×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 4

Trei seamne luând Moisi de la Dumnezeu, purceade în Eghipt cu muiarea sa, muiarea îşi taie împrejur pruncul. Aaron întâmpină pre fratele său, Moisi, şi deodată să duc la fiii lui Israil.

1 Şi au răspuns Moisi şi au zis: „Dar de nu vor creade mie şi nu vor asculta de glasul mieu, că vor zice că: «Nu s-au arătat ţie Dumnezeu», ce voiu zice cătră ei?”

2 Şi au zis lui Domnul: „Ce easte ce e în mâna ta?” Iară el au zis: „Toiag”.

3 Şi au zis: „Aruncă-l pre el pre pământ!” Şi l-au aruncat pre el pre pământ şi s-au făcut şearpe, şi au fugit Moisi de dânsul.

4 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Întinde mâna şi-l apucă de coadă”. Şi, întinzind mâna, l-au apucat de coadă şi s-au făcut toiag în mâna lui.

5 „Ca să crează ţie că ţi S-au arătat Dumnezeul părinţilor lor, Dumnzeul lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov”.

6 Şi i-au zis lui Domnul iarăşi: „Bagă mâna ta în sinul tău!” Şi au băgat mâna sa în sinul său şi au scos mâna sa din sinul său şi s-au făcut mâna luia ca zăpada.

7 Şi au zis iarăşi: „Bagă mâna ta în sânul tău!” Şi au băgat mâna sa în sânul său şi o au scos din sânul său, şi iarăşi s-au făcut în faţa trupului.

8 „Şi de nu vor creade ţie şi nu vor asculta de cuvântul semnului celui dintâiu, vor creade ţie pentru cuvântul semnului celui de al doilea.

9 Şi va fi de nu vor creade ţie pentru aceaste doao seamne, nici vor asculta de glasul tău, vei luoa din apa râului şi vei turna pre uscat, şi apa carea o vei luoa din râu va fi sânge pre uscat”.

10 Şi au zis Moisi cătră Domnul: „Rogu-mă, Doamne, nu sânt putinciosb ca mai înainte de ieri, nici ca mai înainte de alaltaieri, nici ca de când ai început a grăi slugii Tale, slab la glas şi zăbavnic la limbă sânt eu”.

11 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Cine au dat gură omului? Şi cine au făcut rău la auz şi surd, văzătoriu şi orb, au nu Eu, Dumnezeu?

12 Şi acum mergi şi Eu voiu deşchide gura. ta şi te voiu învăţa ceale ce vei grăi”.

13 Şi au zis Moisi: „Rogu-mă, Doamne, alea-ge pre altul putincios, pre carele vei trimite”.

14 Şi, mâniindu-să Domnul cu urgie pre Moisi, au zis: „Au nu, iată, Aaron, fratele tău, levitul? Ştiu că el, grăind, va grăi în locul tău, şi, iată, el va ieşi întru întâmpinarea ta şi, văzindu-te, să va bucura întru sine.

15 Şi vei grăi cătră dânsul, şi vei pune cuvintele Meale în gura lui, şi Eu voiu deşchide gura ta şi gura lui şi voiu învăţa pre voi ce să faceţi.

16 Şi el va grăi în locul tău cătră norod şi va fi gura ta, iară tu vei fi lui în ceale cătră Dumnezeu.

17 Şi toiagul, care s-au prefăcut în şearpe, îl vei luoa în mâna ta, cu care vei face seamnele”.

18 Şi au mers Moisi, şi s-au întors la Iotor, socrul său, şi au zis: „Mearge-voiu şi mă voiu întoarce la fraţii miei cei din Eghipt şi voiu vedea de trăiesc încă”. Şi au zis Iotor lui Moisi: „Pasă sănătos!” Şi, după aceale zile multe, au murit împăratul Eghiptului.

19 Şi au zis Domnul cătră Moisi în Madiam: Mergi, du-te în Eghipt, că au murit toţi cei ce căuta sufletul tău”.

20 Şi, luându-şi Moisi pre muiarea sa şi pruncii, i-au pus pre asinii săi şi s-au întors în Eghipt, şi au luat Moisi toiagul cel de la Dumnezeu în mâna sa.

21 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Mergând tu şi întorcându-te în Eghipt, vezi, toate seamnele care le-am dat în mâna ta să le faci pre eale înaintea lui Faraon. Iară Eu voiu întări inima lui şi nu va slobozi norodul.

22 Şi tu vei zice lui Faraon: «Aceastea zice Domnul: ‚Fiiul cel întâiu născut al Mieu, Israil’.

23 Şi am zis ţie: ‚Slobozi norodul Mieu, ca să se închine Mie’. Iară tu ai vrut să-l slobozi pre el, vezi, dară, Eu voiu ucide pre Fiiul tău cel întâiu născut»”.

24 Şi au fost pre cale unde au poposit, l-au întâmpinat pre dânsul îngerul Domnului şi cerca să-l omoară pre dânsul.

25 Şi, luând Sepfora o pietricea ascuţită, au tăiat împrejur marginea trupului fiiului său şi au căzut la picioarele lui, şi au zis: „Stătut-au sângele tăierii împrejur a fiiului mieu”.

26 Şi s-au dus de la el, pentru că au zis: „Stătut-au sângele tăierii împrejur a fiiului mieu”.

27 Şi au zis Domnul cătră Aaron: „Mergi întru întimpinarea lui Moisi în pustie”. Şi s-au dus, şi s-au întimpinat cu dânsul în muntele lui Dumnezeu şi s-au sărutat amândoi.

28 Şi au spus Moisi lui Aaron toate cuvintele Domnului, care le-au trimis, şi toate graiurile, care i-au poruncit lui.

29 Şi au mers Moisi şi Aaron, şi au adunat toată bătrânimea fiilor lui Israil.

30 Şi au grăit Aaron toate cuvintele aceastea, care au grăit Dumnezeu cătră Moisi.

31 Şi au făcut seamnele înaintea norodului.

32 Şi au crezut norodul şi s-au bucurat, pentru că au căutat Dumnezeu spre fiii lui Israil şi pentru că au văzut necazul lor, şi, plecându-să norodul, s-au închinat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.