×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 42

Tatăl iubeaşte pre Hristos pentru faptele Lui. Îndeamnă pre toate neamurile ca să dea laudă şi mulţămită lui Dumnezeu. Pre cei ce să închină idolilor greu îi va pedepsi. Aşijderea, şi pre jidovii cei nemulţămitori.

1 I acov, sluga Meaa, sprijini-l-voiu pre el, Israil, alesul Mieu, priimitu-l-au pre el sufletul Mieu, dat-am Duhul Mieu preste elb, judecată neamurilor va face.

2 Nu va striga, nici va lăsa, nici să va auzi afară glasul lui.

3 Trestiia frântă nu o va zdrobi şi inul ce fumegă nu-l va stânge, ci întru adevăr va face judecată.

4 Străluci-va şi nu să va frânge, până ce va pune pre pământ judecată, şi întru numele Lui neamurile vor nădăjdui.

5 Aşea zice Domnul Dumnezeu, Cel ce au făcut ceriul şi l-au aşezat, Cel ce au întărit pământul şi ceale de pre el şi dă suflare norodului ce easte pre dânsul şi duh celor ce umblă pe dânsul:

6 „Eu, Domnul Dumnezeu, chematu-te-am întru dreptate şi te voiu ţinea de mâna ta şi te voiu întări şi te-am dat spre legătură neamului Mieu, spre luminare păgânilor.

7 Ca să deşchizi ochii orbilor, să scoţi din legături pre cei legaţi şi din casa temniţii pre cei ce şed întru întunearec.

8 Eu sânt Domnul Dumnezeu, acesta-Mi easte numele; mărirea Mea altuia nu o voiu da, nici bunătăţile Meale celor ciopliţi”.

9 Ceale din început, iată, au venit; şi ceale noao, care Eu le vestesc, şi mai înainte până a să vesti s-au arătat voao.

10 Cântaţi Domnului cântare noao, stăpânirea Lui; măriţi numele Lui de la marginile pământului, cei ce pogorâţi în mare şi umblaţi cu corăbii printr-însa, ostroavele şi cei ce lăcuiţi într-însele.

11 Veseleaşte-te, pustie şi satele ei, sălaşurile şi cei ce lăcuiesc în Chidar; veseli-se-vor cei ce lăcuiesc în piiatră, din vârvul munţilor vor striga.

12 Da-vor lui Dumnezeu mărire, bunătăţile Lui în ostroave le vor vesti.

13 Domnul Dumnezeul puterilor va ieşi şi va sfărâma războiul, deştepta-va râvnă şi va striga asupra vrăjmaşilor Săi cu tărie:

14 „Tăcut-am din veaci; au, doară, şi pururea voiu tăcea şi voiu răbda? Răbdat-am; ca ceaea ce naşte voiu dezrădăcina şi voiu usca împreună.

15 Pustii-voiu munţi şi dealuri şi toată iarba lor voiu usca şi voiu pune râurile ostroave şi bălţile le voiu usca.

16 Şi voiu scoatec orbii la calea carea n-au ştiut şi voiu face pre ei să umbled pre cărările care nu le-au cunoscut; face-voiu lor întunearecul lumină şi ceale colţuroase neatede. Aceastea sânte cuvintele care le voiu face lor şi nu-i voiu părăsi pre ei”.

17 Şi ei s-au întors înapoi. Ruşinaţi-vă cu ruşine, cei ce nădăjduiţi spre ceale cioplite, cei ce ziceţi topiturilor: „Voi sânteţi dumnezeii noştri!”

18 Cei surzi, auziţi, şi cei orbi, priviţi să vedeţi.

19 Şi cine e orb, fără numai slugile Meale, şi surzi, fără numai cei ce stăpânesc pre ei? Cine e orb ca cel depărtat? Şi s-au orbit slugile lui Dumnezeu.

20 Văzut-aţi de multe ori şi nu aţi păzit, deşchisu-vi-s-au urechile şi nu aţi auzit.

21 Domnul Dumnezeu au voit ca să fie drept şi să mărească laudă.

22 Şi am văzut, şi norodul au fost prădat şi jefuit, că laţ în cămeri pretutindinea şi în case împreună, unde i-au ascuns pre ei; făcutu-s-au pradă şi nu era cel ce să scoaţă prada şi nu era cel ce să zică: „Întoarce!”

23 Cine easte întră voi carele va băga în urechi aceastea? Ascultaţi ceale viitoare?

24 Cine au dat spre jeaf pre Iacov şi pre Israil la cei ce-l pradă pre el? Au nu Dumnezeu, Căruia au păcătuit şi nu au vrut să umble în căile Lui, nici să asculte de leagea Lui?

25 Şi au adus preste ei iuţimea mâniei Sale şi i-au răzbit pre ei războiul, şi cei ce îi ardea pre ei primpregiur, şi nici unul dintr-înşii nu au cunoscut, nici au pus în inimă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.