×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 2

Tare mustră Domnul pre fiii lui Israil şi a Iudei, mai vârtos pre păstori şi pre proroci, că neuitându-să la atâtea faceri de bine care au luat de la Dumnezeu, pre El, izvorul apei ceii vii, părăsindu-L, s-au închinat idolilor, de la carii nici un bine nu pot aştepta; ci încă fiind cu toţii întru închinarea idolilor, în răpiri şi în nemilostivire să socotesc pre sine a fi drepţi; pentru aceaea, le vesteaşte că să vor jefui.

1 Şi au zis: Aceastea zice Domnul:

2 „Adusu-Mi-am aminte de mila tinereaţelor tale şi de dragostea săvârşirei tale, pentru că urmai tu sfântului lui Israil, zice Domnul.

3 Sfânt easte Israil Domnului, pârga rodurilor lui; toţi cei ce-l mâncă pre el vor greşi, reale vor veni asupra lor”, zice Domnul.

4 Auziţi cuvântul Domnului, casa lui Iacov, şi toată săminţiia casii lui Israil:

5 Aceastea zice Domnul: „Ce greşeală au aflat părinţii voştri întru Mine, că s-au depărtat de la Mine şi au umblat după deşertăciuni şi s-au făcut deşerţi?

6 Şi nu au zis: «Unde easte Domnul, Cel ce ne-au scos pre noi din pământul Eghiptului, Cel ce ne-au povăţuit în pustie, prin pământ uscat şi neumblat şi prin pământ fără de apă şi fără de roadă, prin pământ întru carele n-au umblat cândva bărbat, nici au lăcuit om acolo?»

7 Şi v-am dus pre voi în Carmil, ca să mâncaţi roadele lui şi bunătăţile lui; şi aţi întrat şi aţi pângărit pământul Mieu şi moştenirea Mea o aţi pus întru urâciune.

8 Preoţii n-au zis: «Unde easte Domnul?» Şi cei ce să ţinea de leage nu M-au ştiut; şi păstorii au făcut fărădeleage împrotiva Mea, şi prorocii au prorocit în Vaal şi au umblat după ceale netreabnice.

9 Pentru aceasta, încă Mă voiu judeca cu voi, zice Domnul, şi cu fiii fiilor voştri Mă voiu judeca.

10 Treaceţi în ostroavele Hetimului şi vedeţi; şi în Chidar trimiteţi şi socotiţi foarte şi vedeţi de s-au făcut unele ca aceastea.

11 De şi-au schimbat păgânii dumnezeii săi, şi aceia nu sânt dumnezei, iar norodul Mieu au schimbat mărirea sa întru aceia de la carii nu să vor folosi.

12 Spăimântatu-s-au ceriul de aceasta şi s-au înfricoşeata mult foarte, zice Domnul.

13 Că doao şi reale au făcut norodul Mieu: M-au părăsit pre Mine, izvorul apei vieţii, şi şi-au săpat şie fântâni surpate, care nu vor putea ţinea apă.

14 Au rob easte Israil? Au în casă născutb? Pentru ce s-au făcut de pradă?

15 Asupra lui au răcnit leii şi au dat glasul său cei ce au rânduit pământul lui spre pustiire şi cetăţile lui le-au săpat, ca să nu să lăcuiască într-însele.

16 Şi fiii Memfiei şi a Tafnei te-au cunoscut pre tine şi te-au batjocorit.

17 Au nu au făcut aceastea ţie pentru că tu M-ai părăsit pre Mine?, zice Domnul Dumnezeul tău.

18 Şi acum, ce e ţie şi căii Eghiptului, ca să beai apa Ghionului? Şi ce e ţie şi căii asiriianilor, ca să beai apa râurilor?

19 Certa-te-va vicleniia ta, şi răutatea ta te va mustra; şi cunoaşte şi vezi că amar ţiec a Mă părăsi tu pre Mine, zice Domnul Dumnezeul tău, şi n-am binevoit întru tine, zice Domnul Dumnezeul tău.

20 Că din veac ai zdrobit jugul tău şi ai rupt lăgăturile tale şi ai zis: «Nu voiu sluji Ţie, ci voiu mearge în tot dealul înalt şi supt tot copaciul umbros, acolo mă voiu răsfăţa întru curviia mea».

21 Şi Eu te-am sădit viţă roditoare, toată adevărată; cum te-ai întors întru amărâciune, viţă străină?

22 De te vei spăla cu salitru şi-ţi vei înmulţi iarba, spurcată eşti cu nedreptăţile tale înaintea Mea, zice Domnul.

23 Cum vei zice: «Nu m-am spurcat şi pre urma lui Vaal n-am mers?» Vezi căile tale întru mulţime de bărbaţi şi cunoaşte ce ai făcut, cătră searăd glasul ei s-au văietat.

24 Căile sale le-au lăţit spre apa pustiei, întru pofta sufletului său să purta de vânt, datu-s-au; cine o va întoarce pre ea? Toţi cei ce o caută pre ea nu vor osteni, întru smereniia ei o vor afla pre ea.

25 Întoarce piciorul tău de la calea colţuroasă şi gâtlejul tău de la seate! Iară ea au zis: «Îmbărbăta-mă-voiu, că am iubit străini şi după ei am umblat».

26 Cum să ruşinează furul când să prinde, aşea să vor ruşina fiii lui Israil, ei şi împăraţii lor şi boiarii lor şi preoţii lor şi prorocii lor.

27 Lemnului au zis că: «Tatăl mieu eşti tu» şi pietrii: «Tu m-ai născut pre mine» şi au întors cătră Mine spatele şi nu feaţele sale; şi în vreamea răutăţilor sale vor zice: «Scoală-Te şi ne mântuiaşte pre noi!»

28 Şi unde sânt dumnezeii tăi, pre carii ţ-ai făcut ţie? Au scula-să-vor şi te vor mântui în vreamea răutăţii tale? Că după numărul cetăţilor tale era dumnezeii tăi, o, Iudo, şi după numărul despărţirii căilor Ierusalimului jertvea lui Vaal.

29 Pentru ce grăiţi cătră Mine? Toţi voi aţi lucrat păgâneaşte şi toţi voi aţi făcut fărădeleage asupra Mea, zice Domnul.

30 În deşert am bătut pre fiii voştri, învăţătura n-aţi priimit, sabie au mâncat pre prorocii voştri, ca leul cel pierzătoriu, şi nu v-aţi înfricoşeat”.

31 Auziţi cuvântul Domnului! Aceastea zice Domnul: „Au, doară, pustietate M-am făcut lui Israil? Au pământ ţelinit? Pentru că au zis norodul Mieu: «Nu ne vei stăpânie şi mai mult nu vom veni cătră Tine?»

32 Au uita-va mireasa podoaba sa şi fecioara legătura pieptului ei? Iară norodul Mieu M-au uitat în zile nenumărate.

33 Ce bine vei mai isprăvi încă întru căile tale, ca să cerci iubire? Nu aşea, ci şi tu ai viclenit, ca să spurci căile tale.

34 Şi în mâinile tale s-au aflat sângiuri de suflete nevinovate; nu în scorburi i-am aflat pre ei, ci în tot stejeariul.

35 Şi ai zis: «Nevinovat sânt, ci să se întoarcă mâniia Lui de la mine!»

36 Iată, Eu mă judec cu tine, pentru că zici tu: «N-am păcătuit!» Că ai defăimat foarte a îndoi căile tale; şi de la Eghipt te vei ruşina, precum te-ai ruşinat de la Asur.

37 Că şi de aici vei ieşi, şi mâinile tale preste capul tău, că au depărtat Domnul nădeajdea ta şi nu te vei spori într-însa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.