×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 10

Vai celor ce fac legi nedreapte, ca să asuprească pre cei săraci şi pre văduve! Proroceaşte cum că împăratul lui Asur, pentru sumeţiia inimii, să va smeri, şi cum că rămăşiţele lui Israil să vor întoarce la Dumnezeu. Mângăie, ca să nu să teamă de Asur.

1 Vaia, celor ce scriu vicleşug, că scriind scriu vicleşuguri!

2 Abătând judecata mişeilor şi răpind îndreptarea săracilor norodului Mieu; ca să le fie lor văduva de jaf şi săracul de pradă.

3 Şi ce vor face în zioa cercetării? Că năcaz voao de departe va veni şi cătră cine veţi fugi ca să vă ajute? Şi unde veţi lăsa mărirea voastră, ca să nu cădeţi în robie?

4 Şi suptb cei ucişi vor cădea. Şi întru toate aceastea nu s-au întors mâniia Lui, ci încă mâna easte înaltă.

5 Vai, asiriianilor, toiagul iuţimii Meale, şi mânie easte în mâinile lor.

6 Mâniia Mea o voiu trimite asupra neamului celui fără de leage. Şi norodului Mieu voiu porunci să facă prăzi şi jefuire şi să calce cetăţile şi să le facă pulbere.

7 Iară el nu au gândit aşea, şi cu sufletul nu au socotit aşea, ci au mutat gândul său, ca să piiarză neamuri nu puţine.

8 Şi de vor zice lui: „Tu singur eşti domn?”

9 Şi va zice:c „N-am luat ţara cea deasupra Vavilonului şi a Halaanului, unde s-au zidit turnul? Şi am luat Araviia şi Damascul şi Samariia?”

10 În ce chip am luat aceastea, şi toate domniile le voiu lua. Văitaţi-vă, ceale cioplited din Ierusalim şi din Samariia.

11 Că precum am făcut Samariei şi celor făcute de mâinile ei, aşea voiu face şi Ierusalimului şi idolilor lui.

12 Şi va fi deaca va plini Domnul a face toatee în muntele Sionului şi în Ierusalim, va căuta spre mintea cea mare, spre împăratul asiriianilor şi spre înălţimea mărirei ochilor lui.

13 Că au zis: „Cu tăriia voiu face şi cu înţelepciunea minţii voiu lua hotarăle neamurilor şi putearea lor voiu prăda şi voiu clăti cetăţile în care lăcuiesc.

14 Şi toată lumea cu mâna o voiu lua ca un cuib şi ca nişte oao părăsite voiu rădica şi nu va fi cine să scape de mine sau să-mi grăiască împrotivă şi să-şi deschidă gura şi să grăiască”.

15 Au mări-să-va săcurea fără de cel ce taie cu ea? Au înălţa-să-va hierestreul fără de cel ce-l trage pre el? Aşijderea, de ar lua cineva toiag sau lemn, înălţa-să-va lemnul? Şi nu aşea.

16 Ci va trimite Domnul Savaot spre cinstea ta ocară, şi spre mărirea ta foc arzătoriu să va aprinde.

17 Şi va fi lumina lui Israil ca focul şi-l va sfinţi pre el cu foc arzătoriu şi va mânca ca fânul pădureaf.

18 În zioa aceaea să vor stânge munţii şi dealurile şi pădurile, şi va mânca de la suflet până la trup; şi va fi cel ce va fugi ca cel ce fuge de pară arzătoare.

19 Şi cei ce vor rămânea dintr-înşii număr vor fi, şi un prunc mic va scrie pre ei.

20 Şi va fi în zioa aceaea, nu să va mai adaoge rămăşiţa lui Israil şi cei mântuiţi a lui Iacov nu vor mai nădăjdui spre cei ce le făcea strâmbătate, ci vor nădăjdui spre Dumnezeul cel Sfânt a lui Israil întru adevăr.

21 Şi va fig rămăşiţa lui Iacov spre Dumnezeul cel putearnic.

22 Şi, de va fi norodul lui Israil ca năsipul mării, rămăşiţa lui să va mântui, cuvânt ce sfârşeaşte şi scurtează întru dreptate.

23 Că cuvânt scurt Domnulh va face în toată lumea.

24 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Savaot: „Nu te teame, norodul Mieu, cel ce lăcuieşti în Sion, de asiriiani, pentru că cu toiagul te va bate, că rană voiu aduce preste tine, ca să vezi calea Eghiptului.

25 Că încă puţin, şi va înceta urgiia, iară mâniia Mea preste sfatul lor”.

26 Şi va râdica Domnul Dumnezeul puterilor preste ei ca ranele lui Madiam, în locul necazului, şi mâniia Lui în calea cea despre mare, în calea Eghiptului.

27 Şi va fi în zioa aceaea, lua-să-va jugul Lui de pre umărul tău şi frica Lui de la tine, şi să va strica jugul de la umerii voştri.

28 Că va veni la cetatea Anghe şi va treace la Maghedo, şi în Mahmas va pune vasele Sale.

29 Şi va treace valea şi va veni la Anghe, frica va apuca pre Rama, cetatea lui Saul va fugi.

30 Înalţe-ţi glasul tău, fata lui Galim, auzi în Laisa, auzi-să-va în Anatot.

31 Şi s-au spăimântat Madevina şi cei ce lăcuiesc în Ghevir.

32 Mângăiaţi astăzi în cale, ca să rămâie, cu mâna mângăiaţi muntele pre fata Sionului, şi dealurile ceale din Ierusalim.

33 Iată, Stăpânitoriul, Domnul Savaot, va turburai pre cei măriţi cu tărie, şi cei înalţi cu sumeţie sfărâma-să-vor, şi cei trufaşi vor cădea şi să vor smeri.

34 Şi vor cădea cei înalţi de sabie, şi Livanul împreună cu cei înalţi va cădea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.