×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 66

Domnul ceriului şi al pământului nu caută la besearica carea i-au zidit Lui jidovii loc de odihnă, ci la inima smerită. Să lapădă jertvele legii vechi a jidovilor. Să pedepseaşte neascultarea cea de Hristos şi de ucenicii Lui. De naşterea lui Hristos şi de rodirea besearicii; şi îndeamnă să se bucure împreună cu besearica, arătând bunătăţile care va lua de la Domnul şi ce judecată vor avea cei răi şi cum să vor întoarce neamurile prin propoveduirea ucenicilor lui Hristos; şi de răsplătirea răutăţilor şi a bunătăţilor carea mai pre urmă va fi.

1 Aşea zice Domnul: „Ceriul easte Mie scaon, şi pământul razem picioarelor Meale; ce casă veţi zidi Mie? Şi care easte locul odihnei Meale?

2 Că toate aceastea le-au făcut mâna Mea şi ale Meale sânt toate aceastea”, zice Domnul, şi spre carele voiu căuta, fără numai toate aceastea, fără numai spre cel smerit şi lin şi carele tremură de cuvintele Meale;

3 Iară cel fără de leage, carele jertveaşte Mie viţel, ca cel ce bate om şi cel ce jertveaşte din turmă, ca cel ce ucide câne; iară cel ce aduce făină de grâu, ca sângele de porc; cel ce dă tămâie spre pomenire, ca cel ce blastămă. Şi ei au ales căile sale şi urâciunile sale, care sufletul lor le-au voit.

4 Şi Eu voiu aleage batjocurile lor şi păcatele lor voiu răsplăti lor, că i-am chemat pre ei şi nu M-au ascultat; grăit-am şi nu au auzit şi au făcut ce easte rău înaintea Mea şi ceale ce nu am voit au ales.

5 Auziţi cuvântul Domnului, cei ce tremuraţi de graiul Lui; ziceţi „fraţii noştri”, celor ce vă urăsc pre voi şi să scârbesc de voi, ca numele Domnului să se mărească şi să se arate întru veseliia lor, şi ei să vor ruşina.

6 Glasul strigării din cetate, glas din besearică, glasul Domnului, Cel ce răsplăteaşte răsplătire celor împrotivitori.

7 Mai înainte de a naşte ceaea ce s-au apropiiat să nască, mai înainte de a veni durearea naşterii, au fugit şi au născut fecior.

8 Cine au auzit ca aceasta? Şi cine au văzut aseamenea? Au născut-au pământul întru o zi? Sau născutu-s-au un neam deodată? Că s-au chinuit şi au născut Sionul pruncii săi?

9 Iară Eu am dat aşteptarea aceasta şi nu ţ-ai adus aminte de Mine, zis-au Domnul; au nu am făcut Eu şi pre ceaea ce naşte şi pre cea stearpă? zis-au Dumnezeul tău.

10 Veseleaşte-te, Ierusalime, şi prăznuiţi într-însul toţi cei ce-l iubiţi pre el; şi cei ce lăcuiţi în el bucuraţi-vă cu bucurie împreună cu dânsul toţi câţi plângeţi pentru dânsul.

11 Ca să sugeţi şi să vă săturaţi din ţiţele mângăierii lui, şi după ce veţi suge, să vă desfătaţi de întrarea mărirei lui.

12 Că aceastea zice Domnul: „Iată, Eu voiu abate spre dânşii ca un râu de pace şi ca un părău ce să varsă mărirea neamurilor. Pruncii lor pre umere să vor râdica şi pre genunche să vor mângăia.

13 În ce chip mângăie pre cineva mumă-sa, aşea şi Eu voiu mângăia pre voi şi în Ierusalim vă veţi mângăia”.

14 Şi veţi vedea şi să va veseli inima voastră; şi oasele voastre ca iarba vor odrăsli şi să va cunoaşte mâna Domnului celor ce să tem de El şi va înfricoşea pre cei neascultători.

15 Că, iată, Domnul ca focul va veni şi ca viforul carăle Lui, să dea răsplătire întru mânie şi întru despărţirea Sa cu văpaie de foc.

16 Că cu focul Domnului să va judeca tot pământul şi cu sabiia Lui tot trupul; mulţi răniţi vor fi de la Domnul.

17 Cei ce să curăţesc şi să sfinţesc în grădini şi înaintea uşilor, carii mănâncă carne de porc şi urâciuni şi şoarece împreună vor peri, zice Domnul.

18 Şi Eu faptele lor şi gândurile lor le ştiu; iată, viu să adun toate neamurile şi limbile; şi vor veni şi vor vedea mărirea Mea.

19 Şi voiu lăsa preste dânsele semn şi voiu trimite pre cei mântuiţi dintr-înşii la neamuri în Tarsis şi în Fud şi în Lud şi în Mosoh şi în Tovel şi în Elada şi în ostroavele ceale de departe, care nu au auzit numele Mieu şi nu au văzut mărirea Mea.

20 Şi vor spune mărirea Mea întru neamuri şi vor aduce pre fraţii voştri din toate neamurile dar Domnului, cu cai şi cu căruţe şi cu paturile ceale de purtat ale muşcoilor, cu umbrariuri în sfânta cetate a Ierusalimului, zis-au Domnul, ca cum ar aduce fiii lui Israil jertvele sale Mie cu veselie şi cu cântări, în Casa Domnului.

21 Şi dintr-înşii voiu lua preoţi şi leviţi, zice Domnul;

22 Că precum ceriul nou şi pământul nou, care Eu le fac, rămân înaintea Mea, zice Domnul, aşea va sta sămânţa voastră şi numele vostru.

23 Şi va fi lună din lună, şi sâmbătă din sâmbătă; veni-va tot trupul de să va închina înaintea Mea în Ierusalim, zice Domnul.

24 Şi vor ieşi şi vor vedea mădulările oamenilor carii au călcat poruncile Meale, că viiarmele lor nu va muri şi focul lor nu să va stânge şi vor fi priveală la tot trupul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.