×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 19

Ieremiia arată, prin vasul cel de lut care l-au spart, că norodul Ierusalimului va peri de sabie şi de foamete întru încungiurarea în carea părinţii îşi vor mânca pre fiii săi, pentru închinarea idolilor şi urgisirea cuvintelor lui Dumnezeu.

1 Atunci, au zis Domnul cătră mine: „Mergi şi ia un vas de lut şi vei aduce din cei mai bătrâni ai norodului şi a preoţilor.

2 Şi vei ieşi la mormântul bărbaţilor fiilor pruncilor lor, care easte înaintea uşilor porţilor cetăţii Harsit, şi ceteaşte acolo toate cuvintele aceastea, care voiu grăi cătră tine.

3 Şi vei grăi lor: «Auziţi cuvântul Domnului, împăraţii lui Iuda şi bărbaţii lui Iuda şi cei ce lăcuiţi în Ierusalim şi cei ce întraţi prin porţile aceastea! Aceastea zice Domnul, Dumnezeul lui Israil: ‚Iată, Eu aduc preste locul acesta reale, cât tot cine va auzi aceastea vor ţiui urechile lui.

4 Pentru care lucru M-au părăsit şi au înstrăinat locul acesta şi au tămâiat întru el la dumnezei străini, pre carii ei nu i-au ştiut, nici părinţii lor; şi împăraţii lui Iuda au umplut locul acesta de sângiuri nevinovate.

5 Şi au zidit înalte lui Vaal, ca să arză pre fiii săi cu foc, ceale ce nu am poruncit, nici am gândit în inima Mea.

6 Pentru aceaea, iată, zile vin, zice Domnul, şi locul acesta mai mult nu să va chema ‚Cădeare’ şi ‚Mormânt fiiului lui Enom’, ci ‚Mormântul junghierii’».

7 Şi voiu junghiia sfatul lui Iuda şi al Ierusalimului în locul acesta şi-i voiu surpa pre ei cu sabie înaintea vrăjmaşilor lor şi în mâinile celor ce cearcă sufletele lor, şi voiu da pre morţii lor mâncare paserilor ceriului şi fiiarălor pământului.

8 Şi voiu pune cetatea aceasta spre pustiire şi spre şuierare; tot cel ce va mearge aproape de ea să va măhni şi va şuiera pentru toată bătaia aceasta a ei.

9 Şi vor mânca trupurile fiilor săi şi trupurile featelor sale şi fieştecare trupurile deaproapelui său vor mânca, întru îngrădirea şi întru încungiurarea cu carea îi vor încungiura pre ei vrăjmaşii lor.

10 Şi vei zdrobi vasul cel de lut înaintea ochilor oamenilor celor ce vor ieşi cu tine şi vei zice cătră ei:

11 «Aceastea zice Domnul: ‚Aşea voiu sfărâma pre norodul acesta şi cetatea aceasta, cum să zdrobeaşte vasul cel de lut care nu va putea să se vindece mai mult; şi în Tofet să vor îngropa, pentru că nu easte alt loc de îngropăciune.

12 Aşea voiu face, zice Domnul, locului acestuia şi celor ce lăcuiesc întru el, ca să se dea cetatea aceasta ca pământul cel surpat.

13 Şi casele Ierusalimului şi casele împăraţilor lui Iuda vor fi ca locul cel ce să surpă de necurăţiile lor, în toate casele întru care au tămâiat în podurile lor la toată oastea ceriului şi au turnat turnări la dumnezeii cei străini»”.

14 Şi au venit Ieremiia de la surparea locului Tafet, unde l-au fost trimis pre el Domnul ca să prorocească, şi au stătut în curtea casii Domnului şi au zis cătră norodul:

15 „Aceastea zice Domnul: «Iată, Eu aduc preste cetatea aceasta şi preste toate cetăţile ei şi preste satele ei toate realele care am grăit asupra ei, pentru că au întărit cervicea sa, ca să nu asculte de poruncile Meale»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.