×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 44

Dumnezeu făgăduiaşte norodului Duhul Său. Mustră deşertăciunea celor ce să închină idolilor. De la idoli şi de la păcate chiiamă pre norod la cinstea Sa.

1 Iară acum, ascultăa, Iacove, sluga Mea, şi Israile, pre carele te-am ales!

2 Aşea zice Domnul Dumnezeu, Cel ce te-au făcut pre tine şi te-au urzit din pântece: „Încă vei avea ajutoriu, nu te teame, sluga mea, Iacove, şi iubite Israile, pre carele am ales.

3 Că Eu voiu da apă când va fi seate celor ce umblă fără de apă, pune-voiu duhul Mieu preste sămânţa ta şi blagosloveniile Meale preste fiii tăi.

4 Şi vor răsări ca iarba în mijlocul apei şi ca salcia lângă apa curgătoare”.

5 Acesta va zice: „A lui Dumnezeu sânt!” şi acesta va striga pre numele lui Iacov, şi altul va scrie cu mâna sa: „A lui Dumnezeu sânt!” şi pre numele lui Israil va striga.

6 Aşea zice Dumnezeu, Împăratul lui Israil, şi Cel ce l-au mântuit pre el, Dumnezeu Savaot: „Eu sânt întâiu şi Eu după aceastea, afară de Mine nu easte dumnezeu.

7 Cine easte cum sânt Eu? Să stea şi să chiiame şi să spuie şi să gătească Mie de când am făcut pre om în veac, şi ceale viitoare, mai înainte de ce vor fi, să vă spuie voao.

8 Nu vă ascundeţi, nici rătăciţi! Au nu din început aţi băgat în urechi şi am vestit voao? Martori voi sânteţi de easte Dumnezeu afară de Mine.

9 Cei ce fac idoli şi cei ce-i cioplesc, toţi deşerţi sânt; cei ce fac ceale ce le plac lor, care nu vor folosi lor; martorii lor nu vor vedea şi nu vor cunoaşte.

10 Ca să se ruşineaze cine zideaşte pre cel tare, şi va vărsa cioplitură spre nefolosânţă.

11 Iată, toţi cei ce să împreună cu el să vor ruşina (cei ce-şi fac dumnezeu şi cioplesc ceale nefolositoare) şi toţi, de când s-au făcut, s-au uscat şi surzi dintră oameni. Adune-să toţi şi să stea împreună şi să se ruşineaze şi să se înfrunteaze împreună.

12 Că au ascuţit meşterul săcurea şi cu barda l-au cioplit şi cu sfreadelul l-au găurit şi l-au lucrat pre el cu tăriia braţului său; şi va flămânzi şi va slăbi şi nu va bea apă.

13 După ce au ales meşterul lemnul, l-au măsurat şi l-au însemnat cu condeiul şi l-au făcut pre el cu unghiuri şi l-au cleit cu cleiu şi l-au făcut ca un chip de bărbat şi ca o faţă de om, ca să-l puie în casă.

14 Tăiat-au şieşi chedri şi şi-au luat ghindă sălbatecă şi stejeariu şi şi-au ales şieşi lemn din pădure, care l-au sădit Domnul, pin pre care ploaia l-au crescut.

15 Ca să fie oamenilor de ars în foc. Şi luând dintr-însul s-au încălzit; şi arzind au copt pâine cu el, iară rămăşiţa o au făcut dumnezei şi s-au închinat lor; făcutu-ş-au din el cioplit şi s-au închinat lui;

16 Din care jumătate au ars în foc şi au copt pre cărbunii lui pâine, şi cu jumătate au fript carne şi au mâncat şi s-au săturat şi încălzindu-să au zis: «Place-mi, că mă încălziiu şi văzuiu foc».

17 Iară ce au rămas l-au făcut dumnezeu cioplit, îngenunche înaintea lui şi să închină lui şi să roagă, zicând: «Mântuiaşte-mă, că dumnezeul mieu eşti tu!»

18 Nu au cunoscut, ca să înţăleagă că s-au întunecat, ca să nu vază cu ochii săi şi să nu priceapă cu inima sa.

19 Şi nu au socotit cu sufletul său, nici au cunoscut cu înţelepciunea că jumătate dintr-însul au ars în foc şi au copt pre cărbunii lui pâine, şi carne friptă au mâncat; şi din rămăşiţa lui au făcut urâciune şi s-au închinat lui.

20 Cunoaşteţi că cenuşe easte inima lor şi să înşeală, şi nimene nu poate să-şi mântuiască sufletul său. Vedeţi să nu ziceţi că: «Minciună easte în dreapta mea!»

21 Adu-ţi aminte de aceastea, Iacove şi Israile, că sluga Mea eşti tu! Făcutu-te-am pre tine sluga Mea, şi tu, Israile, nu Mă uita!

22 Că, iată, am şters ca un nor fărădelegile tale şi ca o ceaţă păcatele tale. Întoarce-te la Mine şi te voiu mântui pre tine!”

23 Veseliţi-vă ceriuri, că au miluit Dumnezeu pre Israil; trâmbitaţi, temeliile pământului, strigaţi, munţi, veselie, dealurile şi toate leamnele ceale dintr-însele, că au izbăvit Dumnezeu pre Iacov, şi Israil să va mări!

24 Aşea zice Domnul, Cel ce te-au izbăvit pre tine şi te-au plăzmuit din pântece: „Eu, Domnul, Cel ce săvârşesc toate, întins-am ceriul singur şi am întărit pământul.

25 Cine altul va râsipi seamnele celor grăitori din pântece? Şi vrăjile de la inimă? Cel ce întoarce pre cei înţelepţi la ceale dinapoi şi nebuneaşte sfatul lor?

26 Şi întăreaşte cuvântul slugii Sale şi adeverează sfatul îngerilor Săi. Cel ce zice Ierusalimului: «Lăcui-te-vei!» şi cetăţilor Iudei: «Zidi-vă-veţi!» Şi pustiile lui vor odrăsli.

27 Cel ce zice adâncului: «Pustii-te-vei şi râurile tale le voiu usca!»

28 Cel ce zice lui Chir să înţeleagă şi: «Toate voile Meale va face»; Cel ce zice Ierusalimului: «Zidi-te-vei, şi Casa Mea cea sfântă o voiu întemeia»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.