×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 65

Întoarcerea neamurilor şi lăpădarea jidovilor pentru fărădelegile sale şi pentru închinăciunea idolilor, însă puţină rămăşiţă dintru ei ţiindu-să. Îngrozire asupra celor ce lapădă leagea lui Dumnezeu şi fericire celor ce ţin poruncile lui Dumnezeu vesteaşte.

1 Arătatu-M-au celor ce nu Mă căuta, aflatu-M-am celor ce nu întreba de Mine; zis-am: „Iată, sânt” la neamul carele nu au chemat numele Mieu.

2 Întins-am mâinile Meale toată zioa cătră norodul cel neascultătoriu şi împrotivă grăitoriu, carele nu au umblat pre calea cea bună, ci după păcatele sale.

3 Norodul acesta carele Mă întărâtă pre Mine înaintea Mea pururea, aceştia jertvesc în grădini şi pre lespezi tămâiază dracilor celor ce nu sânt.

4 Şi în mormânturi şi în peşteri dorm pentru visuri, carii mâncă carne de porc şi zama jertvelor; spurcate sânt toate vasele lor.

5 Carii zic: „Depărtează-te de la mine, nu te apropiia de mine, că curat sânt!” Acesta e fumul mâniei Meale, foc arde întru el în toate zilele.

6 Iată, scris easte înaintea Mea: „Nu voiu tăcea până ce voiu răsplăti şi voiu întoarce în sânul lor păcatele lor şi ale părinţilor lor, zice Domnul. Cei ce au tămâiat în munţi şi în dealuri M-au ocărât pre Mine, întoarce-voiu faptele lor în sânul lor”.

7 Aşea zice Domnul: „În ce chip să va afla boboana în strugur, şi vor zice: «Să nu o strici pre ea, că blagoslovenie easte într-însa», aşea voiu face pentru cel ce slujeaşte Mie, pentru acesta nu voiu piiarde pre toţi.

8 Şi voiu scoate sămânţă din Iacov şi din Iuda şi va moşteni muntele cel sfânt şi vor moşteni aleşii Miei şi slugile Meale şi vor lăcui acolo.

9 Şi în pădure vor fi stâne de oi şi Valea Ahorului spre odihnă ciurzilor lor norodului Mieu, carele M-au căutat pre Mine.

10 Iară voi, cei ce M-aţi părăsit pre Mine şi v-aţi uitat de muntele Mieu cel sfânt, şi cei ce gătiţi masă dracului şi puneţi beutură norocului,

11 Eu vă voiu da pe voi sabiei, toţi junghiiaţi veţi cădea, pentru că v-am strigat pre voi şi nu aţi auzit, grăit-am şi nu aţi ascultat şi aţi făcut rău înaintea Mea şi aţi ales ceale ce nu am voit”.

12 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, cei ce slujesc Mie vor mânca, iară voi veţi flămânzi; iată, cei ce slujesc Mie vor bea, iară voi veţi însetoşea!

13 Iată, cei ce slujesc Mie să vor veseli; iară voi vă veţi ruşina.

14 Iată, cei ce slujesc Mie cu bucurie să vor bucura, iară voi veţi striga pentru durearea inimii voastre şi vă veţi văita pentru zdrobirea duhului vostru!”

15 Că veţi lăsa numele vostru spre saţiu aleşilor Miei, iară pre voi va piiarde Domnul; iară celor ce slujesc Mie să va pune nume nou.

16 Care bine să va cuvânta pre pământ, că bine vor cuvânta pre Dumnezeu cel Adevărat, şi cei ce joară pre pământ vor jura pre Dumnezeu cel Adevărat, că vor uita năcazul lor cel dintâiu, şi nu va întra în inima lor.

17 Că va fi ceriul nou şi pământul nou şi nu-şi vor aduce aminte de ceale dintâiu, nici vor veni în inima lor,

18 Ci veselie şi bucurie vor afla într-însul, că, iată, Eu fac Ierusalimul bucurie şi norodul Mieu veselie.

19 Şi Mă voiu bucura de Ierusalim şi Mă voiu veseli de norodul Mieu şi mai mult nu să va auzi întru dânsul glas de plângere, nici glas de strigare.

20 Nici va fi acolo tinăr şi bătrân, carele să nu-şi umplă vreamea sa, că va fi cel tinăr de o sută de ani. Iară păcătosul, de va fi şi de o sută de ani, când va muri, blăstămat va fi.

21 Şi vor zidi căsi şi ei vor lăcui într-însele şi vor sădi vii, şi ei vor mânca rodurile lor şi vinul lor vor bea.

22 Nu vor zidi ei şi alţii vor lăcui, nici vor sădi ei şi alţii vor mânca, că ca zilele lemnului vieţii vor fi zilele norodului Mieu, că lucrurile ostenealelor lor să vor învechi.

23 Iară aleşii Miei nu vor osteni în deşert, nici vor naşte fii spre blăstăm, că sămânţă blagoslovită de Dumnezeu easte, şi fiii lor cu ei împreună vor fi.

24 Şi va fi mai înainte de ce vor striga ei, Eu voiu auzi pre ei; încă grăind ei, voiu zice: „Ce easte?”

25 Atunci lupii şi mieii să vor paşte împreună, şi leul ca boul va mânca paie, şi şearpele pământ ca pâinea; nu vor face nedreptate, nici vor strica în muntele cel sfânt al Mieu, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.