×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 32

Nefiind Moisi de faţă, norodul face viţel şi i să închină; pentru închinarea la viţel să roagă Moisi lui Dumnezeu, sfarmă tablele, arde viţelul; şi, certând pre Aaron, porunceaşte să se ucidă închinătorii de idol, şi celoralalţi le dobândeaşte iertare.

1 Şi, văzând norodul că au întârziiat Moisi a să pogorî din munte, s-au adunat norodul la Aaron şi au zis lui:„Scoală-te şi ne fă noao dumnezei, carii să meargă înaintea noastră, că Moisi acela, omul carele ne-au scos pre noi din pământul Eghiptului, nu ştim ce s-au făcut lui”.

2 Şi le-au zis lor Aaron: „Luaţi cerceii cei de aur din urechile muierilor voastre şi a featelor şi-i aduceţi la Mine”.

3 Şi au luat tot norodul cerceii cei de aur care era în urechile muierilor lor şi i-au adus la Aaron.

4 Şi i-au luat din mâinile lor şi i-au închipuit în tipariu şi i-au făcut viţel vărsat, şi au zis: „Aceştia sânt dumnezeii tăi, Israile, carii te-au scos din pământul Eghiptului”.

5 Şi, văzind Aaron, au zidit jertvenic înaintea lui, şi au strigat Aaron, zicând: „Sărbătoarea Domnului mâne”.

6 Şi, mânecând a doao zi, au făcut arderi de tot şi au adus jertvă de mântuire; şi au şezut norodul de au mâncat şi au beut şi s-au sculat de au jucat.

7 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând: „Pasă degrabă de te pogoară de aici, că fărădeleage au făcut norodul tău, pre carele l-ai scos din pământul Eghiptului.

8 S-au abătut curând din calea carea ai poruncit lor, şi şi-au făcut şie viţel, şi s-au închinat lui, şi au jertvit lui, şi au zis:

9 «Aceştia sânt dumnezeii tăi, Israile, carii te-au scos din pământul Eghiptului».

10 Şi acum lasă-Mă ca, mâniindu-Mă cu iuţime,asupra lor, să-i pierz pre ei, şi te voi face pre tine neam mare”.

11 Şi s-au rugat Moisi înaintea Domnului Dumnezeu, şi au zis: „Pentru ce, Doamne, Te mânii cu iuţime pre norodul Tău, pre carele l-ai scos din pământul Eghiptului cu puteare mare şi cu braţul Tău cel înalt?

12 Ca nu cumva să grăiască eghipteanii, zicând: «Cu vicleşug i-au scos pre ei să-i uciză în munţi, şi să-i piiarză pre ei de pre pământ», opreaşte iuţimea mâniei Tale şi Te îmblânzeaşte spre răutatea norodului Tău,

13 Aducându-Ţi aminte de Avraam şi de Isaac şi de Iacov, robii Tăi, cărora Te-ai jurat pre Tine însuţi, şi ai grăit cătră ei, zi-când: «Înmulţi-voiu sămânţa voastră ca stealele ceriului de multă, şi tot pământul acesta», care ai zis să-l dai săminţiei lor şi să-l ţie în veaci”.

14 Şi S-au îmblânzit Domnul, ca să păzască pre norodul Său.

15 Şi, întorcându-să Moisi, s-au pogorât din munte, şi ceale doao tăbli ale mărturiei în mâinile lui, table de piiatră scrise de amândoao părţile lor, de o parte, şi de ceaealaltă parte era scrise.

16 Şi tablele lucrul lui Dumnezeu era, şi scrisoarea, scrisoarea lui Dumnezeu sepată în table.

17 Şi, auzind Iisus glasul norodului strigând, au zis cătră Moisi: „Glas de războiu easte în tabără”.

18 Iară Moisi au zis: „Nu easte glas de ostaşi tari, nici glas de oameni slabi, carii fug, ci glas de oameni beaţi auz eu”.

19 Şi, apropiindu-să de tabără, au văzut viţelul şi horele, şi, mâniindu-să cu iuţime Moisi, au aruncat din mâinile sale amândoao tablele şi le-au sfărmat supt munte.

20 Şi, luând viţelul carele făcusă, l-au ars în foc şi l-au măcinat mărunt şi l-au presărat pre apă, şi au adăpat cu el pre fiii lui Israil.

21 Şi au zis Moisi cătră Aaron: „Ce au făcut ţie norodul acesta, de ai adus preste ei păcat mare?”

22 Şi au zis Aaron cătră Moisi: „Nu te mâniia, doamne, că tu ştii cum easte norodul acesta când să porneaşte.

23 Că au zis mie: «Fă-ne noao dumnezei carii să meargă înaintea noastră, că Moisi, omul acela carele ne-au scos pre noi din pământul Eghiptului, nu ştim ce s-au făcut lui».

24 Şi am zis lor: «La cine easte aur, adunaţi-l». Şi l-au adunat, şi l-au dat mie, şi l-am aruncat în foc, şi au ieşit viţelul acesta”.

25 Şi, văzind Moisi norodul cum s-au răsipit (că-i răsipisă pre ei Aaron, bucurie vrăjmaşilor lor),

26 Au stătut Moisi în uşea taberii şi au zis: „Cine easte al Domnului? Să vie la mine”. Şi s-au adunat la el toţi fiii lui Levi.

27 Şi le-au zis lor: „Aceastea zice Domnul Dumnezeul lui Israil: «Puneţi fieştecarele sabiia sa pre coapsă, şi vă duceţi şi vă întoarceţi din poartă în poartă prin tabără, şi ucideţi fieştecarele pre fratele său, şi fieştecarele pre vecinul său, şi fieştecine pre deaproapele său»”.

28 Şi au făcut fiii lui Levi după cum le-au poruncit lor Moisi, şi au căzut din norod în zioa aceaea ca la trei mii de oameni.

29 Şi le-au zis lor Moisi: „Umplut-aţi mâinile voastre astăzi Domnului fieştecarele întru fiiul sau întru fratele său, ca să se dea preste voi binecuvântare”.

30 Şi au fost a doao zi, zis-au Moisi cătră norod: „Voi aţi păcătuit păcat mare, şi acum mă voiu sui cătră Dumnezeu, ca să mă rog pentru păcatul vostru”.

31 Şi s-au întors Moisi la Domnul, şi au zis: „Rogu-mă, Doamne, păcătuit-au norodul acesta, păcat mare făcându-şi şie dumnezei de aur.

32 Şi acum, de vei să ierţi lor păcatul lor, iartă-l; iară de nu, ştearge-mă pre mine din cartea Ta, carea ai scris”.

33 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Pre cei ce au păcătuit înaintea Mea voiu ştear-ge pre ei din cartea Mea.

34 Iară acum pasă, pogoară-te şi povă-ţuiaşte pre norodul acesta la locul care ţ-am zis ţie, iată, îngerul mieu va mearge înaintea feaţii tale; iară în zioa carea voiu socoti, voiu aduce preste ei pedeapsă pentru păcatul lor”.

35 Şi au bătut Domnul pre norod pentru facerea viţelului care l-au făcut Aaron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.