×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 13

Precum cingătoarea lui Ieremie, cea ascunsă la apa Efratului, au putrezit, aşa jidovimea întâiu lipindu-să de Dumnezeu, pentru mândriia şi închinarea idolilor de Dânsul să leapădă, şi toţi să vor râsipi. Însă prorocul îi chiiamă la pocăinţă, ca să scape de reale. Într-alt chip Iuda să va robi pentru răutăţile sale, care nu să poate întoarce la pocăinţă, pentru că s-au învechit întru obiceaiul răutăţilor; să face mijlocitoare şi mila prorocului.

1 Aceastea zice Domnul: „Mergi şi-ţi agoniseaşte ţie încingătoare de in şi te încinge preste mijlocul tău şi în apă nu va treace”.a

2 Şi mi-am agonisit încingătoare după cuvântul Domnului şi o am pus preste mijlocul mieu.

3 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

4 „Ia încingătoarea cea de preste mijlocul tău şi te scoală şi mergi la Efrat şi o ascunde pre ea acolo, în gaora pietrii!”

5 Şi am mers şi o am ascuns pre ea la Efrat, precum mi-au poruncit mie Domnul.

6 Şi au fost după zile multe, şi au zis Domnul cătră mine: „Scoală-te şi mergi la Efrat şi ia de acolo încingătoarea carea am poruncit ţie ca să o ascunzi acolo”.

7 Şi am mers la apa Efratului şi am săpat şi am luat cingătoarea din locul unde o am îngropat pre ea acolo şi, iată, era stricată cât la nimica nu era de treabă.

8 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

9 „Aceastea zice Domnul: Aşea voiu strica sumeţiia lui Iuda şi sumeţiia Ierusalimului cea multă, această sumeţie.

10 Pre cei ce nu vor să asculte de cuvintele Meale şi au mers după dumnezei străinib, ca să slujească lor şi să se închine lor; şi vor fi ca cingătoarea aceasta, carea la nimica nu e de treabă.

11 Că precum să lipeaşte cingătoarea împregiurul mijlocului omului, aşea am lipit cătră Mine casa lui Israil şi toată casa lui Iuda, ca să fie Mie norod numit, şi spre laudă, şi spre mărire, şi n-au ascultat de Mine.

12 Şi vei zice cătră norodul acesta: «Tot foalele să va umplea de vin». Şi va fi de vor zice cătră tine: «Au cunoscând, nu vom cunoaşte că tot foalele să va umplea de vin?»

13 Şi vei zice cătră ei: «Aceastea zice Domnul: ‚Iată, Eu voiu umplea pre toţi cei ce lăcuiesc pre pământul acesta şi pre împăraţii lor, fiii lui David, cei ce şed pre scaonul lui, şi pre preoţi şi pre proroci şi pre Iuda şi pre toţi cei ce lăcuiesc în Ierusalim, cu îmbătare.

14 Şi voiu răsipi pre ei, pre bărbat şi pre fratele lui şi pre părinţii lor şi pre fiii lor deodată, şi nu voiu dori, zice Domnul, şi nu-Mi va fi milă şi nu Mă voiu milostivi spre strâgarea lor’».

15 Auziţi şi băgaţi în urechi şi nu vă râdicaţi, că Domnul au grăit!

16 Daţi Domnului Dumnezeului vostru mărire, mai înainte de a întuneca şi mai înainte de ce să vor împiedeca picioarele voastre de munţi întunecoşi şi veţi aştepta lumină, şi acolo umbra morţii, şi să vor pune întru întunearec.

17 Iară de nu veţi auzi întru ascuns, plânge-va sufletul vostruc de faţa sumeţiei şi vor slobozi ochii voştri lacrămi, pentru că să surpă turma Domnului.

18 Ziceţi împăratului şi boiarilor: «Smeriţi-vă şi şedeţi, că au căzut de pre capul vostru cununa mărirei voastre!»

19 Cetăţile ceale de cătră austru s-au închis şi nu easte cine să deşchiză, înstrăinatu-s-au Iuda, săvârşit-au înstrăinare deplin.

20 Râdică ochii tăi, Ierusalime, şi vezi pre cei ce vin de la miiazănoapte: unde easte turma cea dată ţie, oile mărirei tale?

21 Ce vei zice când te vor cerceta pre tine? Şi tu i-ai învăţat pre ei asupra ta învăţături asupra începutuluid. Durori te vor apuca, ca pre muiarea carea naşte.

22 Şi de vei zice întru inima ta: «Pentru ce mi-au venit mie aceastea?» Pentru mulţimea nedreptăţilor tale; descoperitu-s-au ceale dinapoi ale tale, ca să se vază călcâiele tale.

23 De va schimba arapul piialea sa şi pardosul împistriturile sale, şi voi veţi putea face bine fiind învăţaţi rău.

24 Şi-i voiu împrăştiia pre ei ca ojogiturile care să duc de vânt spre pustie.

25 Aceasta easte soartea ta şi partea neascultării tale de Mine, zice Domnul, cum M-ai uitat pre Mine şi ai nădăjduit spre minciuni.

26 Şi Eu voiu descoperi ceale dinapoi ale tale asupra feaţii tale.

27 Şi să va vedea necinstea ta, preacurviile tale şi rânchezarea ta şi înstrăinarea curviei tale. Pre dealuri şi în ţarini am văzut urâciunile tale, vai, ţie, Ierusalime, că nu te-ai curăţit după Mine, până cânde încă?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.