×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 18

Cu pilda olariului arată Domnul a fi în mâna Sa casa lui Israil, ca să le facă lor după vredniciia lor, macar că mai înainte au zis că altceva va face. Pentru împietrita răutate a jidovilor li să vesteaşte perire. Turburarea jidovilor împrotiva lui Ieremiia şi tânguirea lui cătră Dumnezeu şi vestirea pedeapselor ce vor veni asupra împrotivnicilor.

1 Cuvântul care s-au făcut de la Domnul cătră Ieremiia, zicând:

2 „Scoală-te şi te pogoară la casa olariului, şi acolo vei auzi cuvintele Meale!”

3 Şi m-am pogorât la casa olariului şi, iată, el făcea lucru pre pietri.

4 Şi am văzut vasul care-l făcea el în mâinile lui şi iarăşi l-au făcut pre acela alt vas, precum au plăcut înaintea lui a face.

5 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

6 „Au ca olariul acesta nu voiu putea să vă fac pre voi, casa lui Israil? Iată, ca lutul olariului sânteţi voi în mâinile Meale.

7 Sfârşitul voiu grăi asupra neamului, şi asupra împărăţiei, ca să-i râdic pre ei şi să-i pierz.

8 Şi să va întoarce neamul acela de la toate răutăţile sale şi Mă voiu căi pentru realele care am socotit să le fac lor.

9 Şi de sfârşit voiu grăi despre neam şi despre împărăţie, ca să se zidească de iznov şi să se răsădească.

10 Şia vor face ceale reale înaintea Mea, ca să nu auză glasul Mieu şib Mă voiu căi pentru bunătăţile care am grăit să le fac lor.

11 Şi acum, zi cătră oamenii lui Iuda şi cătră cei ce lăcuiesc în Ierusalim: «Iată, Eu urzesc asupra voastră reale şi gândesc asupra voastră gând, să se întoarcă, dară, fieştecare de la calea lui cea rea şi mai bune faceţi tocmealele voastre!»

12 Şi au zis: «Îmbărbătămu-ne, că după urâciunile noastre vom mearge şi fieştecare ceale ce plac inimii sale ceii reale vom face!»”

13 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Întrebaţi întru neamuri cine au auzit ca aceastea înfricoşate, care foarte au făcut fecioara lui Israil?

14 Au lipsi-vor de la piiatră ţiţe, au zăpadă din Livan, au abate-să-va apă cu sila, râdicată de vânt?

15 Pentru că M-au uitat pre Mine norodul Mieu, în deşert au tămâiat şi vor slăbi întru căile lor poteci veacinice, ca să se bată cărările, neavând cale spre meargere.

16 Ca să puie pământul lor spre pustiire şi spre şuierare veacinică, toţi cei ce merg printr-însul să vor spăimânta şi vor clăti cu capul lor.

17 Ca vântul cel pălitoriu voiu râsipi pre ei înaintea feaţii vrăjmaşilor lor, arăta-voiu lor zioa perirei lor”.

18 Şi au zis: „Veniţi să gândim asupra lui Ieremie gând, că nu va peri leagea de la preot şi sfatul de la cel înţelegătoriu şi cuvântul de la proroc; veniţi şi să-l batem pre el în limbă şi să nu ascultăm de toate cuvintele lui!”

19 Auzi-mă, Doamne, şi auzi glasul îndreptării meale!

20 De să răsplătesc, pentru bune, reale, că împreună au vorbit graiuri asupra sufletului mieu, şi certarea lor mi-o au ascuns, adu-Ţi aminte, Doamne, că am stătut înaintea Ta, ca să grăiesc bune pentru ei şi să întorci mâniia Ta de cătră ei.

21 Pentru aceaea, dă pre fiii lor spre foamete şi adună pre ei spre mâna sabiei, facă-să muierile lor fără de fii şi văduve, şi bărbaţii lor cu moarte să fie omorâţi, şi tinerii lor, căzuţi de sabie la războiu.

22 Facă-să strigare în căsile lor, ado asupra lor tălhari fără de veaste, că au început cuvânt ca să mă prinză şi laţuri au ascuns asupra mea!

23 Şi Tu, Doamne, ai cunoscut tot sfatul lor cel spre moarte asupra mea, şi să nu ierţi nedreptăţile lor şi păcatele lor să nu le ştergi de la faţa Ta! Facă-să slăbiciunea lor înaintea Ta, în vreamea mâniei Tale fă întru ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.