×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 6

Dumnezeul mângăie pre israilteani prin Moisi cu făgăduinţa pământului Hanaan; să numără seminţiia lui Simeon, a lui Ruvin şi a lui Levi, până la Moisi.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Acum vei vedea ceale ce voi face lui Faraon, că cu mână tare va slobozi pre ei, şi cu braţ înalt va scoate pre ei din pământul lui”.

2 Şi au grăit Dumnezeu cătră Moisi şi au zis cătră dânsul: „Eu, Domnul.

3 Şi m-am arătat lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, Dumnezeul lor fiind Eu, şi numele Mieu, Domnula, nu l-am arătat lor.

4 Şi am pus legătura Mea cu ei, ca să le dau lor pământul hananeilor, pământul pre care s-au sălăşluit, întru care au şi lăcuit pre dânsul.

5 Şi Eu am auzit suspinul fiilor lui Israil, cu care eghipteanii ca pre robi asupresc pre ei, şi Mi-am adus aminte de făgăduinţa voastră.

6 Mergi şi grăiaşte fiilor lui Israil, zicând: «Eu, Domnul, şi voiu scoate pre voi din stăpâniia eghipteanilor, şi voiu scoate pre voi din robiia lor, şi voiu izbăvi pre voi cu braţ înalt şi cu judecată mare.

7 Şi voiu lua pre voi norod Mie, şi voiu fi voao Dumnezeu, şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, Cel ce v-au scos pre voi din stăpânirea eghipteanilor.

8 Şi voiu băga pre voi în pământul spre care am întins mâna Mea să-l dau lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, şi-l voiu da pre el voao moştenire, Eu, Domnul»”.

9 Şi au grăit Moisi aşea fiilor lui Israil, şi ei nu au ascultat pre Moisi pentru împuţinarea sufletului şi pentru lucrurile ceale grealeb.

10 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

11 „Întră şi grăiaşte lui Faraon, împăratul Eghiptului, ca să sloboază pre fiii lui Israil din pământul său!”

12 Şi au grăit Moisi înaintea Domnului, zicând: „Iată, fiii lui Israil nu m-au ascultat pre mine, şi cum mă va asculta Faraon? Şi eu gângav sânt”.

13 Şi au zis Domnul cătră Moisi şi cătră Aaron, şi le-au poruncit lor să între la Faraon, împăratul Eghiptului, ca să scoaţă pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului.

14 Şi aceştia sânt începătorii caselor neamurilor, fiii lui Ruvin, celui întâiu născut a lui Israil: Enoh şi Falus, Asron şi Harmi. Aceasta easte familiia lui Ruvin.

15 Şi fiii lui Simeon: Iemuil şi Iamin şi Aod şi Iahin şi Saar şi Saul, cel din Finisa. Aceastea sânt familiile fiilor lui Simeon.

16 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Levi, după familiile lor: Gherson, Caat şi Mera-ri, şi anii vieţii lui Levi o sută treizeci şi şeapte.

17 Şi aceştia sânt fiii lui Gherson: Loveni şi Semei, casele familiei lor.

18 Şi fiii lui Caat: Amvram şi Isaar, Hevron şi Oziil, şi anii vieţii lui Caat o sută şi treizeci de ani.

19 Şi fiii lui Merari: Mooli şi Omusi. Aceastea sânt casele familiilor lui Levi după rudeniile lor.

20 Şi au luat Amvram pre Iohaved, fata fratelui tătâne-său, şie muiare, şi au născut pre Aaron şi pre Moisi şi pre Mariam, sora lor, şi anii vieţii lui Amvram o sută treizeci şi şeapte de ani.

21 Şi fiii lui Isaar: Core şi Nafec şi Zehri.

22 Şi fiii lui Oziil: Misail şi Elisafan şi Segri.

23 Iară Aaron au luat şie muiare pre Elisavet, fata lui Aminadav, sora lui Naason, şi i-au născut lui pre Nadav şi pre Aviud şi pre Eleazar şi pre Itamar.

24 Iară fiii lui Core: Asir şi Elcana şi Aviasar. Aceastea sânt naşterile lui Core.

25 Şi Eleazar, feciorul lui Aaron, au luat şie muiare din featele lui Futiil şi i-au născut lui pre Finees. Aceastea sânt începăturile familiei leviţilor, după naşterile lor.

26 Acesta easte Aaron şi Moisi, cărora le-au zis Dumnezeu să scoaţă pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului cu toate averile lor.

27 Aceştia sânt cei ce grăia cătră Faraon, împăratul Eghiptului, şi au scos pre fiii lui Israil din pământul Eghiptului însuşi Aaron şi Moisi.

28 În carea zi au grăit Domnul lui Moisi în pământul Eghiptului.

29 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Eu, Domnul, grăiaşte cătră Faraon, împăratul Eghiptului, câte zic Eu cătră tine!”

30 Şi au zis Moisi înaintea Domnului: „Iată, eu sânt slab la graiu, şi cum mă va auzi pre mine Faraon?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.