×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 5

Moisi şi Aaron spun lui Faraon poruncile lui Dumnezeu, care el, nebăgându-le în samă, mai tare asupreaşte pre israilteani, nedându-le paie; care auzind Moisi, să roagă lui Dumnezeu pentru ei.

1 Şi, după aceastea, au întrat Moisi şi Aaron la Faraon şi au zis lui: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Slobozi pre norodul Mieu, ca să sărbeaze în pustie».

2 Şi au zis Faraon: „Cine easte de a Căruia glas să ascult eu, ca să sloboz pre fiii lui Israil? Nu ştiu pre Domnul, şi pre Israil nu voiu slobozi”.

3 Şi ei au zis lui: „Dumnezeul evreilor ne-au chemat pre noi să meargem cale de trei zile în pustie, ca să jertvim Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu ne întimpine pre noi moarte au ucidere”.

4 Şi le-au zis lor împăratul Eghiptului: „Pentru ce Moisi şi Aaron îndărăptniceaşte pre norod de la lucru? Meargeţi fieştecarele dintră voi la lucrul său”.

5 Şi au zis Faraon: „Iată, acum să va prea înmulţi norodul acesta pre pământ, deci să nu-i lăsăm să odihnească de la lucruri”.

6 Şi au poruncit Faraon celor mai mari preste lucrurile norodului şi logofeţilor, zicând:

7 „Mai mult să nu daţi paie norodului pentru facerea cărămizilor, ca ieri şi ca alaltaieri, ci să meargă ei să-şi adune lor paie.

8 Şi să facă cărămizi câte au făcut, şi în toate zilele să-i siliţi, şi să nu împuţinaţi nimica din lucrurile lor, că şed fără de lucru, pentru aceaea strigă, zicând: «Să meargem şi să jertvim!»

9 Să se îngreoiaze lucrurile oamenilor acestora şi să grijească de acestea: iară să nu grijească de cuvinte deşearte”.

10 Şi îi silea pre ei cei mai mari preste lucruri şi logofeţii, şi grăia cătră norod zicând: „Aceastea zice Faraon: «Mai mult nu vom da voao paie».

11 Voi singuri meargeţi de vă adunaţi voao paie de unde veţi afla, că nimica nu să va împuţina din lucrul vostru”.

12 Şi s-au râsipit norodul în tot pământul Eghiptului să strângă trestie în loc de paie.

13 Iară cei mai mari preste lucruri silea pre ei, zicând: „Săvârşiţi lucrurile voastre, care vi să cuvin preste zi, ca şi când vi să da paie”.

14 Şi ispravnicii lui Faraon, cei ce era puşi mai mari, au bătut pre logofeţii neamului fiilor lui Israil, zicând: „Căci n-aţi săvârşit lucrul cărămizilor voastre, şi astăzi, ca şi ieri şi alaltaieri”.

15 Şi, întrând logofeţii fiilor lui Israil, au strigat cătră Faraon, zicând: „Pentru ce faci aşea robilor tăi?

16 Paie nu să dau robilor tăi, şi zic noao să facem cărămizi? Şi, iată, pre slujile tale le bat, au, doară, nedreptate vei face norodului tău?”

17 Şi le-au zis lor: „Făr’de lucru şedeţi, leaneşi sânteţi, pentru aceaea ziceţi: «Să meargem să jertvim Dumnezeului nostru».

18 Acum, dară, mergând lucraţi, că paie nu să vor da voao, şi tot atâtea cărămizi veţi face”.

19 Şi s-au văzut pre sine logofeţii fiilor lui Israil în reale, zicându-li-să: „Nu să va împuţina din cărămizi ce easte rânduit pre zi”.

20 Şi s-au întimpinat ei cu Moisi şi cu Aaron, carii venea înaintea lor, când ieşea ei de la Faraon.

21 Şi au zis lor: „Vază-vă pre voi Dumnezeu şi să vă judece, că aţi făcut urât mirosul nostru înaintea lui Faraon şi înaintea slugilor lui, ca să daţi sabie în mâna lui să ne omoară”.

22 Şi s-au întors Moisi cătră Domnul şi au zis: „Rogu-mă, Doamne, căci ai năcăjit pre norodul acesta? Şi pentru ce m-ai trimis pre mine?

23 Că de când am mers eu la Faraon să grăiesc cu numele Tău, au năcăjit pre norodul acesta şi nu ai izbăvit pre norodul Tău”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.