×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 19

În preajma muntelui Sinai, făcându-să pomenirea facerii de bine a scoaterii din Eghipt, să porunceaşte norodului să se sfinţască, ca să se pogoară Domnul în fulger şi în tunet, să vorbească cu Moisi înaintea a tot norodul.

1 Iară în luna a treia după ce au ieşit fiii lui Israil din pământul Eghiptului, în zioa aceasta au venit în pustiia Sina.

2 Şi s-au râdicat de la Rafidin şi au venit în pustiia Sina, şi au tăbărât acolo Israil în preajma muntelui.

3 Şi Moisi s-au suit în muntele lui Dum-nezeu, şi l-au strigat pre dânsul Dumnezeu din munte, zicând: „Aceastea vei grăi casii lui Iacov şi vei spune fiilor lui Israil.

4 «Înşivă aţi văzut câte am făcut eghipteanilor, şi v-am luat pre voi ca pre nişte aripi de vulturi, şi v-am tras pre voi la Mine.

5 Şi acum, de veţi asculta cuvântul Mieu şi veţi păzi leagea Mea, veţi fi Mie norod ales din toate neamurile, că al Mieu easte tot pământul.

6 Şi voi veţi fi Mie împărăţie, sfinţenie şi neam sfânt». Aceaste cuvinte vei grăi fiilor lui Israil”.

7 Şi au venit Moisi, şi au chemat pre bătrânii norodului, şi au grăit înaintea lor toate cuvintele aceastea care le-au poruncit lor Dumnezeu.

8 Şi au răspuns tot norodul deodată, şi au zis: „Toate câte au zis Dumnezeu vom face şi vom asculta”. Şi au adus Moisi cuvintele norodului la Dumnezeu.

9 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Iată, Eu voiu veni la tine în stâlp de nor, ca să Mă auză norodul grăind cătră tine, şi vor creade ţie în veaci”. Şi au spus Moisi cuvintele norodului cătră Domnul.

10 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Pogoară-te de spune norodului şi-i curăţeaşte pre ei astăzi şi mâine, şi să-şi speale hainele.

11 Şi să fie gata în zioa a treia, că în zioa a treia să va pogorî Domnul pre muntele Sinaii înaintea a tot norodul.

12 Şi vei aşeza norodul primprejur, zicându-le: «Păziţi-vă să nu vă suiţi în munte, nici să vă atingeţi de ceva dintru ale lui, că tot cel ce să va atinge de munte cu moarte va muri.

13 Să nu să atingă de el mână, că cu pietri să va ucide, sau cu săgeată să va săgeta, ori dobitoc, ori om fie, nu va trăi». Iară deaca să vor depărta glasurile şi trâm-biţele şi norul de la munte, ei să vor sui în munte”.

14 Şi s-au pogorât Moisi din munte la norod, şi i-au sfinţit pre ei, şi şi-au spălat hainele sale.

15 Şi au zis norodului: „Fiţi gata, trei zile să nu vă apropiiaţi la muieri”.

16 Şi au fost a treia zi, când să făcea zio, s-au făcut glasuri şi fulgere şi nori întunecaţi pre muntele Sinaii, glasul trâmbiţii răsuna tare, şi s-au spăimântat tot norodul cel din tabără.

17 Şi au scos Moisi norodul întru întimpinarea lui Dumnezeu din tabără şi au stătut supt munte.

18 Iară muntele Sinaii fuma tot, că să pogorâsă Dumnezeu pre el în foc, şi să suia fumul ca nişte fum din cuptoriu, şi s-au spăimântat tot norodul foarte.

19 Şi glasurile trâmbiţii să întărea foarte şi mai mari să făcea, şi Moisi grăia, iară Dumnezeu răspundea lui cu glas.

20 Şi s-au pogorât Domnul pre muntele Sinaii, pre vârful muntelui, şi au chemat Domnul pre Moisi în vârful muntelui şi s-au suit Moisi.

21 Şi au grăit Dumnezeu cătră Moisi, zi-când: Pogoară-te şi mărturiseaşte norodului ca nu cumva să se apropie cătră Dumnezeu să vază, şi vor peri dintr-înşii mulţi.

22 Şi preoţii carii să vor apropia cătră Domnul Dumnezeu să se sfinţască, ca nu cumva să se întoarcă de cătră ei Domnul”.

23 Şi au zis Moisi cătră Dumnezeu: „Nu va putea norodul să se suie în muntele Sinaii, că Tu ai mărturisit noao zicând: «Osibeaşte muntele şi-l sfinţeaşte pre el»”.

24 Şi i-au zis lui Domnul: „Mergi, pogoară-te şi te suie tu şi Aaron cu tine, iară pre preoţi şi pre norod să nu-i sileşti a să sui la Dumnezeu, ca nu cumva să piiarză dintru ei Domnul”.

25 Şi s-au pogorât Moisi la norod şi au spus lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.