×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 24

A nu urma pre cei răi, cu înţelepciunea să zideaşte casa; cu ştiinţa să umplu cămările; a ajuta pre cei lipsiţi; cu înţelepciunea ca cu miiare a să îndulci; dreptul va cădea şi să va scula; să nu te bucuri de cădearea vrăjmaşului tău; a să teame de Dumnezeu şi de împăratul; a judeca drept; a nu fi mărturie mincinoasă; blând a grăi; a nu răs(p)lăti rău pentru rău; asămănarea neînţeleptului; puţin a dormi.

1 Fiiule! Nu urma oamenilor răi, nici pofti a fi cu dânşii.

2 Că minciuni cugetă inima lor şi dureri grăiesc buzele lor.

3 Cu înţelepciune să zideaşte casa şi cu priceapere să isprăveaşte.

4 Şi cu ştiinţa să umplu cămările de toată bogăţiia scumpă şi bună.

5 Mai bun easte înţeleptul decât cel tare şi omul cel înţelept decât un lucrătoriu mare de pământ.

6 Cu ocârmuirea să face războiul, iară ajutoriul cu inima cea cu sfat.

7 Înţelepciunea şi gândul bun în porţile înţelepţilor, înţelepţii nu să abat de la leagea Domnului,

8 Ci gândesc întru adunări; pre cei neînvăţaţi îi tâmpină moartea.

9 Şi moare cel fără de minte întru păcate, iară necurăţiia easte la omul pierzătoriu.

10 Pângări-să-va în zioa cea rea şi în zioa năcazului până ce să va sfârşi.

11 A scoate pre cei ce-i duc la moarte şi a răscumpăra pre cei ce-i traga nu te scumpi.

12 Şi de vei zice: „Nu-l ştiu pre acesta soţie”, că Domnul inimile tuturor le cunoaşte; şi Cel ce au dat suflare la toţi, Acela ştie toate, Cel ce va răsplăti fieştecăruia după faptele lui.

13 Mănâncă miiare, fiiule, că e bun fagurul, ca să se îndulcească gâtlejul tău.

14 Că aşa vei sâmţi înţelepciunea în sufletul tău, carea de o vei afla, bună va fi săvârşirea ta, şi nădeajdea nu te va părăsi.

15 Să nu apropii de cel necredincios păşunea drepţilor, nici să te amăgeşti cu saţiul pântecelui.

16 Că de şeapte ori va cădea dreptul şi să va scula; iară cei necredincioşi să vor sfârşi în reale.

17 De va cădea vrăjmaşul tău, să nu te bucuri de el, şi pentru împiedecarea lui nu te înălţa.

18 Că va vedea Domnul şi nu-I va plăcea Lui, şi va întoarce măniia Sa de la Dânsul.

19 Nu te bucura de cei ce fac rău; nici râvni celor păcătoşi.

20 Că cei răi nu vor avea nepoţi, şi lumina celor necredincioşi să va stânge.

21 Teame-te de Dumnezeu, fiiule, şi de împăratul, şi de nici unul să nu fii neascultătoriu.

22 Că fără de veaste vor răsplăti celor necredincioşi, şi casnele amânduror cine le ştie?

23 Şi iară aceastea zic voao, înţelepţilor: A cunoaşte faţa la judecată nu easte bine.

24 Cel ce zice celui necredincios că easte drept blăstămat va fi noroadelor şi urât neamurilor.

25 Iară cei ce mustră mai buni să vor arăta, şi preste ei binecuvântare va veni.

26 Şi buzele vor iubi a răspunde cuvinte bune.

27 Găteaşte spre ieşire lucrurile tale, şi te găteaşte la ţarina ta, şi vino după mine, şi de iznov vei zidi casa ta.

28 Nu fi mărturie mincinoasă împrotiva cetăţanului tău, nici te lărgi cu buzele tale.

29 Să nu zici: „Cum mi-au făcut el mie face-voiu şi eu lui, şi voiu răsplăti lui ceale ce m-au năpăstuit”.

30 Ca o arătură e bărbatul neînţelept şi ca viia e omul cel lipsit de minte.

31 De o vei lăsa, să va ţălini şi să va îmburuiena toată, şi va fi părăsită, şi pietrile cu care easte îngrădită să vor săpa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.