×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 40

Mai înainte să spune că va fi mângâiare şi mântuire Ierusalimului prin Isus Hristos. Propoveduirea lui Ioan Botezătoriului. Întruparea lui Hristos; cum că mărire, puteare şi răsplătire aiavea să va vesti. Pune asupra idolilor putearea şi înţelepciunea lui Dumnezeu. Şi cum că Domnul celor ce nădăjduiesc spre Dânsul tărie le dă.

1 „Mângăiaţi, mângăiaţi pre norodul Mieu”, zice Dumnezeul vostru.

2 „Preoţi, grăiţi la inima Ierusalimului, mângăiaţi-l pre dânsul, că s-au plinit smereniia lui, dezlegatu-s-au păcatul lui, că au luat din mâna Domnului îndoitea păcatele sale”.

3 Glasul celui ce strigă în pustie: „Gătiţi calea Domnului, dreapte faceţi cărările Dumnezeului nostru”.

4 Toată valea să va umplea şi tot muntele şi dealul să va pleca şi vor fi ceale strâmbe dreapte şi ceale colţuroase căi neatede.

5 Şi să va arătab mărirea Domnului şi va vedea tot trupul mântuirea lui Dumnezeu, că Domnul au grăit.

6 Glasul celui ce zice: „Strigă!” Şi am zis: „Ce voiu striga?”

7 „Tot trupul iarbă şi toată mărirea omului ca floarea ierbii!”

8 Uscatu-s-au iarba şi floarea au căzut, iară cuvântulc Dumnezeului nostru rămâne în veac.

9 În munte înalt te suie, cel ce binevesteşti Sionului, înalţă întru tărie glasul tău, cel ce binevesteşti Ierusalimului, înălţaţi-vă, nu vă teameţi, zi cetăţilor Iudei:

10 „Iată, Dumnezeul vostru, iată, Domnul!” Domnul cu tărie vine şi braţul Lui cu stăpânire; iată, plata Lui cu El şi lucrul înaintea Lui.

11 Ca păstoriul va paşte turma Sa şi cu braţul Său va aduna mieii şi va mângăia pre ceale ce au în pântece.

12 Cine au măsurat cu mâna apa şi ceriul cu palma şi tot pământul cu pumnul? Cine au pus munţii cu căntariul şi dealurile cu cumpăna?

13 Cine au cunoscut gândul Domnului şi cine au fost sfeatnicul Lui, carele să-L înveaţe pre El?

14 Sau cu cine S-au sfătuit şi L-au învăţat pre El? Sau cine I-au arătat Lui judecata, sau cine I-au arătat Lui calea înţeleageriid?

15 De vreame ce toate neamurile ca o picătură din cadă şi ca o plecare de cumpănă s-au socotit, şi ca scuipitul să vor socoti.

16 Şi Livanule nu e destul spre ardere, şi toate dobitoacele nu sânt de-ajuns spre ardere de tot.

17 Şi toate neamurile ca o nimica sânt şi întru nimica s-au socotit.

18 Cu cine aţi asămănat pre Domnul? Şi cu ce asemănare L-aţi asămănat pre El? Au, doară, meşterul de lemn au făcut chipul?

19 Au, doară, argintariul topind aurul L-au poleit pre El şi asemănare L-au făcut pre Dânsul?

20 Că lemn neputregăios aleage meşterul, de lemn, şi înţelepţeaşte chipzuiaşte cum va tocmi chipul lui ca să nu să clătească.

21 N-aţi ştiut? N-aţi auzit? Nu s-au vestit voao din început? N-aţi cunoscut temeliile pământului?

22 Cel ce ţine încunjurarea pământului şi au pus pre cei ce lăcuiesc pre dânsul ca nişte lăcuste; Cel ce au pus ceriul ca o boltă şi l-au întins ca un cort spre lăcuinţă.

23 Cel ce au dat pre domni, ca cum nimica nu ar stăpâni, şi pământul l-au făcut ca o nimica.

24 Că nu vor sămăna, nici vor sădi, nici să va rădăcina în pământ rădăcina lor; suflat-au asupra lor şi s-au uscat şi viforul ca pre nişte pleave va râdica pre dânşii.

25 „Acum, dară, cu cine M-aţi asemănat şi Mă voiu înălţa?”, zis-au Cel Sfânt.

26 Căutaţi în sus cu ochii voştri şi vedeţi cinef au arătat aceastea toate? Cel ce scoate după număr podoaba sa şi toate pre nume le chiiamă dintru multa mărire şi cu putearea tăriei Sale nimica nu au ascuns de tine.

27 Că au zice-vei, Iacove, şi ce ai grăit, Israile: „Ascunsu-s-au calea mea de la Dumnezeu şi Dumnezeul mieu au luat judecata mea şi s-au depărtat?”

28 Şi acum, au nu ai cunoscut sau nu ai auzit? Dumnezeu cel veacinic, Dumnezeu, Cel ce au aşezat marginile pământului, nu va flămânzi, nici Să va osteni, nici easte aflare înţelepciunea Lui.

29 Cel ce dă flămânzilor tărie şi celor fără de dureare, întristare.

30 Că vor flămânzi pruncii şi vor osteni tinerii, şi cei aleşi vor slăbi.

31 Iară cei ce aşteaptă pre Dumnezeu vor mutag tăriia şi vor lua aripi ca vulturii; alerga-vor şi nu vor osteni, umbla-vor şi nu vor flămânzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.