×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 14

Multe fealiuri de întâmplări a înţelepciunii şi a nebuniei; cu înţelepciunea fieştecare stat bine să îndreptează, cu carea cel ce să porneaşte spre milă şi patimile le mulcomeaşte; iară greşealele pierd pre oameni.

1 Muierile ceale înţeleapte au zidit casă; iară cea fără de minte le-au surpat cu mâinile sale.

2 Cel ce umblă drept să teame de Domnul; iară cel ce umblă strâmb pre căile sale să va defăima.

3 Din gura nebunilor toiag de ocară; iară buzele înţelepţilor îi păzesc pre ei.

4 Unde nu sânt boi, iaslea easte deşartă; iară unde sânt holde multe, arătată easte tăriia boului.

5 Mărturiia credincioasă nu minte, iară mărturiia strâmbă aţâţă minciuni.

6 Căuta-vei înţelepciunea la cei răi şi nu o vei afla; iară la cei înţelepţi lezne easte simţirea.

7 Toate sânt împrotivă omului făr’ de minte; iară armele simţirii sânt buzele înţeleapte.

8 Înţelepciunea celor învăţaţi easte a-şi cunoaşte căile sale; iară gândul celor fără de minte easte în rătăcire.

9 Casălor celor fără de leage le trebuiaşte curăţeniia; iară casele drepţilor sânt priimite.

10 Inima sâmţitoare a omului măhneaşte sufletul său; iară când să veseleaşte, nu să ameastecă cu ocara.

11 Casăle celor necuraţi să vor stânge; iară lăcaşurile celor drepţi să vor întări.

12 Easte cale carea să pare oamenilor dreaptă; iară sfârşitul ei duce în fundul iadului.

13 În veselii nu să ameastecă întristarea; iară mai pre urmă bucuriia să întoarce în plâns.

14 De căile sale să va sătura cel îndrăzneţ cu inima; iară din cugetele sale e omul bun.

15 Omul cel fără de răutate creade tot cuvântul; iară cel înţelept vine la pocăinţă.

16 Înţeleptul temându-să să fereaşte de rău; iară cel fără de minte, nădăjduindu-să în sine, să ameastecă cu fărădeleagea.

17 Cel grabnic la mânie face fără de socoteală; iară omul înţelept multe rabdă.

18 Nebunii împart răutatea; iară cei cu minte să ţân de ştiinţă.

19 Luneca-vor cei răi înaintea celor buni; şi cei necredincioşi vor sluji la uşile celor drepţi.

20 Priiatinii vor urî pe priiatinii cei săraci; iară priiatinii celor bogaţi sânt mulţi.

21 Cel ce nu cinsteaşte pre cel mişel păcătuiaşte; iară cel ce miluiaşte pre săraci fericit easte.

22 Fiind rătăciţi, cei nedrepţi lucrează reale; iară cei buni fac milă şi adevăr.

23 Nu ştiu mila şi credinţa făcătorii de reale; iară mila şi credinţa easte la cei ce lucrează ceale bune.

24 Tot cel ce poartă grijă are de prisosit; iară cel dezmierdat şi nepurtătoriu de grijă în lipsă va fi.

25 Cunună înţelepţilor easte bogăţiia lor; iară petreacerea nebunilor easte rea.

26 Mântuiaşte din reale sufletul mărturiia credincioasă; iară cel viclean aţâţă minciună.

27 Întru frica Domnului easte nădeajdea celui tare şi fiilor săi va lăsa razăm de pace.

28 Frica Domnului easte izvor de viiaţă, şi pre cel ce o are îl face a să feri de laţul morţii.

29 Mărirea împăratului easte în norod mult; iară în norodul puţin easte piiarderea celui putearnic.

30 Omul cel mult răbdătoriu easte cu mare înţelepţie; iară cel foarte fricos easte neînţelept.

31 Omul blând easte doftor inimii; iară cariul oasălor easte inima sâmţitoare.

32 Cel ce grăiaşte de rău pre săracul mânie pre Cel ce l-au făcut pre el; iară cel ce miluiaşte pre sărac cinsteaşte pre Cel ce l-au făcut pre el.

33 Întru răutatea sa va peri necredinciosul; iară cel ce nădăjduiaşte spre Domnul drept easte întru bunătatea sa.

34 Inima cea bună a bărbatului odihneaşte înţelepciunea; iară inima nebunilor nu să cunoaşte.

35 Dreptatea înalţă neamul; iară păcatele împuţinează seminţiile.

36 Priimită easte împăratului sluga înţeleaptă; şi cu păstrarea sa leapădă de la sâne ocara.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.