×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 45

Prorocie de Chir şi făgăduinţele care Dumnezeu le va da lui. Prorocie de naşterea lui Hristos şi de mântuirea prin Hristos, carea să închipuia prin mântuirea cea prin Chir. Cum că singur Domnul easte Dumnezeu, Cel ce mântuiaşte şi plineaşte făgăduinţele, şi pentru aceaea trebuie cinstit.

1 Aşea zice Domnul Dumnezeu unsului Mieu, Chir, pre carele l-am ţinut de-a dreapta ca să supuiu înaintea lui neamuri şi putearea împăraţilor voiu rumpe; deşchi-de-voiu înaintea lui porţile şi cetăţile nu să vor închidea:

2 „Eu înaintea ta voiu mearge şi munţii voiu face şes, uşile ceale de aramă voiu zdrobi şi zăvoarăle ceale de fier voiu frânge.

3 Şi voiu da ţie vistierii întunecate, ascunse, nevăzute voiu deşchide ţie, ca să cunoşti că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce chemb numele tău, Dumnezeul lui Israil.

4 Pentru sluga Mea, Iacov, şi pentru Israil, alesul Mieu, Eu te voiu chema pre numele tău şi te voiu priimi; iară tu nu M-ai cunoscut.

5 Că Eu sânt Domnul Dumnezeu şi afară de Mine nu easte Dumnezeu. Întăritu-te-am şi nu M-ai cunoscut pre Mine.

6 Ca să cunoască cei de la răsăritul soarelui şi cei de la apus că nu easte Dumnezeu afară de Mine!

7 Eu sânt Domnul Dumnezeu şi nu easte încă, Eu sânt Cel ce am făcut lumina şi am zidit întunearecul, Cel ce face pace şi zidesc reale; Eu sânt Domnul Dumnezeu, Cel ce fac toate aceastea.

8 Veselească-să ceriul deasupra şi norii să răoreazec dreptate; să răsară pământul şi să odrăzlească milă şi dreptate; să răsară împreună. Eu sânt Dumnezeu, Cel ce te-am zidit pre tine.

9 Pre carele mai bine te-am gătit decât lutul olariului. Au, doară, cel ce ară ara-va pământul toată zioa? Au, doară, va zice lutul olariului: «Ce faci de nu lucri? Au nu ai mâni?» Au răspunde-va plăsmuirea cătră cel ce o au plăsmuit pre ea?

10 Vai, celui ce zice tatălui: «Ce vei prăsi?» şi mumei: «Ce vei naşte?»”

11 Că aşea zice Domnul Dumnezeu, Sfântul lui Israil, Cel ce au făcut ceale viitoare: „Întrebaţi-Mă pre Mine de fiii Miei, şi de lucrul mâinilor Meale porunciţi-Mi Mie.

12 Eu am făcut pământul şi pre om pre dânsul, Eu cu mâna Mea am întărit ceriul, Eu tuturor stealelor am poruncit.

13 Eu l-am râdicat pred el cu dreptate împărat şi toate căile lui dreapte, acesta va zidi cetatea Mea şi va întoarce robiia norodului Mieu, nu cu preţ, nici cu daruri”, zice Domnul Savaot.

14 Aşea zice Domnul Savaot: „Ostenit-au Eghiptul şi negoţătoriia etiopilor, şi oamenii cei înalţi din Savaim la tine vor treace şi ţie vor fi robi şi după tine vor umbla legaţi de mâini cu cătuşi şi vor veni şi să vor închina ţie şi întru tine să vor ruga, că întru tine easte Dumnezeu, şi: «Nu easte Dumnezeu afară de Tine,

15 Că Tu eşti Dumnezeu şi nu am ştiut, Dumnezeul lui Israil, Mântuitoriul!»”

16 Înfrunta-să-vor şi să vor ruşina toţi împrotivnicii Lui şi vor umbla întru ruşine. Înnoiţi-vă cătră Mine, ostroave!

17 Israil să mântuiaşte de la Domnul cu mântuire veacinică; nu să vor înfrunta, nici să vor ruşina mai mult până în veace.

18 Aşea zice Domnul, Cel ce au făcut ceriul; Acesta easte Dumnezeu, Cel ce au arătat pământul şi l-au făcut pre el şi l-au tocmit pre el; nu în deşert l-au făcut, ci ca să se lăcuiască l-au făcut: „Eu sânt Domnul şi nu easte altul!

19 Nu întru ascuns am grăit, nici în loc întunecos a pământului, nu am zis seminţiei lui Iacov: «Deşert cercaţi!» Eu sânt Domnul, Cel ce grăiesc dreptatea şi spuiu adevărul!

20 Adunaţi-vă şi veniţi, sfătuiţi-vă împreună, cei ce vă mântuiţi din neamuri! Nu au cunoscut cei ce râdică lemnul cioplitura sa, şi cei ce să roagă cătră dumnezeii carii nu mântuiesc.

21 Cei ce vestesc să se apropie, ca să ştie împreună cine au făcut aceastea auzite din început. Atunci s-au spus voao: Eu sânt Dumnezeu şi nu easte altul afară de Mine, drept şi mântuitoriu nu easte afară de Mine!

22 Întoarceţi-vă cătră Mine şi vă veţi mântui, cei de la marginile pământului! Eu sânt Dumnezeu şi nu easte altul!

23 fPre Mine Însumi Mă jor, de nu va ieşi din ruga Mea dreptate, cuvintele Meale nu să vor întoarce, că Mie să va pleca tot genunchiul.

24 Şi va jura toată limba pre Dumnezeu, zicând: «Dreptate şi mărire cătră El! Vor veni şi să vor ruşina toţi cei ce să despărţesc pre sine, de la Domnul să vor îndrepta.

25 Şi întru Dumnezeu să va mări toată sămânţa fiilor lui Israil»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.