×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI ISAIIA

Capitolul 1

Proroceaşte Isaiia asupra jidovilor şi a Ierusalimului, pentru că, după ce i-au pedepsit Dumnezeu, nu s-au pocăit. Zice că să apropie pustiirea lor. Învaţă ce trebuie să facă ca să se împace cu Dumnezeu.

1 Vedeniiaa carea o au văzut Isaiia, feciorul lui Amos, carea o au văzut asupra Iudeii şi asupra Ierusalimului, întru împărăţiia lui Ozie şi a lui Ioatam şi a lui Ahaz şi a lui Iezechie, carii au împărăţit în Iudeea.

2 Auzi, ceriule, şi ascultă, pământule, că Domnul au grăit: „Fii am născut şi am înălţat, iară aceia s-au lăpădat de Mine.

3 Cunoscut-au boul pre stăpânul, şi asinul iaslea domnului său; iară Israil nu M-au cunoscut pre Mine, şi norodul Mieu nu M-au înţeles”.

4 Vai, neam păcătos, norod plin de păcate, sămânţă rea, fii fără de leage! Părăsit-aţi pre Domnul şi aţi mâniiat pre Sfântul lui Israil, înstrăinatu-v-aţi înapoi.

5 Căci încă vă răniţi, adăogând fărădeleage? Tot capul întru dureare şi toată inima întru întristare.

6 bDe la picioare până la cap nu easte într-însul întregime, nici bubă, nici vineţală, nici rană cu puroi; nu easte a pune leacuri, nici untdelemn, nici legături.

7 Pământul vostru, pustiiu, cetăţile voastre, arse cu foc, ţara voastră înaintea voastră străinii o mănâncă şi s-au pustiit, stricată fiind de noroade străine.c

8 Părăsi-se-va fata Siionului ca o colibă în vie, şi ca un pătul în grădină, şi ca o cetate încunjuratăd.

9 Şi de nu ne-ar fi lăsat noao Domnul Sovaot sămânţăe, am fi fost ca Sodomul, şi ne-am fi asemănat Gomorului.

10 Ascultaţi cuvântul Domnului, domnii Sodomului, şi luaţi aminte la leagea lui Dumnezeu, norodul Gomorului!f

11 „Ce-mi easte Mie de mulţimea jertvelor voastre?” zice Domnul. „Sătul sânt de arderile de tot ale berbecilor şi seul mieilor; şi sângele juncilor şi al ţapilor nu voiesc.

12 Nici să veniţi să vă arătaţi Mie, că cine au cercat aceastea din mâinile voastre? Nu veţi mai adaoge a călca curtea Mea.

13 De veţi aduce Mie făină de grâu, tămâie deşeartă, urâciune easte Mie.

14 Lumile ceale noao ale voastre şi sâmbetele şi zioa cea mare nu le voiu suferi; postul şi sărbătorile şi praznicile voastre le-au urât sufletul Mieu. Făcutu-v-aţi Mie spre saţiu, nu voiu mai suferi păcatele voastre.

15 Când veţi tinde mâinile voastre cătră Mine, întoarce-voiu ochii Miei de cătră voi, şi, de veţi înmulţi rugăciunea, nu voiu asculta pre voi, că mâinile voastre sânt pline de sânge.

16 Spălaţi-vă, curăţiţi-vă, şteargeţi răutăţile din sufletele voastre, dinaintea ochilor Miei, părăsiţi-vă de răutăţile voastreg.

17 Învăţaţi-vă a face bine, căutaţi judecata, mântuiţi pre cel năpăstuit, judecaţi săracului şi faceţi dreptate văduvei!

18 Şi veniţi să ne întrebăm, zice Domnul. Şi de vor fi păcatele voastre ca mohorâciuneah, ca zăpada le voiu albi; iară de vor fi ca ruşeala, ca lâna le voiu albi.

19 Şi de veţi vrea şi Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca.

20 Iară de nu veţi vrea şi de nu Mă veţi asculta, sabiia vă va mânca pre voi”, că gura Domnului au grăit aceastea.

21 Cum s-au făcut curvă cetatea cea credincioasăi, Sionul, cea plină de judecată, întru carea au adormitj dreptatea, şi acum sânt ucigaşi!

22 Argintul vostru nu e lămurit; cârciumarii tăi ameastecă vinul cu apă.

23 Domnii tăi sânt neascultători, părtaşi furilor, iubitori de daruri, şi umblă după mită, săracilor nu fac judecată, şi judecata văduvelor nu o socotesc.

24 Pentru aceasta, aşea zice Stăpânul, Domnul Savaot: „Vai, cei putearnici a lui Israil, că nu va înceta mâniia Mea asupra celor protivnici, şi judecată din vrăjmaşii Miei voiu face!k

25 Şi voiu aduce mâna Mea preste tine, şi te voiu lămuri spre curăţenie; iară pre cei neascultători voiu piiarde, şi voiu lăpăda pre toţi cei fără de leage de la tine şi pre toţi sumeţiil.

26 Şi voiu pune judecătorii tăi ca mai înainte şi sfeatnicii tăi ca din început. Şi după aceastea, te vei chema cetatea dreptăţii, mitropolie credincioasă, Sionul.

27 Că cu judecată şi cu milostenie să va mântui robiia lui”.

28 Şi să vor sfârma cei fără de leage, şi păcătoşii împreună, şi cei ce au părăsit pre Domnul să vor sfârşi.

29 Că să vor ruşina pentru idolii săi, pre carii i-au voit, şi să vor ruşina pentru grădinile sale, care le-au poftit.m

30 Că vor fi ca un terebint, căruia i-au căzut frunzele, şi ca o grădină fără de apă.

31 Şi va fi tăriia lor ca pozdăriile câlţilor, şi lucrurile lor ca scânteile focului; şi vor arde cei fără de leage, şi păcătoşiin împreună, şi nu va fi cine să-i stângă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.