×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 19

Proroceaşte că şi eghipteanii vor peri. Le făgăduiaşte lor Mântuitoriu, Căruia ca şi jidovii să vor închina.

1 Vedeniia Eghiptului: „Iată, Domnul şeade pre nor uşor şi va veni în Eghipt şi să vor clăti ceale făcute de mână alea Eghiptului de faţa Lui, şi inima lor să va sfârşi într-înşii.

2 Şi să vor scula eghipteanii asupra eghipteanilor şi să va războib om asupra fratelui său şi om asupra deaproapelui său şi să va scula cetate asupra cetăţii şi leage asupra legii.

3 Şi să va turbura duhul eghipteanilor într-înşii şi sfatul lor voiu râsipi şi voiu întreba pre dumnezeii lor şi pre chipurile lor şi pre cei ce din pământ glăsuiesc şi pre cei ce din pântece grăiesc.

4 Şi voiu da Eghiptul în mâni de oameni carii vor fi domni grei, şi împăraţi grei vor stăpâni pre ei”, aceastea zice Domnul Savaot.

5 „Şi va bea eghipteanii apa cea de la mare şi râul va săca şi să va usca.

6 Şi vor săca râurile şi izvoarăle râului şi va săca toată adunarea apei şi tot lacul cel cu trestie şi cu papură.

7 Şi toată iarba vearde împrejurul râului şi tot ce să samănă lângă râu să va usca, pălit de vânt.

8 Şi vor suspina pescarii şi vor suspina toţi cei ce aruncă undiţă în râu, şi cei ce umblă a pescui cu năvoade şi cu mreji vor jăli.

9 Şi ruşinea va cuprinde pre cei ce lucrează inul cel despicat şi pre cei ce lucrează visonul.

10 Şi vor fi cei ce lucrează aceastea întru dureare, şi toţi cei ce fac bearea să vor supăra şi li să vor măhni sufletele.

11 Şi vor fi nebuni domniic Taneosului, sfeatnicii cei înţelepţi a împăratului şi sfatul lor va nebuni, cum veţi grăi împăratului: «Fiii înţelepţilor, noi, fiii împăraţilor celor din început?»

12 Unde sânt acum înţelepţii tăi? Şi să spuie ţie şi să-ţi zică ce au sfătuit Domnul Savaot asupra Eghiptului?

13 Sfârşitu-s-au domnii Taneosului şi s-au înălţat domnii Memfiosului şi vor înşela Eghiptul şi neamurile.

14 Că Domnul au turnat lor duh de înşelăciune şi au făcut să rătăcească Eghiptul întru toate lucrurile lor, precum rătăceaşte cel beat şi carele împreună boraşte.

15 Şi nici un lucru nu va fi la eghipteani care să facă cap şi coadă, început şi sfârşit.

16 Şi în zioa aceaea, fi-vor eghipteanii ca muierile în frică şi în cutremur de cătră faţa mâinii Domnului Savaot, carea o va pune preste ei.

17 Şi va fi ţara jidovilor înfricoşeare eghipteanilor, şi când o va numi pre ea cineva lor, înfricoşea-să-vor pentru sfatul care l-au sfătuit Domnul Savaot asupra ei.

18 În zioa aceaea, vor fi cinci cetăţi din Eghipt grăind cu limba hananiteancă şi jurându-să pre numele Domnului Savaot: cetatea Asedec să va chema o cetate.

19 În zioa aceaea, fi-va jertvenic Domnului în ţara Eghiptului şi stâlp la hotarul ei Domnului.

20 Şi va fi spre sămn în veac Domnului în ţara Eghiptului, că vor striga cătră Domnul pentru cei ce-i necăjesc pre ei; şi va trimite lor om carele va mântui pre ei, judecând va mântui pre ei.

21 Şi cunoscut va fi Domnul eghipteanilor şi vor cunoaşte eghipteanii pre Domnul în zioa aceaea şi vor face jertve şi dar şi vor făgădui făgăduinţe Domnului şi le vor da.

22 Şi va bate Domnul cu rană pre eghipteani şi va vindeca pre ei, şi să vor întoarce cătră Domnul şi-i va asculta pre ei şi-i va vindeca pre ei cu vindecare.

23 În zioa aceaea, fi-va calea Eghiptului cătră asiriiani şi vor întra asiriianii în Eghipt şi eghipteanii vor mearge la asiriiani şi vor sluji eghipteanii asiriianilor.d

24 În zioa aceaea, fi-va Israil al treilea întru eghipteani şi întru asiriiani binecuvântat pre pământul pre care l-au binecuvântat Domnul Savaot, zicând:

25 «Bine e cuvântat norodul Mieu, cel din Eghipt şi cel din asiriiani, şi moştenirea Mea, Israil»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.