×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 54

Chiiamă pre besearică la veselie, pentru că mai multă va fi din neamuri decât era sinagoga, şi prin toată lumea să va lăţi şi pururea va sta, fiind de Dumnezeu acoperită; şi-şi va uita de năcazurile ceale de demult şi din pietri scumpe să va zidi, întemeiată întru dreptate, şi toţi cei dintr-însa vor fi învăţaţi de la Dumnezeu şi cu mulţime de pace vor petreace.

1 Veseleaşte-te, cea stearpă, carea nu naşti, dă glas şi strigă, ceaea ce nu aveai dureri de naştere, că mai mulţi sânt fiii ceii pustie decât a ceii ce are bărbat,

2 Că au zis Domnul. Lărgeaşte locul cortului tău şi pieile corturilor tale le întinde, nu te scumpi! Lungeaşte funiile tale şi pociumpii tăi înţepeneaşte-i!

3 Încă şi de-a dreapta şi de-a stânga lăţeaşte, şi sămânţa ta va moşteni neamuri, şi cetăţi pustii vei lăcui.

4 Nu te teame pentru că te-ai ruşinat, nici să-ţi fie ruşine pentru că te-ai ocărât, că de ruşinea cea veacinică vei uita, şi de ocara văduviei tale mai mult nu-ţi vei aduce aminte.

5 Că Domnul Cel ce te-au făcut pre tine, Domnul Savaot easte numele Lui, şi Cel ce te izbăveaşte pre tine. El easte Dumnezeul lui Israil, Dumnezeu a tot pământul. Să va chema.

6 Nu ca pre o muiare părăsită şi slabă la inimă te-au chemat pre tine Domnul, nici ca pre o muiare din tinereaţe urâtă, zis-au Dumnezeul tău.

7 Puţină vreame te-am părăsit şi cu milă mare te voiu milui.

8 Întru mânie puţină am întors faţa Mea de cătră tine şi cu milă veacinică te voiu milui, zis-au Cel ce te-au izbăvit pre tine, Domnul.

9 De la apa carea au fost pre vreamea lui Noe, aceasta easte Mie, precum M-am jurat lui în vreamea aceaea, că mai mult nu Mă voiu mâniia asupra pământului pentru tine.

10 Nici cu înfricoşarea ta voiu muta munţii, şi dealurile nu să vor clăti, aşea nici mila Mea nu va lipsi de la tine, nici legătura păcii Meale nu să va lua, că au zis Domnul: „Cel milostiv ţie”.

11 Smerită şi neaşezată ai fost, nu ai avut mângăiare. Iată, Eu gătesc ţie andrax, piiatra ta, şi temeliile tale sapfir;

12 Şi voiu pune zăbrealele tale iaspis şi porţile tale pietri de criştal şi zidul tău pietri alease.

13 Şi pre toţi fiii tăi, învăţaţi lui Dumnezeu, şi întru multă pace vor fi fiii tăi.

14 Şi cu dreptate te vei zidi; depărtează-te de nedreptate şi nu te vei teame, şi cutremur nu să va apropiia la tine.

15 Iată, nemearnici vor veni pentru Mine la tine şi vor lăcui la tine şi vor scăpa la tine.

16 Iată, eu te-am zidit pre tine, nu ca faurul suflând cărbuni şi scoţind unealte la lucru; şi Eu te-am zidit, nu ca să te stric cu pierzare.

17 Tot vasul făcut împrotiva ta nu să va spori, şi tot glasul să va scula asupra ta la judecată; pre toţi aceia vei birui şi cei supuşi ai tăi vor fi într-însul; easte moştenire celor ce slujesc Domnului, şi voi veţi fi Mie drepţi, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.