×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 14

Seacetă mare în pământul Iudei pentru păcatele norodului. Şi rugându-să prorocul să se mântuiască de dânsa, îl opreaşte Domnul să nu să roage pentru dânşii; nici priimeaşte Dumnezeu posturile şi jertvele lor; ci şi prorocii carii le făgăduia bune cu dânşii vor peri. Ieremiia plânge pre cei morţi de sabie şi de foame şi, mărturisind păcatele norodului, să roagă de milă.

1 Cuvântul Domnului care s-au făcut cătră Ieremie pentru neploare.

2 Plâns-au Iudeea şi porţile ei s-au deşertat şi s-au întunecat pre pământ şi strigarea Ierusalimului s-au suit.

3 Şi cei mai mari ai ei trimis-au pre cei mai tineri ai lor la apă; venit-au la fântâni şi n-au aflat apă şi au adus vasele sale goale.

4 Şi lucrurile pământului s-au sfârşit,pentru că nu era ploaie.Plugarii s-au ruşinat, acoperit-au capetele sale.

5 Şi cerbii în ţarină au fătat şi au părăsit, pentru că nu era iarbă.

6 Colunii au stătut prin codri şi au tras vânt, sfârşitu-s-au ochii lor pentru că nu era buruiană.

7 aPăcatele noastre ne-au stătut noao împrotivă. Doamne, fă-ne noao pentru numele Tău, că multe sânt păcatele noastre înaintea Ta, pentru că am păcătuit Ţie.

8 Îngăduinţa lui Israil, Doamne, şi mântuieşti în vreamea răutăţilor.

9 Pentru ce Te-ai făcut ca un nemearnic pre pământ? Şi ca un pământeanb carele să abate la rămasc? Au, doară, vei fi ca un om ce doarme? Şi ca un bărbat ce nu poate mântui? Şi Tu întru noi eşti, Doamne, şi numele Tău s-au chemat preste noi, să nu ne uiţi pre noi!

10 Aşea zice Domnul norodului acestuia: „Au iubit a mişca picioarele sale şi n-au iertat; şi Dumnezeu nu au binevoit întru ei. Acum Îşi va aduce aminte de nedreptatea lor”.

11 Şi au zis Domnul cătră mine: „Nu te ruga pentru norodul acesta spre bine!

12 Că, de vor posti, nu voiu auzi rugăciunile lord şi, de vor aduce arderi de tot şi jertve, nu voiu binevoi întru ei, că cu sabie şi cu foamete şi cu moarte voiu piiarde pre ei”.

13 Şi am zis: „Cel ce eşti, Doamne, iată, prorocii lor vor proroci şi zic: «Nu veţi vedea sabie, nici foamete nu va fi întru voi, că adevăr şi pace voiu da pre pământ şi în locul acesta»”.

14 Şi au zis Domnul cătră mine: „Minciuni prorocii prorocesc întru numele Mieu; nu i-am trimis pre ei şi nu le-am poruncit lor şi nu am grăit cătră ei, că vedenii mincinoase şi vrăji şi descântături şi voile inimilor sale prorocesc ei voao”.

15 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „De prorocii cei ce prorocesc întru numele Mieu minciuni, şi Eu nu i-am trimis pre ei, cei ce zic: «Sabie şi foamete nu va fi pre pământul acesta», cu moarte, cu boală vor muri şi cu foamete să vor topi prorocii.

16 Şi norodul, cărora prorocesc ei lor, şi vor fi lăpădaţi în căile Ierusalimului de faţa sabiei şi a foametei şi nu va fi cine să-i îngroape pre ei şi muierile lor şi fiii lor şi fiicele lor, şi voiu vărsa preste ei răutăţile lor.

17 Şi vei zice cătră ei cuvântul acesta: «Sloboziţi preste ochii voştri lacrămi zioa şi noaptea şi să nu înceteaze, că cu zdrobire mare s-au zdrobit faţa norodului Mieu şi cu rană duioasă foarte».

18 De voiu ieşi la câmp, şi, iată, răniţi de sabie, şi de voiu întra în cetate, şi, iată, dureare de foamete, pentru că preot şi proroc au mers în pământul care nu l-au ştiut”.

19 „Au, doară, lăpădând au lăpădat pre Iuda? Şi de la Sion s-au depărtat sufletul Tău? Pentru ce ne-ai bătut pre noi şi nu easte noao vindecare? Aşteptat-am spre pace şi nu era bune, spre vreame de vindecare, şi, iată, turburare.

20 Cunoscut-am, Doamne, păcatele noastre, nedreptăţile părinţilor noştri, că am păcătuit înaintea Ta!

21 Încetează, pentru numele Tău, să nu pierzi scaonul mărirei Tale! Adu-Ţi aminte, ca să nu strici legătura Ta cea cu noi!

22 Au easte în idolii neamurilor cel ce ploao? Şi ceriul da-va saţiul său? Au nu Tu eşti Însuţi? Şi Te vom aştepta pre Tine, Doamne, că Tu ai făcut toate aceastea!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.