai răi!

14 Blăstămată fie zioa întru carea m-am născut, zioa întru carea m-au născut maică-mea să nu fie blagoslovită.

15 Blăstămat să fie omul cel ce au spus tătâne-mieu, zicând că: „S-au născut ţie fecior, bucură-te!”

16 Fie omul acela ca cetăţile care le-au prăpădit Domnul cu mănie şi nu I-au părut rău, auză strigare dimineaţa şi glăsuire întru amiiazăzi.

17 Căci nu m-au ucis în zgăul maicii meale şi să se fie făcut mie maica mea groapă şi zgăul ei zămislire veacinică.

18 Pentru ce am ieşit din zgău, ca să văz osteneale şi dureri? Şi să se sfârşească întru ruşine zilele meale?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.