×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 9

Prorocie de naşterea şi de împărăţiia lui Hristos, de izbăvirea Iudei de împăraţii lui Israil şi a Siriei, de stricarea împăraţilor, pentru că nu vreau să se întoarcă la Dumnezeu.

1 Aceasta întâiu bea, degrab fă ţara Zavulonului, pământul Neftalimului şi ceialalţi, carii lăcuiesc pre lângă mare şi de ceaea parte de Iordan, Galileea neamurilor.

2 Norodul cel ce umbla întru întunearec au văzut lumină marea; cei ce lăcuiţi în laturea şi în umbra morţii, lumină va străluci preste voib.

3 Mulţimea norodului o ai scos întru veseliia Ta, şi să vor veseli înaintea Ta, ca cei ce să veselesc la seceriş şi ca cei ce împart dobânzi.

4 Că să va lua jugulc cel pus preste dânşii şi toiagul cel pus preste grumazii lor; că toiagul silnicilor l-au sfărâmat Domnuld ca şi în zilele lui Madiame.

5 Că toată haina luată cu vicleşug şi îmbrăcămintea cu dobândă o vor da înapoi şi vor voi de ar fi fost arşi cu foc.

6 Căci Prunc s-au născut noao, Fiiul şi s-au dat noao, a Căruia stăpânire s-au făcut preste umărul Lui, şi să chiiamă numele Lui Înger de mare sfat, Sfeatnic minunat, Dumnezeu tare biruitoriu, Domn păcii, Părinte veacului ce va să fie, că voiu aduce pace preste domni şi sănătate lui.

7 Şi mare va fi stăpânirea Lui, şi păcii Lui nu va fi hotar, pre scaonul lui David şi întru împărăţiia lui va şedea, ca să o îndrepteaze şi să o apere cu judecată şi cu dreptate, de acum şi până în veac; râvna Domnului Savaot va face aceastea.

8 fMoarte au trimis Domnul preste Iacov şi va veni preste Israil.

9 Şi va cunoaşte tot norodul lui Efraim şi cei ce lăcuiesc în Samaria cu sumeţie şi cu inimă înaltă, zicând:

10 „Cărămizile au căzut, ci veniţi să cioplim pietri şi să tăiem duzi şi chedri şi să ne zidim noao turnuri!”

11 Şi va sfărâma Dumnezeu pre cei ce să scoală asupra muntelui Sionului şi pre vrăjmaşii Lui va râsipi.

12 Pre Siriia cea despre răsăritul soarelui şi pre elinii cei despre apusul soarelui, cei ce mănâncă pre Israil cu toată gura, întru toate aceastea nu s-au întos mâniia, şi încă mâna e înaltă.

13 Şi norodul nu s-au întors până când s-au rănit şi pre Domnul nu L-au căutat.

14 Şi va lua Domnul de la Israil capul şi coada, pre cel mare şi pre cel mic, întru o zi.

15 Pre cel bătrân şi pre cei ce să minunează de feaţe, acesta easte capul; şi pre prorocul carele învaţă fărădelegi, acesta easte coada.

16 Şi vor fi cei ce fericesc pre norodul acesta, amăgindu-l îl vor amăgi, până-l vor înghiţi pre el.

17 Pentru aceaea, de tinerii lor nu să va veseli Domnul, şi pre săracii lor şi pre văduvele lor nu va milui, că toţi sânt fără de leage şi răi, şi toată gura grăiaşte nedreptate. Întru toate aceastea nu s-au întors mâniia, ci încă mâna easte înaltă.

18 Şi va arde ca focul fărădeleagea şi ca nişte buruiane uscate să va amistui de foc şi va arde întru desişurile pădurii şi va mânca toate ceale de primprejurul dealurilor.

19 De iuţimea mâniei Domnului au ars tot pământul; şi va fi norodul ca de foc ars. Omului de fratele său nu-i va fi milă.

20 Ci să va abate spre dreapta, că va flămânzi şi va mânca ceale de-a stânga, şi nu să va sătura omul mâncând carnea braţuluig său.

21 Că va mânca Manasi a lui Efraim, şi Efraim a lui Manasi. Că împreună să vor oşti asupra lui Iuda. Şi întru toate aceastea nu s-au întors mâniia, ci încă mâna easte înaltă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.