×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 30

Spune jidovilor reale, pentru că, neîntrebând pre Domnul, au alergat la eghipteani. Pentru că nu au vrut să asculte de proroci, le spune năcazuri. Dumnezeu va fi milostiv celor ce să vor întoarce la venirea lui Hristos. Pre cei necredincioşi groaznică judecată îi aşteaptă.

1 „Vai, fii părăsitori, zice Domnul, făcut-aţi sfat nu prin Mine şi tocmiială nu prin duhul Mieu, ca să adaogeţi păcate preste păcate.

2 Cei ce merg ca să se pogoară în Eghipt şi pre Mine nu M-au întrebat, ca să capete ajutoriu de la Faraon şi să se acopere de la eghipteani.

3 Că va fi voao acoperirea lui Faraon spre ruşine, şi celor ce nădăjduiesc spre Eghipt, ocară.

4 Că sânt în Tani căpetenii vestitori răi.

5 În deşert vor osteni cătră norod, carele nu le va folosi lor spre ajutoriu, ci spre ruşine şi ocară”. Vedeniia hiiarălor celor cu patru picioare din pustie.

6 Întru necaz şi întru strâmtoare leul şi puiul de leu de acolo, şi aspide şi pui de aspide zburătoare, carii aducea pre asini şi pre cămile avuţiia sa la neam, care nu le va folosi lor spre ajutoriu, ci spre ruşine şi ocară.

7 Eghipteanii nimica şi în zădar vor folosi voao, vesteaşte-le lor că deşeartă easte mângăiarea voastră aceasta.

8 Acum, dară, şăzind, scrie aceastea pre leaspede şi în carte, că vor fi aceastea la zilele vremii şi până în veac.

9 Că norod neascultătoriu easte, fii mincinoşi, carii nu vreau să asculte leagea lui Dumnezeu.

10 Cei ce zic prorocilor: „Nu vestiţi noao!” Şi celor ce văd vedenii: „Nu ne grăiţi noao, ci ne grăiţi noao şi ne vestiţi altă rătăcire.

11 Şi ne întoarceţi pre noi din calea aceasta; luaţi de la noi cărarea aceasta şi luaţi de la noi Cuvântătoriul lui Israil!”

12 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul, Sfântul lui Israil: „Pentru că n-aţi ascultat de cuvintele aceastea, ci aţi nădăjduit întru minciună, şi pentru că ai cârtit şi te-ai încrezut cuvântului acestuia,

13 Pentru aceaea, fi-va voao păcatul acesta ca un zid, care cade îndată, a unii cetăţi tari ce s-au luat, a căriia îndată de faţă easte cădearea.

14 Şi cădearea ei va fi ca zdrobitura unui vas de lut, din cărămidă supţire, cât să nu să afle întru eale hârb cu care să aduci foc şi cu care să iai puţintea apă”.

15 Aşea zice Domnul, Domnul, Sfântul lui Israil: „Când te vei întoarce şi vei suspina, atunci te vei mântui şi vei cunoaşte unde ai fost, când nădăjduiai întru ceale deşearte. Deşeartă s-au făcut tăriia voastră”. Şi nu aţi vrut să auziţi, ci aţi zis:

16 „Pre cai vom fugi!” Pentru aceaea, veţi fugi. Şi aţi zis: „Pre încălecători iuţi vom încăleca!” Pentru aceaea, iuţi vor fi cei ce vă vor goni pre voi.

17 O mie vor fugi de glasul unuia şi de glasul a cinci vor fugi mulţi, până ce veţi rămânea ca un sul de corabie pre munte, şi ca un steag ce să poartă pre deal.

18 Şi iarăşi va aştepta Dumnezeu ca să Se îndure spre voi şi pentru aceaea Să va înălţa, ca să vă miluiască pre voi, că judecătoriu easte Domnul Dumnezeul vostru, fericiţi toţi cei ce petrec întru Dânsul!

19 Pentru că norod sfânt va lăcui în Sion şi în Ierusalim cu plângere au plânsa: „Miluiaşte-mă!” Milui-te-va, glasul strigării tale când l-au văzut, te-au ascultat.

20 Şi va da voao Domnul pâinea năcazului, şi apa nevoii, şi mai mult nu să vor apropiia de tine cei ce te înşeală pre tine, că ochii tăi vor vedea pre cei ce te înşeală.

21 Şi urechile tale vor auzi cuvintele celor ce te-au înşelat, carii zic: „Aceasta easte calea, să meargem pre ea, ori de-a dreapta, ori de-a stânga”.

22 Şi vei pângări idolii cei ferecaţi cu argint şi cei ferecaţi cu aur, şi-i vei zdrobi mărunt, şi-i vei vântura ca apa ceii ce are pre sâneb şi ca nişte gunoiu îi vei lăpăda.

23 Atunci, va fi ploaie sămânţii câmpului tău şi pâinea rodului pământului tău va fi multă şi grasă şi vor paşte dobitoacele tale în zioa aceaea în loc gras şi larg.

24 Taurii voştri şi boii cei ce lucrează pământul vor mânca paie mestecate cu orz vânturat.

25 Şi va fi în tot muntele înalt şi în tot dealul înalt va curge apăc în zioa aceaea, când vor peri mulţid şi când vor cădea turnuri.

26 Şi va fi lumina lunii ca lumina soarelui, şi lumina soarelui va fi de şeapte ori mai mare în zioa aceaea, când va vindeca Domnul zdrobirea norodului Său şi durearea ranii tale va vindeca.

27 Iată, numele Domnului vine după multă vreame, arzătoare mânie, cu mărire cuvântarea buzelor Lui, cuvântare plină de mânie, şi iuţimea mâniei Lui ca focul va mânca.

28 Şi Duhul Lui ca apa în vale târându-să va veni până la grumaz şi să va împărţi ca să turbure neamurile pentru rătăcirea deşeartă, şi-i va goni pre ei rătăcirea şi-i va prinde înaintea feaţii lor.

29 Au totdeauna să cade să vă veseliţi voi şi să întraţi întru ceale sfinte ale Meale totdeauna, ca când aţi prăznui şi ca când v-aţi veseli, să întraţi cu fluier în muntele Domnului, la Dumnezeul lui Israil?

30 Şi auzită va face Domnul mărirea glasului Său şi mâniia braţului Său va arăta cu mânie şi cu urgie şi cu flacără amistuitoare, tuna-va tare ca apa şi grindina carea cu silă să pogoară.

31 Că prin glasul Domnului să vor birui asiriianii cu rana cu carea va bate pre ei.

32 Şi va fi primpregiurul lui, de unde avea nădeajde de ajutoriu, întru carii au nădăjduit, aceia cu timpine şi cu alăute vor da războiu asupra lui din schimbaree.

33 Că tu mai înainte de zile te vei pedepsi, au, doară, şi ţie s-au gătit să împărăţeşti? Vale adâncă, leamne zăcând, foc şi leamne multe mâniia Domnului, ca o vale de iarbă pucioasă aprinsă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.