×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 11

Pentru că să blastămă cel ce nu ascultă, nici ţine aşezământul Domnului, care au dat părinţilor lor, pentru aceaea să porunceaşte prorocului ca să propoveduiască jidovilor să-l ţie; ci în zădar, că ei mai vârtos urmiiază nelegiuirile părinţilor săi şi închinarea idolilor. Pentru aceaea, va aduce Domnul pre(s)te ei neocolite răutăţi; nici le vor folosi idolii, sau rugăciunile drepţilor, nici că întâiu au fost iubiţii lui Dumnezeu. Spune cugetele jidovilor ceale îndărătnice, pentru şteargerea lor de pre pământ; ci vor peri cei ce nu vreau a auzi pre proroc în numele Domnului.

1 Cuvântul care s-au făcut de la Domnul cătră Ieremie, zicând:

2 „Auzi cuvintele legăturii aceştiiaa şi vei grăi cătră bărbaţii lui Iuda şi cătră cei ce lăcuiesc în Ierusalim, şi vei zice cătră ei:

3 «Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: ‚Blăstămat e omul cel ce nu va asculta de cuvintele legăturii aceştiia, carea am poruncit părinţilor voştri în zioa în carea i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, din cuptoriul cel de fier, zicând:

4 Ascultaţi glasul Mieu şi faceţi toate, oricâte voiu porunci voao, şi veţi fi Mie norod, şi Eu voiu fi voao Dumnezeu,

5 Ca să întăresc jurământul Mieu, care am jurat părinţilor voştri, ca să le dau lor pământ care curge lapte şi miiare, precum easte zioa aceasta!’»” Şi am răspuns şi am zis: „Fie, Doamne!”

6 Şi au zis Domnul cătră mine: „Ceteaşte toate cuvintele aceastea în cetăţile lui Iuda şi afară de Ierusalim, zicând:

7 «Auziţi cuvintele făgăduinţei aceştiia şi le faceţi pre eale, că mărturisind am mărturisit părinţilor voştri în zioa în carea i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, până în zioa aceasta; mânecând, am mărturisit, zicând:

8 ‚Ascultaţi glasul Mieu!’ Şi n-au ascultat, nici au plecat ureachiia sa, ci au mers fieştecare întru răutatea inimii sale ceii reale; şi am adus preste ei toate cuvintele legăturii aceştiia, care le-am poruncit să o facă şi nu o au făcut»”.

9 Şi au zis Domnul cătră Mine: „Să află legătură întru bărbaţii lui Iuda şi întru cei ce lăcuiesc în Ierusalim.

10 Întorsu-s-au la nedreptăţile părinţilor lor celor mai dinainte, carii nu au vrut să asculte cuvintele Meale; şi, iată, ei merg după dumnezei străini, ca să le slujească lor; şi casa lui Israil şi casa lui Iuda au stricat legătura Mea, carea am pus cătră părinţii lor”.

11 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, Eu aduc preste norodul acesta reale, din care nu vor putea ieşi şi vor striga cătră Mine şi nu voiu asculta pre ei.

12 Şi vor mearge cetăţile lui Iuda şi cei ce lăcuiesc Ierusalimul şi vor striga cătră dumnezeii lor, cărora tămâiază ei, carii nu-i vor mântui pre ei în vreamea năcazului lor.

13 Că după numărul cetăţilor tale era dumnezeii tăi, Iuda, şi după numărul ieşirilor Ierusalimului au pus capişti a tămâia lui Vaal.

14 Şi tu nu te ruga pentru norodul acesta şi nu face pentru ei cearere şi rugăciune, că nu-i voiu asculta pre ei în vreamea în carea Mă vor chema pre Mine, în vreamea năcazului lor.

15 Pentru ce cea iubită în casa Mea au făcut urâciune? Au rugăciunile şi cărnurile sfinte vor lua de la tine răutăţile tale? Au scăpa-vei de aceasta?

16 «Maslin cu bună umbră, frumos la chip» au numit Domnul numele tău, la glasul tăierii lui. S-au aprins foc preste el, mare e necazul preste tineb, stricatu-s-au ramurile lui.

17 Şi Domnul puterilor, Cel ce te-au sădit pre tine, grăit-au asupra ta reale pentru răutatea casii lui Israil şi a casii lui Iuda, pentru că şi-au făcut lor ca să Mă urgisească pre Mine, tămâind ei lui Vaal”.

18 Doamne, arată-mi mie şi voiu cunoaşte! Atunci am văzut meşteşugirile lor.

19 Iară eu, ca un miel fără de răutate, ce-l duc spre junghiiare, n-am cunoscut că gândea asupra mea gând rău, zicând: „Veniţi să băgăm lemn în pâinea lui şi să-l piiardem de pre pământul celor vii, şi numele lui să nu să mai pomenească”.

20 Doamne al puterilor, Cel ce judeci cu dreptul, Carele ispiteşti inimile şi rărunchii, dă-mi să văz de la Tine răsplătire asupra lor; că Ţie am descoperit îndreptarea Mea!

21 Pentru aceaea, aşea zice Domnul asupra oamenilor din Anatot, cei ce caută sufletul mieu, zicând: „Nu vei proroci în numele Domnului; iară de nu, vei muri în mâinile noastre!”

22 Pentru aceaea, aşea zice Domnul puterilor: „Iată, Eu voiu cerceta asupra lor, tinerii lor vor muri de sabie şi feciorii lor şi featele lor să vor stânge de foame.

23 Şi nu vor avea ei rămăşiţă, pentru că voiu aduce reale asupra celor ce lăcuiesc în Anatot, în anul cercetării lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.