×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 9

A cincea pedeapsă, boala în dobitoace, a şeasa, rane, a şeaptea, grindină; la carea să făgăduiaşte Faraon că va slobozi norodul, de va înceta, carea nici aceasta plineaşte. Iară din toate aceastea fiii lui Israil nimic nu au pătimit.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Întră la Faraon şi vei zice lui: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‚Slobozi norodul Mieu, ca s-Mi slujească.

2 Iară de nu vei vrea să slobozi pre norodul Mieu, ci încă-l vei mai ţinea pre el,

3 Iată, mâna Domnului va fi preste dobitoacele tale ceale din câmpuri, şi preste cai şi preste asini şi preste cămile şi preste boi şi preste oi, moarte mare foarte.

4 Şi osibită minune voiu face Eu în vreamea aceaea întră dobitoacele eghipteanilor şi întră dobitoacele fiilor lui Israil, şi nu vor muri din toate dobitoacele fiilor lui Israil, ce s-au zis’».

5 Şi au dat Dumnezeu soroc, zicând: «Mâne va face Domnul cuvântul acesta pre pământ»”.

6 Şi au făcut Domnul cuvântul acesta a doao zi, şi au murit toate dobitoacele eghipteanilor. Iară din dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul.

7 Şi, văzind Faraon că din toate dobitoacele fiilor lui Israil nu au murit nici unul, s-au îngreoiat inima lui Faraon şi nu au slobozit norodul.

8 Şi au grăit Domnul cătră Moisi Aaron, zicând: „Luaţi voi pline mânile de spuze din cuptoriu, şi să preasăre Moisi spre ceriu înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui.

9 Şi să se facă pulbere preste tot pământul Eghiptului, şi vor fi pre oameni şi pre dobitoace rane, beşici fierbinţi, şi pre oameni şi pre dobitoace în tot pământul Eghiptului”.

10 Şi au luat spuză din cuptoriu înaintea lui Faraon şi o au presărat Moisi spre ceriu, şi s-au făcut rane, beşici fierbinţi pre oameni şi pre dobitoace.

11 Şi nu au putut fermecătorii să stea înaintea lui Mosi pentru rane, că s-au făcut rane în fermecători şi în tot pământul Eghiptului.

12 Şi au învârtoşeat Domnul inima lui Faraon, şi nu i-au ascultat pre ei după cum au rânduit domnul lui Moisi.

13 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Mânecă dimineaţă şi stăi înaintea lui Faraon, şi vei zice cătră el: «Aceastea zice Domnul Dumnezeul evreilor: ‚Slobozi pre norodul Mieu, ca să-mi slujească Mie.

14 Pentru că în vreamea aceasta Eu voiu trimite toate bătăile Meale în inima ta şi într-a slugilor tale şi într-a norodului tău, ca să vezi că nu easte ca mine altul în tot pământul.

15 Că acum voiu slobozi mâna Mea şi te voiu bate pre tine şi pre norodul tău cu moarte, şi te vei zdrobi de pre pământ.

16 Şi pentru aceaea ai fost păzit până acum, ca să arăt întru tine putearea Mea, şi ca să se vestească numele Mieu în tot pământul.

17 Au, doară, încă vei face tu norodului Mieu ca să nu slobozi pre dânşii?

18 Iată, Eu voiu ploa în ceasul acesta mâne piiatră multă foarte, ca carea nu au fost în Eghipt, din zioa carea s-au făcut până în zioa aceasta.

19 Acum, dară, grăbeaşte să-ţi aduni dobitoacele tale şi câte ai tu în câmp, pentru că toţi oamenii şi dobitoacele câte să vor afla în câmp şi nu vor întra în casă şi va cădea preste eale piiatra vor muri’»”.

20 Cel ce să temea de cuvântul Domnului din slugile lui Faraon şi-au adunat dobitoacele sale în case.

21 Iară cel ce nu au băgat samă de cuvântul Domnului au lăsat dobitoacele în câmp.

22 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Întinde mâna ta spre ceriu şi va fi piiatră preste tot pământul Eghiptului şi preste oameni şi preste dobitoace şi preste toată iarba cea de pre pământ”.

23 Şi au întins Moisi mâna spre ceriu, şi Domnul au dat trăznete şi piiatră, şi curgea foc pre pământ, şi au ploat Domnul piiatră şi cătră preste tot pământul Eghiptului.

24 Şi au fost piiatră, şi în piiatră ardea foc cu flacără, şi piiatra era multă foarte, ca carea nu au mai fost în Eghipt din zioa din care s-au făcut în el neam.

25 Şi au bătut piiatra în tot pământul Eghiptului de la om până la dobitoace, şi toată iarba din câmp o au bătut piiatra, şi toate leamnele din câmpuri le-au zdrobit piiatra.

26 Numai în pământul Ghesem, unde era fiii lui Israil, nu au fost piiatră.

27 Şi, trimiţând Faraon, au chemat pre Moisi şi pre Aaron, şi le-au zis lor: „Păcătuit-am acum, Domnul easte drept, iară eu şi norodul mieu necredinciosa.

28 Rugaţi-vă, dară, pentru mine cătră Domnul, şi să înceteaze a să mai face tunetele lui Dumnezeu şi piiatra şi focul, şi voiu slobozi pre voi şi mai mult nu veţi rămânea”.

29 Şi au zis Moisi lui: „Deaca voiu ieşi din cetate, voiu întinde mâinile meale cătră Domnul, şi tunetele vor înceta, şi piiatra şi apa mai mult nu va fi, ca să cunoaşteţi că al Domnului easte pământul.

30 Iară eu ştiu că şi tu şi slugile încă nu v-aţi temut de Domnul”.

31 Şi inul şi orzul s-au stricat, că orzul era înspicat, paiu şi inul cu sămânţă.

32 Iară grâul şi ovăsul nu s-au stricat, pentru că era târzie.

33 Şi au ieşit Moisi de la Faraon afară din cetate şi au întins mâinile cătră Domnul, şi au încetat tunetele şi piiatra şi ploaia nu au mai picat pre pământ.

34 Iară, văzind Faraon că au încetat ploaia şi piiatra şi tunetele, au adaos încă a păcătui, şi şi-au îngreoiat inima sa şi a slugilor sale.

35 Şi s-au învârtoşeat inima lui şi a slugilor lui, şi nu au slobozit pre fiii lui Israil, după cum au grăit Domnul lui Moisi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.