×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 29

Mai înainte să spune încungiurarea de oaste şi necazul Ierusalimului. Sfărâmarea neamurilor care-l vor încungiura pre el. De cartea cea pecetluită şi de orbirea jidovilor. Vai să vesteaşte celor ce fac sfat adânc. Mai înainte spune că rămăşiţele lui Iacov să vor lumina şi să vor întoarce.

1 Vai, cetatea Ariila, carea o au bătut David, adunaţi roduri din an în an, pentru că veţi mânca cu Moav!

2 Că voiu năcăji pre Ariil şi va fi tăriia şi avuţiia lui a Mea.

3 Şi te voiu încungiura ca David şi te voiu încinge cu şeanţ şi voiu zidi şi voiu pune împrejurul tău turnuri.

4 Şi să vor zmeri la pământ cuvintele tale şi în pământ cuvintele tale să vor afunda şi glasul tău va fi ca a celor ce grăiesc din pământ şi la faţa pământului glasul tău va slăbi.

5 Şi va fi ca pulberea de la roată avuţiia celor fără de leage şi ca ţărâna ce să spulberă mulţimea celor ce te supun pre tine şi va fi ca o împuntură reapede de la Domnul Savaot.

6 Că va fi cercetare cu tunet şi cu cutremur şi cu glas mare, volbură învăluindu-să iute şi pară de foc mistuind.

7 Şi va fi ca celui ce visază în somn avuţiia tuturor neamurilor, carii au dat războiu asupra Ariilului şi toţi câţi s-au oştit asupra Ierusalimului şi toţi câţi s-au adunat asupra lui şi câţi l-au năcăjit.

8 Şi vor fi ca şi cei ce beau şi mâncă în vis, şi după ce să deşteaptă deşert le easte visul şi în ce chip visază cel sătos că bea, şi după ce să deşteaptă tot îi easte seate şi sufletul lui în deşert au nădăjduit, aşea va fi avuţiia tuturor neamurilor care s-au oştit asupra muntelui Sionului.

9 Slăbiţi şi vă spăimântaţi şi vă îmbătaţi nu de sicheră, nici de vin!

10 Că v-au adăpat pre voi Domnul cu duhul umilinţii şi va închide ochii lor şi a prorocilor lor şi a boiarilor lor, carii văd ceale ascunse.

11 Şi vor fi voao toate cuvintele aceastea ca cuvintele cărţii ceii pecetluite, carea o vor da omului, ce ştie carte, zicându-i: „Ceteaşte aceasta!”, iară el va zice: „Nu pociu să o cetesc, că easte pecetluită!”

12 Şi să va da cartea aceasta în mâna omului ce nu ştie carte şi vor zice lui: „Ceteaşte cartea aceasta!” şi el va zice: „Nu ştiu carte!”

13 Şi au zis Domnul: „Apropie-să de Mine norodul acesta cu gura sa şi cu buzele sale Mă cinsteaşte, iară inima lor departe easte de la Mine, iară în zădar Mă cinsteaşte învăţând porunci omeneşti şi învăţături.

14 Pentru aceasta, iată, Eu voiu să mut pre norodul acesta şi voiu muta pre ei, şi voiu piiarde înţelepciunea înţelepţilor şi mintea celor pricepuţi voiu ascunde”.

15 Vai, celor ce fac sfat adânc, şi nu prin Domnul! Vai, celor ce fac sfat întru ascuns şi vor fi întru întunearec lucrurile lor şi vor zice: „Cine ne-au văzut pre noi? Şi cine ne va cunoaşte pre noi sau ceale ce le facem noi?”

16 Au, doară, nu vă veţi socoti ca lutul olariului? Au, doară, va zice zidirea celui ce o au zidit pre ea: „Nu tu m-ai zidit?” Sau făptura celui ce o au făcut: „Nu înţelepţeaşte m-ai făcut?”

17 Au nu încă puţin şi să va muta Livanul la muntele Hermel şi Hermelul ca o dumbravă să va socotib?

18 Şi vor auzi în zioa aceaea surzii cuvintele cărţii, şi cei dintru întunearec şi cei din negură ochii orbilor vor vedeac.

19 Şi să vor bucura săracii prin Domnul cu veselie, şi cei fără de nădeajde dintru oameni să vor umplea de bucurie.

20 Lipsit-au cel fără de leage şi s-au sfârşit cel trufaş şi au perit cei cei fac fărădeleage întru răutate.

21 Şi cei ce fac de păcătuiesc oamenii cu cuvântul şi pre toţi cei ce mustră în porţi piiadecă vor pune, pentru că au abătut pre cel drept la cei nedrepţi.

22 Pentru aceasta, aşea zice Domnul asupra casii lui Iacov, carea o au ales din Avraam: „Nu acum să va ruşina Iacov, nici-şi va schimba acum faţa Israil,

23 Ci când vor vedea fiii lor lucrurile Meale, pentru Mine vor sfinţi numele Mieu şi vor sfinţi pre Sfântul lui Iacov şi de Dumnezeul lui Israil să vor teame.

24 Şi cei ce rătăcesc cu duhul vor cunoaşte înţeleagerea, şi cei ce cârtesc vor învăţa a asculta, şi limbile ceale gângave vor învăţa a grăi pace”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.