×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 33

Proroceaşte perirea lui Senahirim şi izbăvirea jidovilor. Mustră pre cei făţarnici. Învaţă cine vor lăcui cu Domnul în peşteră înaltă de piiatră tare, adecă în ceriu. Arată cum că besearica e mai mărită decât sinagoga jidovească.

1 Vai, celor ce vă fac pre voi mişei, iară pre voi nime nu vă face mişei; şi cei ce vă defaimă pre voi nu pre voi vă defaimăa. Prinde-să-vor defăimătorii şi să vor da şi ca moliia în haină, aşea să vor birui.

2 Doamne, miluiaşte-ne, că întru Tine am nădăjduiţi! Făcutu-s-au sămânţa celor neascultători spre pierzare, iară mântuirea noastră în vreamea năcazului.

3 Pentru glasul fricii Tale s-au spăimântat noroadele de frica Ta şi s-au râsipit neamurile.

4 Iară acum să vor aduna prăzile voastre de la mic şi de la mare; precum adună neştine lăcuste, aşea vă vor batjocori pre voi.

5 Sfânt e Dumnezeu, Cel ce lăcuiaşte în ceriuri înalte, umplutu-s-au Sionul de judecată şi de dreptate.

6 În leage să vor da, în vistierii mântuirea voastră; acolo e înţelepciune şi ştiinţă şi cucernicie cătră Domnul, aceastea sânt vistieriile dreptăţii.

7 Iată, de frica voastră să vor teame aceia de carii voi v-aţi temut; ajutoriu vor cerca de la voi. Soli vor trimite, amar plângând şi cerând pace.

8 Că să vor pustii căile lor. Încetat-au frica neamurilor şi aşezământul cel făcut cu ei s-au stricat şi nu-i veţi socoti pre ei oameni.

9 Plâns-au pământul, ruşinatu-s-au Livanul, pustiiu s-au făcut Saronul, arătată va fi Galileea şi Carmilul.

10 „Acum Mă voiu scula, zice Domnul, acum Mă voiu mări şi Mă voiu înălţa!”

11 Acum veţi vedea, acum veţi simţi, deşartă va fi tăriia duhului vostru, foc va mânca pre voi.

12 Şi vor fi neamurile arse, ca spinul cel lăpădat în ţarină şi ars.

13 „Auzi-vor cei de departe ceale ce am făcut, şi cei de aproape vor cunoaşte putearea Mea”.

14 Depărtatu-s-au din Sion cei fără de leage, apuca-va cutremur pre cei necuraţi. Cine va spune voao că foc arde? Cine va spune voao locul cel veacinic?

15 Cel ce umblă întru dreptate, cel ce grăiaşte cale dreaptă, cel ce ureaşte fărădeleagea şi nedreptatea, cel ce-şi fereaşte mâinile de daruri, cel ce-şi astupă urechile ca să nu auză judecata sângelui, cel ce-şi închide ochii ca să nu vază nedreptatea,

16 Acesta va lăcui în peşteră înaltă de piiatră tareb; pâine să va da lui şi apa, lui credincioasă.

17 Împărat cu mărirec veţi vedea, şi ochii voştri vor vedea pământ departe.

18 Sufletul vostru va cugeta frică: „Unde sânt cărturarii? Unde sânt sfeatnicii? Unde easte cel ce numără pre cei ce hrănesc mic şi mare norod?

19 Cui nu au dat sfat, nici au ştiut glas adânc grăitoriu, ca să nu auză norod defăimat, şi nu easte celui ce aude priceapere.

20 Iată, Sionul, cetatea, mântuirea noastră; ochii tăi vor vedea Ierusalimuld, cetatea cea bogată, corturile care nu se vor clăti; nici să vor clăti parii cortului lui în vreame veacinică, nici sfoarăle lui nu să vor rumpe.

21 Că numele Domnului mare easte voao, locul vostru va fi râuri şi văi late şi largi; nu vei umbla pre calea aceasta, nici va umbla corabie vânslând, că Dumnezeul mieu mare easte, nu mă va treace.

22 Domnul e Judecătoriul nostru, Domnul e Stăpânul nostru, Domnul e Împăratul nostru, Domnul Însuşi ne va mântui pre noi.

23 Ruptu-s-au funile tale, că nu au biruit; sulul tăue s-au plecat, nu va slobozi veatrilele, nu va râdica sămn, până ce să va da spre pradă; pentru aceaea, mulţi şchiopi pradă vor face.

24 Şi nu va zice: „Ostenesc!” norodul cel ce lăcuiaşte într-însele, că s-au iertat lor păcatul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.