×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 43

Proroceaşte fericirea besearicii şi înmulţirea în toată lumea. Spune bunătăţile lui Dumnezeu ceale trecute şi ceale ce vor fi cătră norodul Său. Şi adeverind pre Sine singur Dumnezeu, împută jidovilor nemulţămirea.

1 Şi acum, aşea zice Domnul Dumnezeu, Cel ce te-au făcut pre tine, Iacove, Cel ce te-au plămuit pre tine, Israile: „Nu te teame, că te-am mântuit pre tinea; chematu-te-am pre numele tău, al Mieu eşti tu!

2 Şi de vei treace prin apă, cu tine sânt, şi râurile nu te vor acoperi; şi de vei treace prin foc, nu te vei arde, flacăra nu te va arde pre tine.

3 Că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israil, Cel ce te mântuiesc pre tineb; făcut-am schimbarea ta: Eghiptul şi Etiopiia şi Soina în locul tău.

4 De când te-ai făcut cinstit înaintea Mea măritu-te-ai şi Eu te-am iubit, şi voiu da oameni pentru tine şi boiari pentru capul tău.

5 Nu te teame, că Eu cu tine sânt! De la răsărit voiu aduce sămânţa ta şi de la apus te voiu aduna.

6 Zice-voiu miiazănopţii: «Adă!» şi miiazăzilei: «Nu opri!» Adă pre fiii Miei din pământ departe, şi pre featele Meale de la marginile pământului,

7 Pre toţi câţi să chiiamă cu numele Mieu, pentru căc cu mărirea Mea l-am zidit pre el şi l-am plăsmuit şi l-am făcut pre el.

8 Şi am scos norod orb şi ochii lor aşişderea sânt orbi şi au urechi surde.

9 Toate neamurile s-au adunat împreună şi să vor aduna boiarii dintru eale. Cine va vesti aceastea, sau cine va spune voao ceale ce sânt din început? Aducă mărturiile sale şi să se îndrepteaze şi să asculte şi să zică adevărate.

10 Fiţi Mie mărturii şi Eu sânt martor, zice Domnul Dumnezeu, şi Pruncul Mieu, pre carele L-am ales ca să ştiţi şi să creadeţi şi să cunoaşteţi că Eu sânt; mai înainte de Mine nu au fost alt Dumnezeu, şi după Mine nu va fi.

11 Eu sânt Dumnezeu, şi afară de Mine nu easte mântuitoriu!

12 Eu am vestit şi am mântuit. Defăimat-am şi nu au fost întru voi străin; voi Mie mărturii, şi Eu, Domnul Dumnezeu.

13 Încă din început Eu sânt şi nu easte cine să scoaţă din mâinile Meale; face-voiu, şi cine va întoarce aceasta?”

14 Aşea zice Domnul Dumnezeu, Răscumpărătoriul, Sfântul lui Israil: „Pentru voi voiu trimite în Vavilon şi voiu scula pre toţi cei ce au fugit, şi haldeii în corăbii să vor lega.

15 Eu sânt Domnul Dumnezeu, Sfântul vostru, Cel ce am arătat pre Israil împărat voao!”

16 Aşea zice Domnul, Cel ce dă cale în mare şi cărare în apă tare;

17 Cel ce au scos cară şi călărime şi mulţime tare; ci au dormit, şi nu să vor scula; stânsu-s-au ca inul stâns:

18 „Să nu vă aduceţi aminte de ceale dintâiu şi de ceale de demult să nu gândiţi.

19 Iată, Eu fac noao, care acum vor răsări şi le veţi cunoaşte pre eale; şi voiu face în pustie caled şi ceale fără de apă râuri.

20 Binecuvânta-Mă-vore fiiarele ţarinei şi sirenele şi featele strutioanelor, că am dat în pustie apă şi în ceale fără de apă, râuri, ca să adăp pre neamul Mieu cel ales.

21 Pre norodul Mieu, pre carele l-am agonisit, ca să povestească bunătăţile Meale.

22 Nu acum te-am chemat pre tine, Iacove, nici te-am făcut să osteneşti, Israile!

23 Nu ai adus Mie oile arderii tale de tot, nici cu jertvele tale M-ai mărit, nici ai slujit cu aducerile tale, nici te-ai ostenit în Livan.

24 Nici Mi-ai cumpărat Mie cu argint tămâiare, nici grăsimea jertvelor tale am poftit, ci în păcatele tale ai stătut înaintea Mea şi întru nedreptăţile tale.

25 Eu sânt, Eu sânt, Cel ce şterg fărădelegile tale pentru Mine şi păcatele tale şi nu le voiu pomeni.

26 Iară tu adu-ţi aminte şi să ne judecăm împreună; spune tu fărădelegile tale întâiu, ca să te îndreptezi.

27 Părinţii voştri cei dintâiu au păcătuit şi boiarii fărădeleage au făcut asupra Mea.

28 Şi au spurcat boiarii sfintele Meale şi am dat să pierz pre Iacov şi pre Israil spre ocară.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.