×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 57

Moartea drepţilor şi odihna lor ceaea ce va să fie nu o cunosc necredincioşii, pre cari-i mustră Dumnezeu aici, pentru slujba carea o fac idolilor şi pentru alte fapte reale ale lor, spuindu-le lor că să vor smeri; şi după ce să vor întoarce, pace şi mângăiare li să făgăduiaşte, de vreame ce inima necredinciosului easte ca o mare înviforată, întru carea nu easte linişte.

1 Vedeţi cum au perit dreptul şi nimenea nu bagă în inimă; şi bărbaţi drepţi pier şi nimenea nu socoteaşte că de cătră faţa nedreptăţii au perit dreptul.

2 Fi-va în pace îngroparea lui, luatu-s-au din mijloc.

3 Iară voi apropiiaţi-vă aici, fii fără de leage, sămânţa preacurvarilor şi a curvei.

4 Întru cine v-aţi desfătat? Şi asupra cui aţi deşchis gura voastră, şi asupra cui aţi slobozit limba voastră? Au nu voi sânteţi fii pierzători, sămânţă făr’ de leage?

5 Cei ce vă rugaţi la idoli supt copaci deşi, cei ce junghiiaţi pre fiii voştri în văi, în mijlocul pietrilor.

6 Aceasta easte partea ta, aceasta easte soartea ta! Şi acelora ai vărsat turnări şi acestora ai adus jertve; pentru aceastea au nu Mă voiu mâniia?

7 În munte înalt şi sus, acolo e aşternutul tău şi acolo ai suit jertvele tale!

8 Şi după stâlpii uşii tale pus-ai pomenirea ta; gândeai că de te vei depărta de la Mine, mai mult ceva vei avea. Iubit-ai pre cei ce dorm cu tine.

9 Şi ai înmulţit curviia ta cu ei şi pre mulţi ai depărtat de la Mine şi ai trimis soli preste hotarăle tale şi te-ai întors şi te-ai smerit până la iad.

10 De căile tale ceale multe te-ai ostenit şi nu ai zis: „Înceta-voiu!” Întăritu-te-ai, pentru că ai făcut aceastea, pentru aceaea nu M-ai rugat pre Mine.

11 De carele temându-te te-ai înfricoşeat şi ai minţit Mie, şi nu ţ-ai adus aminte de Mine şi nu M-ai luat pre Mine întru cugetul tău, nici întru inima ta? Şi Eu, văzindu-te pre tine, te trec cu vedearea şi de Mine nu te-ai temut.

12 Şi Eu voiu vesti dreptatea ta şi realele tale, care nu vor folosi ţie.

13 Când vei striga, scoaţă-te din năcazul tău! Că pre toţi aceştia îi va lua vântul şi-i va duce volbura; iar cei ce să ţin de Mine vor agonisi pământul şi vor moşteni muntele cel sfânt al Mieu.

14 Şi vor zice: „Curăţiţi de cătră faţa lui căile şi luaţi împiedecările din calea norodului Mieu!”

15 Aceastea zice Cel Preaînalt, Cel ce lăcuiaşte întru ceale de sus, în veac, cel Sfânt întru sfinţi; numele Lui, Domnul Cel Preaînalt, Carele întru sfinţi odihneaşte, şi Cel ce dă celor slabi de suflet răbdare, şi celor cu inima zdrobită le dă viiaţă:

16 „Nu în veaci voiu lua izbândă de pre voi, nici pururea Mă voiu mâniia pre voi, că duh va ieşi de la Mine şi toată suflarea Eu o am făcut.

17 Pentru păcat puţin l-am întristat pre el şi l-am bătut şi am întors faţa Mea de la el; şi s-au întristat şi au umblat supărat pre căile sale.

18 Căile lui le-am văzut şi l-am tămăduit pre el şi l-am mângăiat pre el şi mângăiare adevărată i-am dat lui.

19 Pace preste pace celor departe şi celor de aproape”. Şi au zis Domnul: „Vindeca-voiu pre ei.

20 Iară cei nedrepţi să vor învălui şi nu vor putea odihni.

21 Nu easte bucurie celor necuraţi”, zis-au Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.