×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 36

Senahirim, după ce au luat cetăţile Iudei, au trimis pre Rapsachi, ca să ia şi Ierusalimul. Rapsachi, ocărând şi hulind pre Dumnezeu, îndeamnă pre ierusalimneani să se supuie.

1 Şi au fost în anul al patrusprăzeacelea al împărăţiei lui Iezechiia; suitu-s-au Senahirim, împăratul asiriianilor, asupra cetăţilor celor tari ale Iudei, şi le-au luat.

2 Şi au trimis împăratul asiriianilor pre Rapsachi din Lahis în Ierusalim, la împăratul Iezechiia, cu puteare multă; şi au stătut la ducerea apei lacului celui din sus în calea ţarinei nălbitoriului.

3 Şi au ieşit la el Eliachim a lui Helchie, deregătoriul casii, şi Somna, scriitoriul, Ioah a lui Asaf, scriitoriul celor de pomenire.

4 Şi le-au zis lor Rapsachi: „Spuneţi lui Iezechiia: «Aceastea zice împăratul cel mare, împăratul asiriianilor:

5 ‚În ce nădăjduieşti? Au, doară, cu sfatul sau cu cuvintele buzelor să face războiul? Şi acum, întru cine nădăjduieşti de nu asculţi de mine?

6 Iată, nădăjduieşti în toiagul de trestie cel frânt, în Eghipt, pre carele, de să va răzima omul, va întra prin mâna lui şi o va găuri; aşea easte Faraon, împăratul Eghiptului, şi toţi cei ce nădăjduiesc într-însul’».

7 Iară de ziceţi: «Întru Domnul Dumnezeul nostru nădăjduim», au nu Acela easte, Căruia au luat Iezechiia ceale înalte ale Lui şi jertvenicile Lui, şi au zis Iudei şi Ierusalimului: «Înaintea jertvenicului acestuia să vă închinaţi!»?

8 Acum adaogeţi-vă domnului mieu, împăratului asiriianilor, şi voiu da voao doao mii de cai, de veţi putea să daţi călăreţi pre ei.

9 Şi cum veţi putea să vă arătaţia înaintea feaţii biruitorilor locurilor? Robi sânt cei ce nădăjduiesc în eghipteani şi în cal şi în călăreţ.

10 Şi acum, au fără de Domnul ne-am suit asupra ţării aceştiia, ca să o batem pre ea? Domnul au zis cătră mine: «Suie-te asupra pământului acestuia şi-l strică pre el!»”

11 Şi au zis Eliachim şi Somna şi Ioah cătră Rapsachi: „Grăiaşte slugilor tale sirieneaşte, că înţeleagem noi, şi nu ne grăi noao jidoveaşte; şi pentru ce grăieşti de aud oamenii cei de pre zid?”

12 Iară Rapsachi au zis cătră ei: „Au, doară, la domnul vostru sau la voi m-au trimis pre mine domnul mieu, să grăiesc cuvintele aceastea? Au nu la oamenii cei ce şed pre zid, ce să mânce balegă şi să bea pişeat împreună cu voi?”

13 Şi au stătut Rapsachi, şi au strigat cu glas mare jidoveaşte şi au zis: „Auziţi cuvintele împăratului celui mare, împăratul asiriianilor!

14 Aceastea zice împăratul: «Să nu vă înşeale pre voi Iezechiia cu cuvinte, nu va putea mântui pre voi.

15 Şi nu zică voao Iezechiia că va mântui pre voi Dumnezeu şi nu să va da cetatea aceasta în mâinile împăratului asiriianilor.

16 Să nu ascultaţi de Iezechiia!» Aceastea zice împăratul asiriianilor: «De vreaţi să fiţi fericiţi, ieşiţi la mine şi mâncaţi fieştecarele viia sa şi smochinii săi şi beaţi apă din fântânile voastre.

17 Până ce voiu veni şi vă voiu muta pre voi în pământ, care easte ca şi pământul vostru, pământ de grâu şi de vin şi de pâine şi de vii.

18 Să nu vă înşeale pre voi Iezechiia, zicând: ‚Dumnezeu va izbăvi pre voib!’ Au, doară, au izbăvit vreunul din dumnezeii neamurilor ţara sa din mâna împăratului asiriianilor?

19 Unde easte dumnezeul lui Emat? Şi a lui Arfat? Şi unde easte dumnezeul cetăţii Sepfarimului? Au putut-au mântui Samariia de mâna mea?

20 Cine din dumnezeii tuturor neamurilor acestora au mântuit pământul său din mâna mea? Cum va mântui Dumnezeu Ierusalimul de mâna mea?»”

21 Şi au tăcut toţi şi nime nu i-au răspuns lui cuvânt, că au fost poruncit împăratul ca nimica să nu-i răspunză.

22 Şi au întrat Eliachim a lui Helchie, deregătoriul casii, şi Somna, scriitoriul puterii, şi Ioah a lui Asaf, scriitoriul de ceale de pomenit, la Iezechiia cu hainele rupte şi spusără lui cuvintele lui Rapsachi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.