×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA PILDELOR

Capitolul 1

Folosul pildelor; ascultarea şi îndemnul spre înţelepciune; să dojeneaşte fiiul să nu urmeaze după îmblănzirile păcătoşilor; înţelepciunea îndeamnă spre a sa îmbrăţişeare, şi celor ce o urăsc le vesteaşte perirea.

1 Pildele lui Solomon, fiiului lui David, carele au împărăţit în Israil.

2 A cunoaşte înţelepciunea, învăţătura, a înţeleage cuvintele măiestriei.

3 A priceape învăluialele vorbelor şi dezlegarea cuvintelor celor întunecoase, şi a socoti dreptatea şi adevărul şi judecată a face.

4 A da celor fără de răutate isteţie, şi pruncului tinăr simţire şi înţeleagere.

5 Aceastea auzindu-le, înţeleptul mai înţelept va fi, şi cel înţelegătoriu ocârmuire va dobândi.

6 Şi va cunoaşte pilda şi cuvântul întunecos şi vorbele înţelepţilor şi întrebările ceale ascunse.

7 Înceaperea înţelepciunii e frica Domului şi cunoştinţă bună easte tuturor celor ce o fac pre ea, credinţa întru Dumnezeu easte înceaperea priceaperii, iară cei necredincioşia defăimează înţelepciunea şi învăţătura.

8 Ascultă, fiiule, învăţătura tătâne-tău şi nu lepăda legile maicii tale.

9 Că cununa darurilor vei lua pre creaştetul tău şi lanţ de aur împrejurul grumazului tău.

10 Fiiule, să nu te înşeale pre tine oamenii cei necredincioşi, nici să voieşti lor.

11 De te vor ruga, zicând: „Vino cu noi, însoţeaşte-te la sânge, şi cu strâmbătate să ascundem în pământ pre omul cel drept,

12 Să-l înghiţim pre el ca iadul de viu şi să stingem pomenirea lui de pre pământ,

13 Agoniseala lui cea de mult preţ să o apucăm şi vom umplea căsile noastre de prăzi,

14 Pune-ţi soartea ta cu noi, şi o pungă de obşte să avem toţi, şi un sac să fie noao!”,

15 Să nu mergi în cale cu dânşii, ci să-ţi abaţi piciorul tău de la cărările lor.

16 Că picioarele lor la răutate aleargă, şi grabnice sânt a vărsa sânge.

17 Că nu fără de dreptate să întind mrejile paserilor.

18 Că cei ce să însoţesc sângiurilor îşi agonisesc şie reale, şi sfărâmarea oamenilor celor fără de leage e rea.

19 Aceastea sânt căile tuturor celor ce fac fărădelegi, că cu necredinţa îşi rănesc sufletul său.

20 Înţelepciunea în răspântieb să laudă şi prin uliţe îndrăzneală aduce.

21 Pre vârvurile zidurilor să vesteaşte, şi la porţile celor putearnici şeade, şi la porţile cetăţii cutezind grăiaşte.

22 Câtă vreame cei nevinovaţi să vor ţânea de dreptate nu să vor ruşina; iară cei nebuni, fiind poftitori de batjocură, necredincioşi făcându-să, au urât ştiinţa?

23 Şi vinovaţi s-au făcut mustrărilor, iată, vă spuiu înainte graiul suflării meale şi voiu învăţa pre voi cuvântul mieu.

24 Că am strigat şi nu m-aţi ascultat, şi am întins cuvinte şi nu aţi luat aminte.

25 Ci aţi defăimat sfaturile meale şi nu aţi luat aminte certările meale.

26 Pentru aceaea, şi eu voiu râde de perirea voastră şi mă voiu bucura când va veni voao piiarderea.

27 Şi când va năvăli asupra voastră fără de veaste nevoie şi va veni supărare, aseamenea viforului, şi când va veni voao năcazuri şi încunjurareac cetăţii, sau când va veni voao perirea,

28 Că va fi când mă veţi chema, şi eu nu voiu auzi pre voi, căuta-mă-vor cei răi şi nu mă vor afla.

29 Că au urât înţelepciunea şi cuvântuld Domnului nu au ales.

30 Nici au voit să ia aminte sfaturile meale şi au batjocorit mustrările meale.

31 Pentru aceaea, vor mânca roadele căii sale şi să vor sătura de necurăţiia sa.

32 Căci că făcea strâmbătate pruncilor să vor omorî, şi cercetarea piiarde pre cei necuraţi.

33 Iară cel ce mă va asculta pre mine va lăcui spre nădeajde şi să va odihni fără frică de tot răul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.