×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 16

Domnul opreaşte pre proroc să nu să însoare, vestind că jidovii cu multe fealiuri de moarte vor peri, aşa cât morţii nu să vor îngropa, nici să vor plânge de cei vii; pentru închinarea idolilor, a părinţilor şi a fiilor, şi pentru că au părăsit leagea Domnului. Ci după aceaea, prin pescari şi vânători îi va întoarce Domnul la pământul său, întru care ei împreună cu neamurile îşi vor mărturisi Domnului păcatele sale.

1 „Şi tu să nu iai muiare (zice Domnul Dumnezeul lui Israil) şi să nu să nască ţie fecior şi fată în locul acesta”.

2 Că aceastea zice Domnul Dumnezeu de fiii şi de featele care s-au născut în locul acesta şi de maicele lor, ceale ce i-au născut pre ei, şi de părinţii lor, cei ce i-au plămădit pre ei în pământul acesta:

3 „Cu moarte bolnăvicioasă vor muri; nu se vor plânge, nici să vor îngropa, spre pildă vor fi pre faţa pământului. Cu sabie şi cu foamete să vor topi, şi stârvurile lor vor fi mâncare fiiarălor pământului şi paserilor ceriului”.

4 Aceastea zice Domnul: „Să nu întri în jocul lor şi să nu mergi să-i tânguieşti şi să-i jeleşti pre ei, că am depărtat pacea Mea de la norodul acesta, zice Domnul, mila şi milostivirile.

5 Şi vor muri cei mari şi cei mici în pământul acesta, nu să vor îngropa şi nu se vor plânge şi nu se vor tângui pentru ei, şi nici pleşuviri nu vor face, nici să vor rade.

6 Şi nu se va frânge pâne întru plângerea lor spre mângăiare pentru cel mort. Şi nu-l vor adăpa pre el cu păhar spre mângăiare pentru tatăl şi pentru muma lui; la casa ospăţului să nu întri tu, ca să şezi împreună cu ei şi să mânci şi să beai”.

7 Pentru că aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil:

8 „Iată, Eu voiu lua din locul acesta înaintea ochilor voştri şi în zilele voastre glasul cel de bucurie şi glasul cel de veselie şi glasul cel de mire şi glasul cel de mireasă.

9 Şi va fi când vei vesti norodului acestuia toate cuvintele aceastea şi vor zice cătră tine: «Pentru căci au grăit Domnul asupra noastră toate realele aceastea? Carea easte nedreptatea noastră? Şi care e păcatul nostru, care am păcătuit înaintea Domnului Dumnezeului nostru?»

10 Şi vei zice cătră ei: «Pentru că M-au părăsit părinţii voştri, zice Domnul, şi au mers după dumnezei străini şi au slujit lor şi s-au închinat lor şi pre Mine M-au părăsit şi leagea Mea nu au păzit;

11 Şi voi mai rău aţi făcut decât părinţii voştri şi, iată, voi fieştecarele umblaţi după plăcerile inimii voastre ceii reale, ca să nu Mă ascultaţi pre Mine.

12 Şi voiu lăpăda pre voi din pământul acesta la pământul care nu l-aţi ştiut voi şi părinţii voştri, şi veţi sluji acolo la alţi dumnezei, carii nu vor da voao milă.

13 Pentru aceaea, iată, zile vin, zice Domnul, şi mai mult nu vor zice: ‚Viu e Domnul, Cel ce au scos pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului!’,

14 Ci ‚Viu e Domnul, Cel ce au suit casa lui Israil din pământul cel despre miiazănoapte şi din toate ţările unde s-au scos acolo’. Şi voiu aşeza pre ei la pământul lor, care l-am dat părinţilor lor.

15 Şi, iată, Eu trimiţ pescari mulţi, zice Domnul, şi vor pescui pre ei; şi după aceaea, voiu trimite mulţi vânători şi-i vor vâna pre ei despre tot muntele şi de pre tot dealul şi din crepăturile pietrilor,

16 Că ochii Miei sânt preste toate căile lor, şi nedreptăţile lor nu s-au ascuns dinaintea ochilor Miei.

17 Şi voiu răsplăti îndoite răutăţile lor şi păcatele lor, cu care au spurcat pământul Mieu întru mortăciunile urâciunilora sale şi întru fărdelegile sale, cu care au umplut moştenirea Mea!»”

18 „Doamne, Tu eşti putearea mea şi ajutoriul mieu şi scăparea mea în zilele răutăţilor! Cătră Tine neamurile vor veni de la marginea pământului şi vor zice: «Cum idoli mincinoşi au agonisit părinţii noştri, şi nu easte întru ei folos?»

19 Au face-ş-va omul şie dumnezei? Şi aceia nu sânt dumnezei!”

20 „Pentru aceaea, iată, Eu voiu arăta lor în vreamea aceasta mâna Mea şi voiu arăta lor putearea Mea şi vor cunoaşte că Mie numele e Domnul!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.