×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 20

Moisi, auzind de la Domnul ceale zeace porunci, le vesteaşte norodului şi porunceaşte să se facă oltariu de pământ sau de pietri necioplite, la care să nu să suie pre treapte.

1 Şi au grăit Domnul toate cuvintele aceastea, zicând:

2 „Eu sânt Domnul Dumnezeul tău, Cel ce te-am scos din pământul Eghiptului, din casa robiei.

3 Să nu aibi alţi dumnezei afară de Mine.

4 Să nu faci ţie chip cioplita, nici asemănarea vreunui lucru, din câte sânt în ceriu sus, şi din câte sânt pre pământ jos, şi din câte sânt în ape supt pământ.

5 Să nu te închini acelora, şi să nu slujeşti lor, că Eu sânt Domnul Dumnezeul tău. Dumnezeu răvnitoriu, Cel ce răsplătesc păcatele părinţilor în fiib până la al treilea, şi până la al patra neam, celor ce Mă urăsc pre Mine.

6 Şi fac milă până la a miia neam celor ce Mă iubesc pre Mine şi păzesc poruncile Meale.

7 Să nu iai numele Domnul Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pre cel ce va luoa numele Lui în deşert.

8 Adu-ţi aminte de zioa sâmbetii, să o sfinţeşti pre ea.

9 Şease zile lucrează şi fă toate lucrurile tale.

10 Iară zioa a şeaptea easte sâmbăta Dom-nului Dumnezeului tău, să nu faci întru aceaea nici un lucru, nici tu, nici feciorul tău, nici fata ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău şi nici un dobitoc al tău, nici veneticul cel ce lăcuiaşte cu tine.

11 Că în şease zile au făcut Dumnezeu ceriul şi pământul şi marea, şi toate câte sânt într-însele, şi în zioa a şeaptea au odihnit, pentru aceaea bine au cuvântat Dumnezeu zioa a şeaptea şi o au sfinţit pre ea.

12 Cinsteaşte pre tatăl tău şi pre mumă ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti mult pre pământul cel bun, care Domnul Dumnezeul tău ţi-l dă ţie.

13 Să nu ucizi.

14 Să nu preacurveşti.

15 Să nu furi.

16 Să nu mărturiseşti strâmb asupra vecinului tău mărturie mincinoasă.

17 Să nu pofteşti muiarea deaproapelui tău, să nu pofteşti casa vecinului tău, nici ţarina lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi nici un dobitoc al lui, nici câte sânt ale deaproapelui tău”.

18 Şi tot norodul vedea glasurile şi luminile şi glasul trâmbiţii şi muntele fumând, şi, spăimântându-să tot norodul, au stătut departe.

19 Şi au zis cătră Moisi: „Grăiaşte tu noao, şi să nu grăiască cătră noi Dumnezeu, ca nu cumva să murim”.

20 Şi au zis lor Moisi: „Îndrăzniţi, că pentru ca să vă cearce pre voi au venit Dumnezeu la voi, ca să fie frica Lui întru voi, ca să nu păcătuiţi”.

21 Şi sta norodul departe, şi Moisi au întrat în negura unde era Dumnezeu.

22 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Aceastea vei zice casii lui Iacov şi vei spune fiilor lui Israil: «Voi aţi văzut că din ceriu am grăit cătră voi.

23 Să nu vă faceţi voao dumnezei de argint şi dumnezei de aur, să nu vă faceţi voao aceştia.

24 Jertvenic de pământ să-Mi faceţi Mie, şi să puneţi preste dânsul arderile ceale de tot ale voastre şi jertvele ceale de mântuire ale voastre şi oile şi viţeii voştri, în tot locul unde voiu numi numele Mieu acolo, şi voiu veni la tine şi te voiu binecuvânta.

25 Iară de vei face Mie jertvenic de piiatră, să nu-l zideşti din pietri cioplite, pentru că ai pus cuţitul tău pre eale şi s-au pângărit.

26 Să nu te sui pre treapte la jertvenicul Mieu, ca să nu descoperi urâciunea ta pre dânsul».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.