×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 41

Întreabă Dumnezeu pre cei ce să închină idolilor de multe şi mari faceri de bine, care El le-au făcut norodului jidovesc. Cu care adeverează putearea şi bunătatea Sa cătră oameni. Şi împreună arată neputinţa şi deşertăciunea idolilor.

1 Înnoiţi-vă cătră Mine, ostroave,a că boiarii vor muta vârtutea; apropie-se şi să grăiască împreună; atunci judecată vor vesti.

2 Cine au sculat de la răsăriturib dreptate, chematu-o-au pre ea la picioarele sale şi va mearge; da-va înaintea neamurilor şi pre împăraţi va spăimânta şi va da la pământ sabiile lor şi ca nişte pozdării lăpădate arcele lor.

3 Şi va goni pre ei, treace-va cu pace calea picioarelor lui.

4 Cine au lucrat şi au făcut aceastea? Chematu-o-au pre ea Cel ce o chiiamă pre ea de la începutul neamurilor; Eu sânt Dumnezeul cel dintâiu şi la ceale viitoare Eu sânt.

5 Văzut-au neamurile şi s-au temut; şi marginile pământului s-au spăimântat şi s-au apropiiat şi au venit împreună.

6 Judecând fieştecarele să ajute vecinului său şi fratelui şi va zice:

7 „Întăritu-s-au!” Omul meşter de lemn şi faurul ce bate cu ciocanul, carele împreună loveaşte, că atunci va zice: „Închietură bună easte”; întăritu-o-au pre ea cu cuie, pune-vor aceştia şi nu să vor clăti.

8 Iară tu, Israile, fiiul Mieu, Iacove, pre carele te-am ales, săminţiia lui Avraam, carea am iubit,

9 Pre carele l-am luat de la marginile pământului şi de la sfârşiturile lui te-am chemat şi ţ-am zis ţie: „Fiiul Mieu eşti tu, alesu-te-am şi nu te-am părăsit.

10 Nu te teame, că cu tine sânt, nu te înşela, că Eu sânt Dumnezeul tău, Cel ce te-am întărit pre tine şi ţ-am ajutat ţie şi te-am întemeiat cu dreapta Mea cea dreaptă.

11 Iată, să vor ruşina şi să vor înfrunta toţi vrăjmaşii tăi; că vor fi ca cum nu ar fi şi vor peri toţi împrotivnicii tăi!

12 Căuta-vei pre ei şi nu vei afla oameni carii să te batjocorească pre tine, că vor fi ca cum nu ar fi şi nu vor fi cine să se lupte cu tine.

13 Că Eu sânt Dumnezeul tău, Cel ce te ţiiu de dreapta ta, Carele zic ţie: „Nu te teame!c

14 Nu te teame, Iacove, Israile cel împuţinat, Eu ţ-am ajutat”, zice Dumnezeul tău, Cel ce te izbăvesc pre tine, Sfântul lui Israil.

15 Iată, te-am făcut pre tine ca pre nişte roate noao de car care trâieră, aseamenea fierestrăului, şi vei triera munţi şi vei mărunţi dealuri şi le vei face ca ţărâna.

16 Şi-i vei vântura, şi-i va lua pre ei vântul, şi volbura va râsipi pre ei; iară tu te vei veseli întru sfinţii lui Israil şi să vor bucura săracii şi lipsiţii.

17 Că vor căuta apă şi nu va fi, şi limba lor de seate s-au uscat. Eu sânt Domnul Dumnezeu, Eu voiu auzi pre ei, Dumnezeul lui Israil, şi nu-i voiu lăsa pre ei.

18 Ci voiu deşchide din munţi râuri şi în mijlocul câmpilor fântâni; şi voiu face pustiia bălţi de ape şi pământul cel însetat, izvoară de ape.

19 Pune-voiu în pământul cel fără de apă chedru şi tisă şi mirsină şi chiparos şi plop,

20 Ca să vază şi să cunoască şi să gândească şi să ştie împreună că mâna Domnului au făcut toate aceastea şi Sfântul lui Israil le-au arătat.

21 „Apropie-să judecata voastră”, zice Domnul Dumnezeu. „Apropiiatu-s-au sfaturile voastre”, zice împăratul lui Iacov.

22 Apropie-se şi să vă spuie voao ceale ce vor să fie sau ceale ce au fost mai înainte spuneţi, şi vom lua aminte şi vom cunoaşte ceale de pre urmă şi ceale ce vor să fie.

23 Spuneţi-ne noao, vestiţi-ne ceale ce vor fi mai pre urmă şi vom cunoaşte că dumnezei sânteţi; faceţi bine şi faceţi rău şi ne vom mira şi împreună vom vedea.

24 De unde sânteţi voi? Şi de unde sânt lucrurile voastre? Din pământ urâciune v-au ales pre voi.

25 Iară Eu am râdicat pre cel de la miiazănoapted şi pre cel de la răsăritul soarelui; chema-să-vore cu numele Mieu, vie domniif şi ca lutul olariului şi ca olariul cel ce calcă lutul, aşea vă veţi călca.

26 Că cine va spune ceale ce au fost din început, ca să cunoaştem, şi ceale ce vor să fie, şi vom zice că adevărate sânt? Nimene nu easte carele mai înainte să spuie, nici carele să auză cuvintele voastre.

27 Începătură Sionului voiu da şi Ierusalimul îl voiu mângăia în cale.

28 Că dintru neamuri, iată, nime nu easte, şi din idolii lor nu era cine să spuie; şi de voiu întreba pre ei: „De unde sânteţi?”, nu vor răspunde Mie.

29 Că sânt carii vă fac pre voi şi carii în deşert vă înşeală pre voi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.