×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 48

Mustră Domnul făţărniciia, nemulţămirea şi învârtoşarea jidovilor şi le arată că nu idolii, ci El Însuşi au spus ceale viitoare şi le-au plinit acealea. Însă pentru numele Său le va ierta lor şi aşea cu bine îi chiiamă la Sine, adeverindu-le lor cum că El singur easte Dumnezeu Atotştiutoriu şi Răscumpărătoriu norodului Său şi Ocârmuitoriu. Să ponosluiaşte şi pentru călcarea poruncilor Sale, care de le-ar fi păzit fericiţi ar fi fost.

1 Auziţi aceastea, casa lui Iacov, cei ce vă chemaţi cu numele lui Israil şi din Iuda aţi ieşit, cei ce vă juraţi cu numele Domnului Dumnezeului lui Israil, cei ce vă aduceţi aminte, nu cu adevăr, nici cu dreptate,

2 Şi cei ce vă sprijiniţi cu numele cetăţii ceii sfinte şi pre Dumnezeul lui Israil sânteţi întemeiaţi; Domnul Savaot e numele Lui:

3 „Ceale mai dinainte, iată, le-am spus şi din gura Mea au ieşit şi s-au auzit, degrab am făcut şi au venit.

4 Ştiu că vârtos eşti şi vână de fier e grumazul tău, şi fruntea ta de aramă.

5 Şi am spus ţie de demult, mai înainte de ce au venit preste tinea, auzite ţie le-am făcut, ca să nu zici că: «Idolii mi-au făcut mie» şi să nu zici că: «Ceale cioplite şi ceale vărsate mi-au poruncit mie».

6 Auzit-aţi toate şi voi nu aţi cunoscut; încă şi acum auzite ţie ţ-am făcut ceale noao, care de acum înainte vor să fie şi nu ai zis.

7 Acum să fac, şi nu mai de demult. Şi nu în zilele ceale mai dinainte ai auzit acealea, să nu zici: «Ştiu-le pre eale».

8 Nici ai cunoscut, nici ai ştiut, nici din început am deşchis urechile tale, că am cunoscut că defăimând vei defăima şi încă din pântece te vei chema fărdeleage.

9 Pentru numele Mieu voiu arăta ţie mâniia Mea, şi ceale mărite ale Meale le voiu aduce preste tine, ca să nu te pierz de tot.

10 Iată, te-am vândut pre tine, nu pentru argint, şi te-am scos din cuptoriul sărăciei.

11 Pentru Mine face-voiu ţie, că numele Mieu să spurcă şi mărirea Mea altuia nu o voiu da.

12 Ascultă-Mă, Iacove şi Israile, pre carele Eu te chem. Eu sânt Cel dintâiu şi Eu sânt în veac!

13 Şi mâna Mea au întemeiat pământul şi dreapta Mea au întărit ceriul; chema-voiu pre ei şi vor sta împreună.

14 Şi să vor aduna toţi şi vor auzi cine le-au spus lor aceastea; Cel ce te iubesc pre tine am făcut voia ta asupra Vavilonului, ca să pierz sămânţa haldeilor.

15 Eu am grăit, Eu am chemat, adusu-l-am pre el şi am îndreptat calea lui.

16 Apropiiaţi-vă cătră Mine şi ascultaţi aceastea: Nu de la început întru ascuns am grăit; când s-au făcut acolo eram”. Şi acum Domnul m-au trimis pre mine şi Duhul Lui.

17 Aşea zice Domnul, Cel ce te-au izbăvit pre tine, Sfântul lui Israil: „Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce ţ-am arătat ţie, ca să afli tu calea pre carea să umbli.

18 Şi de ai fi ascultat poruncile Meale, s-ar fi făcut ţie ca un râu pacea ta, şi dreptatea ta ca valul mării.

19 Şi ca năsipul s-ar fi înmulţit sămânţa ta, şi fiii pântecelui tău, ca ţărâna pământului; ci nici acum nu te vei stânge, nici va peri numele tău înaintea Mea.

20 Ieşi din Vavilon, fugi de la haldei, glas de veselie să vestiţi şi să se auză aceasta. Vestiţi până la marginile pământului, ziceţi: «Izbăvit-au Domnul pre robul Său, Iacov.

21 Şi de vor însăta, în pustie va duce pre ei, apă din piiatră le va scoate lor»; despica-va piiatra şi va curge apă şi va bea norodul Mieu.

22 Nu easte bucurie nedrepţilor!”, zice Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.