×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 38

Iezechiia să bolnăveaşte şi să roagă. Ia semn în ceas şi i să făgăduiaşte izbăvire din mâna asiriianilor; să însănăto-şează. Cântare de mulţămită.

1 Şi au fost în vreamea aceaea, bolnăvitu-s-au Iezechiia până la moarte, şi au venit la dânsul prorocul Isaiia, feciorul lui Amos, şi i-au zis lui: „Aşea zice Domnul: «Aşează-ţi casa ta, că vei muri tu şi nu vei trăi»”.

2 Şi şi-au întors Iezechiia faţa sa cătră păreate şi s-au rugat cătră Domnul, zicând:

3 „Adu-Ţi aminte, Doamne, cum am umblat înaintea Ta cu dreptate şi cu inimă dreaptă şi ceale plăcute înaintea Ta am făcut!” Şi au plâns Iezechiia cu plângere mare.

4 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Isaiia, zicând:

5 „Mergi şi zi lui Iezechiia: «Aceastea zice Domnul, Dumnezeul tătâne-tău, David: ‚Auzit-am rugăciunea ta şi am văzut lacrămile tale şi, iată, adaog vieţii tale cincisprăzeace ani.

6 Şi din mâna împăratului asiriianilor te voiu izbăvi pre tine şi cetatea aceasta şi te voiu scuti pentru cetatea aceasta’»”.

7 Şi acesta va fi ţie semn de la Domnul cum că va face Dumnezeu cuvântul acesta, precum au grăit:

8 „Iată, Eu voiu întoarce umbra treaptelor pre care s-au pogorât soarele cu zeace treapte în casa tătâne-tău; întoarce-voiu soarele cu zeace treapte, pre care s-au pogorât umbra”. Şi s-au suit soarele ceale zeace treapte pre carele s-au pogorât umbra.

9 Rugăciunea lui Iezechiia, împăratului Iudei, când s-au bolnăvit şi s-au sculat din boala sa:

10 „Eu am zis întrua înălţarea zilelor meale: «Mearge-voiub la porţile iadului, părăsi-voiu anii cei rămaşi».

11 Zis-am: «Mai mult nu voiu vedea mântuirea lui Dumnezeu pre pământul celor vii; mai mult nu voiu vedea mântuirea lui Israil pre pământ, nu voiu mai vedea om cu cei ce lăcuiesc.

12 Lipsitu-m-am de rudeniia mea, părăsit-am rămăşiţa vieţii meale, ieşit-au şi s-au dus de la mine, ca când strică cortul cel ce l-au întins; duhul mieu s-au făcut la mine ca pânza pânzariului, carea easte aproape de tăiat».

13 În zioa aceaea, datu-m-am până dimineaţă; ca un leuc, aşea au zdrobit toate oasele meale! Că de dimineaţă până în noapte m-am dat.

14 Ca o rândunea, aşea voiu glăsui, şi ca porumbiţa, aşea voiu cugeta.

15 Că s-au sfârşit ochii miei căutând la înălţimea ceriului cătră Domnul, Cel ce m-au mântuit pre mine, şi au luat de la mine durearea sufletului.

16 Doamne, despre dânsul s-au spus Ţie şi au deşteptat duhul mieu; şi mângâindu-mă m-ai înviiat.

17 Iată, în pace e amărâciunea mea, că ai scos sufletul mieu, ca să nu piiară, şi ai lăpădat dinapoia mea toate păcatele meale!

18 Că nu cei din iad Te vor lăuda pre Tine, nici cei morţi Te vor binecuvânta, nici vor nădăjdui cei din iad mila Ta.

19 Cei vii bine Te vor cuvânta, precum şi eu, pentru că din zioa de astăzi prunci voiu face, carii vor vesti dreptatea Ta,

20 Doamne al mântuirii meale. Şi nu voiu înceta a Te binecuvânta cu cântare în toate zilele vieţii meale, înaintea Casii lui Dumnezeu!”

21 Şi au zis Isaiia cătră Iezechiia: „Ia o legătură de smochine şi le zdrobeaşte şi fă aluat şi-l pune deasupra şi te vei însânătoşea!”

22 Şi au zis Iezechiia: „Acesta va fi semn lui Iezechiia, că mă voiu sui în Casa lui Dumnezeu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.