×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 60

Besearica să deşteaptă spre bucurie, pentru că într-însa străluceaşte mărirea Domnului, la carea vor veni foarte multe neamuri; şi care nu vor veni la ea vor peri. Întru aceasta pacea, dreptatea şi lauda lui Dumnezeu să vor afla şi fărădeleagea să va lua de la ea, şi Domnul o va lumina pre ea în veaci şi o va mări.

1 Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi mărirea Domnului preste tine au răsărit!

2 Că, iată, întunearec va acoperi pământul şi negură preste neamuri; iară preste tine să va arăta Domnul şi mărirea Lui întru tine să va vedea.

3 Şi vor umbla împăraţii întru lumina ta şi neamurile întru strălucirea ta.

4 Râdică împregiur ochii tăi şi vezi adunaţi pre toţi fiii tăi întru tine; venit-au toţi fiii tăi de departe şi featele tale pre umeri să vor râdica.

5 Atunci vei vedea şi te vei bucura şi te vei teame şi te vei spăimânta cu inima, că să va muta la tine bogăţiia mării şi a neamurilor şi a noroadelor.

6 Şi vor veni la tine turme de cămile şi te vor acoperi cămilele Madiiamului şi ale Ghefarului. Toţi din Sava vor veni aducând aur, şi tămâie vor aduce, şi piiatră scumpă vor aduce, şi bine vor vesti mântuirea Domnului.

7 Şi toate oile Chidarului să vor aduna la tine, şi berbecii Navaotului vor veni, şi să vor aduce priimite pre jertvenicul Mieu, şi casa rugăciunei Meale să va mări.

8 Cine sânt aceştia carii ca norii zboară şi ca porumbii cu puii?

9 Pre Mine ostroavele M-au aşteptat şi corăbiile de la Tarsis întâiu, ca să aducă pre fiii tăi de departe, şi argintul şi aurul lor cu dânşii, pentru numele Domnului cel Sfânt şi pentru ca să se mărească Sfântul lui Israil.

10 Şi cei de alt neam vom zidi zidurile tale, şi împăraţii lor vor sta înaintea ta, că pentru măniia Mea te-am bătut şi pentru mila Mea te-am iubit.

11 Şi să vor deşchide porţile tale pururea, zioa şi noaptea nu să vor închide, ca să bage întru tine putearea neamurilor, şi împăraţii lor să se aducă.

12 Că neamurile şi împăraţii carii nu vor sluji ţie vor peri, şi neamurile cu pustiire să vor pustii.

13 Şi mărirea Livanului la tine va veni, cu chiparos şi cu peug şi cu chedru împreună, ca să se mărească locul cel sfânt al Mieu, şi locul picioarelor Meale voiu mări.

14 Şi vor mearge la tine, temându-să, fiii celor ce te-au smerit pre tine şi să vor închina la urmele picioarelor tale toţia cei ce te-au întărâtat; şi te vei chema Cetatea Domnului, Sionul Sfântului lui Israil.

15 Pentru că ai fost tu părăsită şi urâtă şi nu era cine să ajute ţie, şi te voiu pune pre tine bucurie veacinică, veselie neamului neamurilor.

16 Şi vei suge laptele neamurilor, şi bogăţiia împăraţilor vei mânca şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul, Cel ce te mântuiesc pre tine şi Cel ce te răscumpără, Dumnezeul lui Israil.

17 Şi pentru aramă aduce-ţ-voiu aur, şi pentru fier aduce-ţ-voiu argint, şi pentru leamne aduce-ţ-voiu aramă, şi pentru pietri, fier; şi voiu pune pre domnii tăi în pace şi pre episcopii tăi întru dreptate.

18 Şi mai mult nu să va auzi nedreptate în pământul tău, nici zdrobire, nici ticăloşie în hotarăle tale, ci să vor chema mântuire zidurile tale şi porţile tale, cioplitură.

19 Şi mai mult nu va fi ţie soarele spre luminarea zilei, nici răsăritul lunei va lumina noaptea ta, ci va fi ţie Domnul lumină veacinică, şi Dumnezeu, mărirea ta.

20 Că nu va apune soarele ţie şi luna nu va scădea, că va fi ţie Domnul lumină veacinică şi să vor umplea zilele plângerii tale.

21 Şi norodul tău tot drept, şi în veac va moşteni pământul, păzind săditura, lucrurile mâinilor sale spre mărire.

22 Cel puţin va fi cu miile, şi cel mai mic va fi neam mare. Eu, Domnul, la vreame voiu aduna pre ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.