×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 11

Folosurile dreptăţii şi a celoralalte fapte bune, şi nefolosirile vicleşugului şi a deşeartelor bogăţii.

1 Cumpenele vicleane urâciune sânt înaintea Domnului, iară cumpăna dreaptă priimită easte Lui.

2 Oriunde întră sudalma, acolo şi ocara; iară gura smeriţilor cugetă înţelepciune.

3 Săvârşirea drepţilor va îndrepta pre dânşii, iară împiedecarea călcătorilor de leage îi va prăda pre ei.

4 Nu vor folosi averile în zioa mâniei, iară dreptatea va izbăvi din moarte; murind, dreptul lasă grija, iară perirea necredincioşilor easte urâtă şi de râs.

5 Dreptatea nevinovatului îndreptează căile; iară necredinţa cade întru nedreptate.

6 Dreptatea oamenilor drepţi va izbăvi pre ei; iară cei fără de leage să vânează de păgânătatea lor.

7 Sfârşindu-să omul drept, nu-i piiare nădeajdea; iară lauda necredincioşilor va peri.

8 Dreptul din cursă va scăpa, şi în locul lui să va da cel necredincios.

9 În gura celor necredincioşi laţul cetăţeanilor; iară chipzuirea drepţilor, cu bună sporire.

10 Întru bunătăţile drepţilor să îndreaptă cetatea, şi întru perirea necredincioşilor, bucurie.

11 Întru binecuvântarea drepţilor să va înălţa cetatea; iară cu gura necredincioşilor să va săpa.

12 Batjocoreaşte pre cetăţeani cel lipsit de minte; iară bărbatul înţălept linişte aduce.

13 Omul cel cu doao limbi descopere sfaturi întru adunare; iară cel credincios cu duhul ascunde lucrurile.

14 Cei ce nu au ocărmurire cad ca frunzăle; iară mântuirea easte întru mult sfat.

15 Cel rău rău face când să împreună cu dreptul, şi ureaşte sunetul adeverinţii.

16 Muiarea de treabăface bărbatului mărire, iară muiarea care ureaşte ceale dreapte easte scaon de ocară; cei leaneşi sânt nevreadnici de avuţii.

17 Omul milostiv bine face sufletului său; iară cel nemilostiv piiarde trupul său.

18 Cel necredincios face lucruri nedreapte; iară sămânţa drepţilor, plata adevărului.

19 Fiiul drept să naşte spre viiaţă, iară urmarea celui necredincios spre moarte.

20 Urăciune sânt înaintea Domnului căile strâmbe; iară priimiţi sânt Lui toţi cei nevinovaţi în cale.

21 Cel ce-şi pune mâinile în mână cu strâmbătate nu va fi necertat, iară cel ce samănă dreptate va lua plata drepţilor.

22 Precum easte cercelul de aur în nările porcului, aşa easte frumseaţea muierii ceii cu nărav rău.

23 Pofta drepţilor toată easte bună; iară nădeajdea necredincioşilor va peri.

24 Sânt care sămănând ale sale mai multe fac; sânt şi care adunând ceale străine sărăcesc.

25 Tot sufletul e binecuvântat; iară omul mănios nu easte cu bună-cuviinţă.

26 Cel ce ţine grâul să-l lasă neamurilor,a iară binecuvântarea easte preste capul celui darnic.

27 Cel ce face bine caută dar bun; iară pre cel ce caută reale realele îl vor ajunge pre el.

28 Cel ce nădăjduiaşte întru avuţiia sa, acela va cădea; iară cel ce sprijineaşte pre cei drepţi, acela va răsări.

29 Cel ce nu poartă grije de casa sa va moşteni vânturi şi va sluji cel neînţălept celui înţălept.

30 Din rodul dreptăţii creaşte pomul vieţii; iară sufletele călcătorilor de leage să vor lua devreame.

31 Că de vreame ce dreptul abiia să mântuiaşte, dară necredinciosul şi păcătosul unde să va afla?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.