×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 34

Moisi, gătind alte table şi oprind legătura cu neamurile şi închinarea idolilor, şi dând porunci de cei întâiu născuţi, de sâmbătă, de azime şi despre cealelalte sărbători, după ce posteaşte patruzeci de zile, să pogoară cu coarne din munte şi, cu faţa acoperită, grăiaşte norodului.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Ciopleaşte-ţi doao table de piiatră, ca şi ceale dintâiu, şi Te suie la Mine în munte, şi voiu scrie pre table cuvintele care era pre tablele ceale dintâiu, care le-ai sfărâmat.

2 Şi te găteaşte dimineaţă şi te vei sui pre muntele Sinaii, şi vei sta înaintea Mea acolo, pre vârvul muntelui.

3 Şi nimenea să nu să suie cu tine, şi nimenea să nu să ivească în tot muntele, şi oile şi boii să nu pască aproape de muntele acela”.

4 Şi au cioplit Moisi doao tăbli de piiatră, ca şi ceale dintâiu, şi, mânecând de dimineaţă, s-au suit în muntele Sinaii, după cum i-au poruncit Domnul, şi au luat Moisi ceale doao table de piiatră.

5 Şi S-au pogorât Domnul în nor, şi au stătut înaintea lui acolo, şi au chemat numele Domnului.

6 Şi au trecut Domnul înaintea feaţii lui, şi au chemat: „Domnul Dumnezeu îndurat şi milostiv, îndelung răbdătoriu şi mult milostiv, şi adevărat.

7 Cel ce păzeaşte dreptatea şi face milă la mii, Cel ce ştearge fărădelegile şi nedreptăţile şi păcatele şi nu curăţeaşte pre cel vinovat, Cel ce aduce fărădelegile părinţilor preste fii şi preste fiii fiilor şi preste a treia şi a patra neam”.

8 Şi, grăbind Moisi, s-au plecat pre pământ şi s-au închinat.

9 Şi au zis: „De am aflat har înaintea Ta, să meargă Domnul mieu împreună cu noi, că norodul easte tare la cerbice, şi vei lua Tu păcatele noastre şi fărădelegile noastre, şi vom fi ai Tăi”.

10 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Iată, Eu puiu ţie legătură înaintea a tot norodul tău, face-voiu lucruri mărite, care nu s-au făcut în tot pământul şi în tot neamul, şi va vedea tot norodul întru carii eşti tu lucrurile Domnului, că minunate sânt ceale ce voiu face Eu ţie.

11 Ia tu aminte toate câte poruncesc Eu ţie. Iată, Eu scoţ dinaintea feaţii voastre pre amoreu şi pre hananeu şi pre ferezeu şi pre heteu şi pre eveu şi pre ghergheseu şi pre ievuseu.

12 Ia-ţi aminte ţie, ca nu cumva să pui legătură cu cei ce şăd pre pământul întru care întri ca să nu să facă piiadecă întru voi.

13 Capiştilea lor să le stricaţi, şi stâlpiib lor să-i zdrobiţi, şi desişurilec lor să le tăiaţi, şi idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi în foc.

14 Că nu vă veţi închina la alţi dumnezei, că Domnul Dumnezeu nume răvnind, Dumnezeu răvnitoriu easte.

15 Ca nu cumva să pui legătură cu cei ce şed pre pământ şi vor curvi după dumnezeii lor şi vor jertvi dumnezeilor lor şi te vor chema şi vei mânca din jertvele lor.

16 Şi vei lua din featele lor feciorilor tăi, şi din featele tale vei da feciorilor lor, şi vor curvi featele tale după dumnezeii lor, şi vor curvi feciorii tăi după dumnezeii lor.

17 Şi dumnezei vărsaţi să nu faci ţie.

18 Şi sărbătoarea azimelor să o păzăşti: şeapte zile vei mânca azime, după cum am poruncit ţie la vreame în luna cea dintâiu, pentru că în luna cea dintâiu ai ieşit din Eghipt.

19 Toată partea bărbătească ce deşchide pântecele a Mea va fi, tot cel întâiu născut al vaciid şi cel întâiu născut al oii.

20 Şi cel întâiu născut al asinului vei răscumpăra cu oaie; iară de nu-l vei răscumpăra, vei da preţul lui, tot cel întâiu născut al fiilor tăi vei răscumpăra, să nu te arăţi înaintea Mea deşert.

21 În şease zile lucrează; iară în zioa a şeaptea te vei odihni, de sămânat şi de seacere vei odihni.

22 Şi sărbătoarea săptămânilor vei face Mie, începătura seacerii grâului şi sărbătoarea adunării la miezul anului.

23 În trei vremi ale anului să va arăta toată partea ta cea bărbătească înaintea Domnului Dumnezeului lui Israil.

24 Căci când voiu scoate neamurile dinaintea feaţii tale şi voiu lăţi hotarăle tale, şi nimenea nu va pofti pământul tău, când te vei sui să te arăţi înaintea Domnului Dumnezeului tău în trei vremi ale anului,

25 Să nu junghi preste dospit sângele jertvelor Meale, şi să nu doarmă până dimineaţa jertva sărbătoarei Paştilor.

26 Pârga rodurilor pământului tău vei aduce în Casa Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi mielul în laptele mumei lui”.

27 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Scrie ţie cuvintele aceastea, că preste aceastea voiu face cu tine şi cu Israil legătură”.

28 Şi au fost acolo Moisi înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, pâine nu au mâncat şi apă nu au beut, şi au scris pre table cuvintele aceastea ale legăturii, ceale zeace cuvintee.

29 Iară când s-au pogorât Moisi din munte, şi ceale doao table era în mâinile lui Moisi, şi, pogorându-să din munte, Moisi nu ştiia că s-au fost mărit vedearea feaţii obrazului lui de când i-au grăit Dumnezeu lui.

30 Şi au văzut Aaron şi toţi bătrânii lui Israil pre Moisi, şi era mărită vedearea feaţii obrazului lui, şi s-au temut a să apropiia la dânsul.

31 Şi i-au chemat pre ei Moisi, şi s-au întors cătră dânsul Aaron şi toţi boiarii adunării, şi au grăit lor Moisi.

32 Şi după aceasta au venit la dânsul toţi fiii lui Israil, şi le-au poruncit lor toate câte au poruncit cătră dânsul Domnul în muntele Sinaii.

33 Şi, după ce au încetat a grăi cătră ei, şi-au pus acoperemânt pre faţa sa.

34 Şi, când întra Moisi înaintea Domnului să grăiască Lui, lua acoperemântul până ce ieşea. Şi după ce ieşea, grăia tuturor fiilor lui Israil ceale ce i-au poruncit lui Domnul.

35 Şi au văzut fiii lui Israil faţa lui Moisi că s-au mărit, şi şi-au acoperit Moisi faţa sa, până când întra să grăiască cu dânsul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.