×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 15

Zice Domnul că nici cu rugăciunile lui Moisi, nici cu a lui Samuil nu să va pleca să nu dea pre norodul Ierusalimului foametii, sabiei, ciumii şi robiei, că, fiind certat, n-au vrut să înţăleagă. Să jeluiaşte prorocul că au fost pricina neînţăleagerii şi iarăşi că, vestind cuvântul lui Dumnezeu, au răbdat ocară, căruia îi făgăduiaşte Domnul ajutoriu cu certarea jidovilor; îi făgăduiaşte încă şi tărie şi izbândă şi milă celor ce să vor întoarce cătră Dânsul.

1 Şi au zis Domnul cătră mine: „De va sta Moisi şi Samuil înaintea feaţii Meale, nu easte sufletul Mieu cătră ei; slobozi pre norodul acesta, şi să iasă!

2 Şi va fi de vor zice cătră tine: «Unde vom ieşi?» Şi vei zice cătră ei: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: Câţi la moarte, la moarte, câţi la sabie, la sabie, şi câţi la foamete, la foamete, şi câţi la robie, la robie!

3 Şi voiu izbândi asupra lor patru chipuri, zice Domnul: sabiia spre junghiiare şi cânii spre rumpere şi fiiarăle pământului şi paserile ceriului, spre mâncare şi spre stricare.

4 Şi-i voiu da pre ei la nevoi, la toate împărăţiile pământului, pentru Manasi, feciorul lui Iezechiia, împăratului Iudei, pentru toate câte au făcut în Ierusalim.

5 Cui va fi milă de tine, Ierusalime? Sau cine se va întrista pentru tine? Sau cine să va pleca spre pace ţie?

6 Tu M-ai urât, zice Domnul, dinapoi vei mearge, şi voiu întinde mâna Mea şi te voiu strica pre tine, şi mai mult nu voiu lăsa pre ei.

7 Şi-i voiu împrăştiia pre ei cu împrăştiiare în porţile norodului Mieu; făcutu-s-au fără de fii, pierdut-au pre norodul Mieu pentru răutăţile lor.

8 Înmulţitu-s-au văduvele lor mai mult decât năsipul mării, adus-au asupra mumei durearea tinerelului întru amiiazăzi, chin au aruncat preste ea făr’ de veaste, cutremur şi nevoinţă.

9 Deşertatu-s-au ceaea ce au născut şeapte, chinuitu-s-au sufletul ei, apus-au soarele preste ea încă fiind amiiazăzi, ruşinat-au şi au făcut de ocară pre cei rămaşi ai săi, spre sabie îi va da înaintea vrăjmaşilor lor»”, zice Domnul.

10 „Vai, mie, maică, pentru ce m-ai născut bărbat, carele să mă judec şi să mă osibesc în tot pământul? Nu am folosit, nici mi-au folosit mie nimene, tăriia mea au lipsit întru cei ce mă blastămă.

11 Facă-să, Stăpâne, îndreptându-să ei, de nu am stătut lângă Tine în vreamea răutăţilor lor şi în vreamea necazului lor, spre bunătăţi cătră vrăjmaş!”

12 „De să va cunoaşte fierul şi învăliturăa de aramă putearea ta.

13 Şi comorile tale spre pradă le voiu da, schimbare pentru toate păcatele tale şi în toate hotarăle tale.

14 Rob te voiu face vrăjmaşilor tăi, în pământul care nu l-ai ştiut, că foc s-au aţiţat dintru măniia Mea, care preste voi va arde!”

15 „Doamne, adu-Ţi aminte de mine şi mă cercetează şi mă apără de cei ce mă gonesc; nu întru delungă răbdarea cunoaşte că am luat pentru Tine ocară!

16 De cei ce defaimă cuvintele Tale, piiarde-i pre ei şi va fi cuvântul Tău mie spre veselie şi bucurie inimii meale, că s-au chemat numele Tău preste mine, Doamne, Atotţiitoriule!

17 Nu am şezut întru adunarea celor ce juca, ci mă temeam de cătră faţa măniei Tale, deosebi şedeam, că de amărâciune m-am săturat.

18 Pentru ce să întăresc asupra mea cei ce mă măhnesc? Rana mea easte tare, de unde mă voiu vindeca? Făcându-să, s-au făcut mie ca o apă mincinoasă, neavând credinţă”.

19 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „De te vei întoarce şi te vei aşeza, şi înaintea feaţii Meale vei sta şi vei osibi ce e de cinste de cel ce nu e de cinste, ca gura Mea vei fi şi ei să vor întoarce cătră tine şi nu tu te vei întoarce cătră ei.

20 Şi te voiu da la norodul acesta, ca un zid de aramă tare şi vor da războiu asupra ta şi nu vor birui asupra ta, pentru că cu tine sânt, ca să te mântuiesc.

21 Şi te voiu scoate, zice Domnul, şi te voiu mântui pre tine din mâinile celor răi şi te voiu izbăvi din mâna pierzătorilor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.