×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 8

A doao bătaie a Eghiptului sânt broaştele, pentru a cărora depărtare făgăduiaşte Faraon că va slobozi norodul, dar nu face; pentru aceaea să adaogă a treia, muşiţele; şi a patra, muştele, pentru care iară făgăduiaşte Faraon că să va slobozi norodul, dară nu face.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Întră la Faraon şi să grăieşti cătră el: «Aceastea zice Domnul: ‚Slobozi pre norodul Mieu, ca să slujească Mie.

2 Iară de nu vei vrea să-l slobozi, iată, Eu bat toate hotarăle tale cu broaşte.

3 Şi va vărsa râul broaşte, şi, suindu-să broaştele, vor întra în casele tale şi în cămările aşternuturilor tale şi pre paturile tale şi în casele slugilor tale şi întru ale norodului tău, şi în aluaturile tale şi în cuptoarele tale.

4 Şi preste tine şi preste slugile tale şi preste norodul tău să vor sui broaşte’»”.

5 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Zi lui Aaron, fratelui tău: «Întinde cu mâna toiagul tău spre râuri şi spre lacuri şi spre bălţi şi scoate broaşte pre pământul Eghiptului»”.

6 Şi au întins Aaron mâna spre apele Eghiptului şi au scos broaşte, şi s-au suit broasca şi au acoperit tot pământul Eghip-tului.

7 Şi au făcut aşea şi vrăjitorii eghipteanilor cu fermecăturile sale şi au scos broaşte pre pământul Eghiptului.

8 Şi au chemat Faraon pre Moisi şi pre Aaron şi au zis: „Rugaţi-vă pentru mine cătră Domnul, şi să ia broaştele de la mine şi de la norodul mieu, şi-i voiu slobozi pre ei şi vor jertvi Domnului”.

9 Şi au zis Moisi cătră Faraon: „Rânduiaşte mie când să mă rog pentru tine şi pentru slugile tale şi pentru norodul tău, ca să piarză broaştele de la tine şi de la norodul tău şi din casele voastre, şi numai în râu să rămâie”.

10 Iară el au zis: „Mâne”. Deci, au zis: „După cum ai zis ca să vezi, că nu easte altul afară de Domnul.

11 Şi să vor râdica broaştele de la tine, şi din casele voastre şi din curţi şi de la slugile tale şi de la norodul tău, şi numai în râu vor rămânea”.

12 Şi au ieşit Moisi şi Aaron de la Faraon, şi au strigat Moisi cătră Domnul, ca să piia-ră broaştele, după cum făgăduisă lui Faraon.

13 Şi au făcut Domnul după cum au zis Moisi, şi au murit broaştele din case şi din curţi şi din ţarine.

14 Şi le-au adunat pre eale clăi, clăi, şi s-au împuţit pământul.

15 Şi, văzind Faraon că s-au făcut răsuflare, s-au îngreoiat inima lui şi nu i-au ascultat pre ei, după cum au grăit Domnul.

16 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Zi lui Aaron: «Întinde cu mâna toiagul tău şi loveaşte ţărâna pământului, şi vor fi muşiţe întru oameni şi întru dobitoacea şi în tot pământul Eghiptului»”.

17 Şi au întins Aaron cu mâna toiagul şi au lovit ţărâna pământului, şi s-au făcut muşiţe în oameni şi în dobitoace şi în toată ţărâna pământului s-au făcut muşiţe, în tot pământul Eghiptului.

18 Şi au vrut să facă şi vrăjitorii cu farmecile sale, ca să scoaţă muşiţe, şi nu au putut, şi s-au făcut muşiţe în oameni şi în dobitoace.

19 Şi au zis vrăjitorii lui Faraon: „Deagetul lui Dumnezeu easte acesta”. Şi s-au învârtoşeat inima lui Faraon, şi nu i-au ascultat pre ei, după cum au grăit Domnul.

20 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Mânecă dimineaţă şi stăi înaintea lui Faraon, şi, iată, el va ieşi la apă, şi vei zice cătră el: «Aceastea zice Domnul: ‚Slobozi pre norodul Mieu, ca să-Mi slujească în pustie.

21 Iară de nu vei vrea să slobozi pre norodul Mieu, iată, Eu voiu trimite preste tine şi preste slugile tale şi preste norodul tău şi preste căsile voastre muscă cânească şi să vor umplea căsile eghipteanilor de muscă cânească şi pământul pre care sânt ei.

22 Şi voiu mări în zioa aceaea pământul Ghesem, pre care norodul Mieu va sta, preste care nu va fi muscă cânească, ca să vezi că Eu sânt Domnul Dumnezeu a tot pământul.

23 Şi voiu osibi întră norodul Mieu şi întră norodul tău, şi mâne va fi sămnul acesta pre pământ’»”.

24 Şi au făcut Domnul aşea, şi au venit muscă cânească mulţime în casele lui Faraon şi în casele slugilor lui şi în tot pământul Eghiptului, şi s-au stricat pământul de musca cea cânească.

25 Şi au chemat Faraon pre Moisi şi pre Aaron şi le-au zis: „Meargeţi şi jertviţi Domnului Dumnezeului vostru în pământul acesta”.

26 Şi au zis Moisi: „Nu easte cu putinţă a să face aşea, că ceale ce sânt urâciune eghipteanilor vom să jertvim Domnului Dumnezeului nostru, şi de vom jertvi ceale ce sânt urâciune eghipteanilor înaintea lor, cu pietri ne vor ucide.

27 Cale de trei zile vom mearge în pustie şi vom jertvi Dumnezeului nostru, precum au zis Domnul noao”.

28 Şi au zis Faraon: „Eu voiu slobozi pre voi şi veţi jertvi Dumnezeului vostru în pustie, iară să nu vă întindeţi a mearge departe, rugaţi-vă, dară, pentru mine cătră Domnul”.

29 Şi au zis Moisi: „Vezi, eu voiu ieşi de la tine şi mă voiu ruga cătră Dumnezeu, şi să va duce musca cea cânească de la tine şi de la slugile tale, şi de la norodul tău, mâne, să nu adaogi încă, o, Faraoane, a înşela, ca să nu slobozi norodul să jertvească Domnului”.

30 Şi au ieşit Moisi de la Faraon şi s-au rugat cătră Dumnezeu.

31 Şi au făcut Domnul după cum au zis Moisi, şi au râdicat musca cea cânească de la Faraon şi de la slugile lui şi de la norodul lui, şi nu au rămas nici una.

32 Şi şi-au îngreoiat Faraon inima sa în vreamea aceasta, şi n-au vrut să sloboază pre norod.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.