×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 8

Înţălepciunea îndeamnă spre a sa cuprindere, şi pre sine în multe chipuri să laudă, zicând că easte cu Dumnezeu veacinică, cu Dânsul toate făcându-le; pre carea cei ce o cearcă fericiţi sânt, iară cei ce o urgisesc mişei vor fi.

1 Pentru aceaea, tu mărturiseaşte înţelepciunea, ca înţelepciunea să te asculte pre tine.

2 Că pre vârvurile celor înalte easte, şi stă în mijlocul cărărilor.

3 Şi la porţile celor putearnici şeade, şi întru întrări să laudă:

4 „Pre voi, o, oamenilor, vă rog, şi dau glasul mieu fiilor oamenilor.

5 Înţeleageţi cei fără de răotate măiestriia, şi cei neînvăţaţi puneţi la inimă.

6 Ascultaţi-mă pre mine, că lucruri de cinste voiu grăi şi voiu scoate din buze ceale dreapte.

7 Că adevărul să va învăţa grumazul mieu, şi urâte sânt înaintea mea buzele mincinoase.

8 Cu dreptate sânt toate graiurile gurii meale, nimic nu easte întru dânsele strâmb, nici încâlcit.

9 Toate sânt neatede celor ce cunosc şi dreapte celor ce află ştiinţa.

10 Luaţi învăţătura şi nu argint, şi ştiinţa mai vârtos decât aurul lămurit, şi agonisiţi cunoştinţa mai mult decât aurul curat.

11 Că mai bună easte înţelepciunea decât pietrile ceale de mult preţ, şi tot ce easte scump nu easte vreadnic ei.

12 Eu înţelepciunea am sălăşluit sfatul, şi cunoştinţa şi gândul eu am chemat.

13 Frica Domnului ureaşte nedreptatea, şi sumeţiia şi mândriia şi căile vicleanilor şi gura cea necredincioasăa o am urât eu şi căile ceale răzvlătite ale celor răi.

14 Al mieu easte sfatul şi îndreptarea, a mea easte înţelepciunea şi a mea easte tăriia.

15 Prin mine împăraţii împărăţesc, şi cei putearnici scriu dreptatea.

16 Prin mine cei mari să măresc, şi stăpânii prin mine stăpânesc pământul.

17 Eu iubesc pre cei ce mă iubesc pre mine, şi cei ce mă caută vor afla dar.

18 Bogăţiia şi mărirea a mea easte, şi agonisala a multora şi dreptatea.

19 Mai bine easte a mă înmulţi pre mine, decât aurul şi piiatra cea mult scumpă, şi rodurile meale mai bune sânt decât argintul cel ales.

20 În căile dreptăţii umblu şi în mijlocul cărărilor adevărului petrec.

21 Ca să împarţ avuţiia celor ce mă iubesc şi să umplu vistieriile lor de bunătăţi; de voiu spune voao ceale ce să fac în toate zilele, voiu pomeni ceale din veac să le număr.

22 Domnul m-au zidit pre mine început căilor Sale, spre lucrurile Sale.

23 Mai înainte de veaci m-au întemeiat pre mine, întru început, mai înainte de a face pământul;

24 Şi mai înainte de a facerea adâncurile, mai înainte de a ieşi izvoarăle apelor;

25 Mai înainte de ce s-au înfipt munţii, mai înainte decât toate dealurile m-au născut pre mine.

26 Domnul au făcut laturile şi pustiile şi marginile lumii supt ceriu.

27 Când gătea ceriul cu Dânsul eram, şi când Şi-au osibit scaonul Său preste vânturi,

28 Şi când au întărit norii cei de sus, şi ca nişte tării au pus izvoarăle ceale de supt ceriu,

29 Când au pus mării hotar şi apelor, ca să nu treacă ţărmurile sale, şi tari au făcut temeliile pâmântului,

30 Eram la Dânsul tocmind, eu eram de carea să bucura şi în toate zilele mă veseleam înaintea feaţei Lui în toată vreamea.

31 Când Să veselea lumea săvârşind şi Să veselea întru fiii oamenilor.

32 Acum, dară, fiiule, ascultă-mă pre mine şi fericiţi sânt carii păzesc căile meale.b

33 Ascultaţi înţelepciunea şi vă înţelepţiţi şi nu vă depărtaţi de la dânsa.

34 Fericit easte bărbatul cel ce mă ascultă, şi omul carele va păzi căile meale şi priveghiiază la uşile meale pururea şi păzeaşte pragurile uşilor meale.

35 Că ieşirile meale sânt ieşiri de viiaţă, şi să găteaşte vrearea de la Domnul.

36 Iară cei ce greşesc asupra mea fac păgânătate în sufletele sale, şi cei ce mă urăsc pre mine iubesc moartea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.