×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 33

Stâmpărând Moisi ameninţarea lui Dumnezeu împrotiva norodului, să dezbracă norodul de podoaba sa şi-şi plânge păcatul; să îmblânzeaşte Dumnezeu şi grăiaşte cu Moisi faţă cătră faţă, carele pofteaşte a vedea faţa şi mărirea lui Dumnezeu.

1 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Mergi, suie-te de aici, tu şi norodul tău pre carele l-ai scos din pământul Eghiptului, la pământul care m-am jurat lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov, zicând: «Seminţiei voastre voiu da pământul acesta.

2 Şi împreună voiu trimite pre îngerul Mieu înaintea feaţii tale, şi va scoate pre amoreu şi pre heteu şi pre ferezeu şi pre ghergheseu şi pre eveu şi pre evuseu şi pre hananeu,

3 Şi te voiu băga în pământul care curge lapte şi miiare, că nu Mă voiu sui împreună cu tine, că eşti norod tare la cerbice, ca să nu te pierz pre cale»”.

4 Şi, auzind norodul acest cuvânt, rău au plâns cu plânsuri.

5 Şi au zis Domnula fiilor lui Israil: „Voi, norod greu la cerbice, vedeţi să nu aduc Eu preste voi altă bătaie, şi voiu piiarde pre voi; acum, dară, luaţi-vă hainele măririlor voastre şi podoaba, şi voiu arăta ţie ceale ce voiu face ţie”.

6 Şi şi-au luat fiii lui Israil podoaba sa şi îmbrăcămintea de la muntele lui Horiv.

7 Şi, luând Moisi cortul său, l-au întins afară de tabără, departe de tabără, şi s-au chemat Cortul Mărturiei; şi au fost tot cel ce cerca pre Domnul ieşea la cort, afară de tabără.

8 Şi, când întra Moisi în cortul cel afară de tabără, sta tot norodul uitându-să fieştecarele de la uşea cortului său, şi căuta când mergea Moisi până ce întra el în cort.

9 Şi, după ce întra Moisi în cort, să pogo-rea stâlpul cel de nor şi sta la uşea cortului, şi grăia Moisi.

10 Şi vedea tot norodul stâlpul cel de nor stând la uşea cortului şi, stând, tot norodul să închina fieştecarele de la uşea cortului său.

11 Şi au grăit Domnul cătră Moisi faţă la faţă, ca cum ar grăi neştine cătră priiatinul său, şi-l trimitea la tabără, iară sluga Iisus, feciorul lui Navi, tinărul, nu ieşea din cort.

12 Şi au zis Moisi cătră Domnul: „Iată, Tu zici mie: «Povăţuiaşte pre norodul acesta», şi nu mi-ai arătat pre cine vei să trimiţi împreună cu mine, şi Tu mi-ai zis mie: «Ştiu-te pre tine mai mult decât pre toţi, şi har ai la Mine».

13 Deci, de am aflat har înaintea Ta, arată-Te mie pre Tine Insuţi cunoscut, să Te văz, ca să aflu har înaintea Ta şi ca să ştiu că norodul Tău easte acest neam mare”.

14 Şi au zis: „u Insumi voiu mearge înain-tea ta şi te voiu odihni”.

15 Şi au zis cătră Dânsul: „De nu vei mearge Tu Insuţi împreună cu noi, să nu mă scoţi de aici.

16 Şi cum să va şti adevărat că am aflat har înaintea Ta, eu şi norodul Tău, fără numai de vei mearge Tu împreună cu noi? Şi mă voiu mări eu şi norodul Tău mai mult decât toate neamurile, câte sânt pre pământ”.

17 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Şi acest cuvânt al tău, care l-ai grăit, voiu face că ai aflat har înaintea Mea şi te ştiu pre tine mai mult decât pre toţi”.

18 Şi au zis: „Arată-Te mie pre Tineb”.

19 Şi au zis: „Eu voiu mearge înaintea ta cu mărirea Mea, şi voiu chema cu numele Mieu, Domnul înaintea ta, şi voiu milui pre cine voiu milui, şi nu Mă voiu îndura de cine nu Mă voiu îndura”.

20 Şi au zis: „Nu vei putea vedea faţa Mea, că nu va vedea omul faţa Mea şi să fie viu”.

21 Şi au zis Domnul: „Iată, loc la Mine şi vei sta pre piiatră.

22 Şi când va treace mărirea Mea, te voiu pune în gaora pietrii şi voiu acoperi cu mâna mea preste tine până ce voiu treace.

23 Şi voiu lua în laturi mâna Mea, şi atunci vei vedea dosul Mieu; iară faţa Mea nu să va arăta ţie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.