×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA IEŞIRII

Capitolul 16

Israilteanilor ce cârtea pentru bucate în pustiia Sin le ploao Domnul potârnichi şi mană de săturat; porunca Domnului despre culeagerea şi ţinearea manei spre pomenire.

1 Şi s-au rădicat din Elim, şi au venit toată adunarea fiilor lui Israil în pustiia Sin, carea easte întră Elim şi întră Sina. Iară în a cinceasprăzeace zi a lunii a doao, după ce au ieşit ei din pământul Eghiptului,

2 Au cârtit toată adunarea fiilor lui Israil asupra lui Moisi şi a lui Aaron.

3 Şi au zis fiii lui Israil cătră ei: „Mai bine am fi murit bătuţi de Domnul în pământul Eghiptului, când şedeam la oalele ceale cu carne şi mâncam pâine de ne săturam, decât ne-aţi adus pre noi în pustiia aceasta, să omorâţi toată adunarea aceasta cu foame”.

4 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Iată, Eu voiu ploua voao pâini din ceriu, şi să iasă norodul şi să adune cât va fi de ajuns într-o zi, ca să-i cerc pre ei: oare umbla-vor în leagea Mea, au ba?

5 Şi va fi în zioa a şeasa să adune de doao ori mai mult decât aduna într-altă zi pre o zi”.

6 Şi au zis Moisi şi Aaron cătră toată adunarea fiilor lui Israil: „Astară veţi cunoaşte că Domnul v-au scos pre voi din pământul Eghiptului.

7 Şi dimineaţă veţi vedea mărirea Domnului, pentru că au auzit cârtirea voastră asupra lui Dumnezeu. Iară noi ce sântem, de cârtiţi asupra noastră?”

8 Şi au zis Moisi: „Va da voao Domnul seara carne să mâncaţi, şi pâine dimineaţa să vă săturaţi. Că au auzit Domnul cârtirea voastră, carea cârtiţi asupra noastră, şi noi ce sântem? Că nu easte asupra noastră cârtirea voastră, ci asupra lui Dumnezeu”.

9 Şi au zis Moisi lui Aaron: „Zi cătră toată adunarea fiilor lui Israil: «Apropiiaţi-vă înaintea lui Dumnezeu, că au auzit cârtirea voastră»”.

10 Iară când grăi Aaron cătră toată adunarea fiilor lui Israil şi să întoarsără în pustie, mărirea Domnului s-au arătat în nor.

11 Şi au grăit Domnul cătră Moisi, zicând:

12 „Auzit-am cârtirea fiilor lui Israil, grăiaşte cătră ei, zicând: «Seara veţi mânca carne, şi dimineaţa vă veţi sătura de pâine, şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru»”.

13 Şi s-au făcut seară, şi s-au suit potâr-nichi, şi au acoperit tabăra; iară dimineaţa, deacă să râdica soarele de primprejurul taberii,

14 Iată, pre faţa pustiei mărunt ca coliandru, alb ca bruma pre pământ.

15 Şi, văzind aceasta fiii lui Israil, au zis unul cătră altul: „Ce easte aceasta?” Că nu ştiia ce easte, şi le-au zis lor Moisi: „Aceasta easte pâinea carea o au dat Domnul voao să mâncaţi.

16 Acesta easte cuvântul care l-au poruncit Domnul: «Strângeţi dintr-însa fieştecarele cât easte de ajuns: gomor, după capete, după numărul sufletelor voastre, fieştecarele împreună cu cei ce lăcuiesc cu voi să adunaţi»”.

17 Şi au făcut aşea fiii lui Israil, şi au adunat unul mai mult, altul mai puţin.

18 Şi măsurând gomorul, nici celui ce avea mult nu au întrecut, nici celui ce avea puţin nu au lipsit, fieştecarele cât era de ajuns la cei cu sine au adunat.

19 Şi au zis Moisi cătră ei: „Nimenea să nu lasă dintru aceasta pe dimineaţă”.

20 Şi nu au ascultat pre Moisi, ci unii au lăsat dintru aceaea pe dimineaţă, şi au făcut viermi şi s-au împuţit, şi s-au mâhnit Moisi pre ei.

21 Şi aduna dimineaţa, dimineaţa, fieştecarele cât îi era de ajuns lui, că, deaca încălzea soarele, să topea.

22 Şi au fost a şeasea zi, au adunat ceale de lipsă îndoite, câte doao gomori unuia, şi au întrat toţi boiarii adunării şi au spus lui Moisi.

23 Şi au zis Moisi cătră dânşii: „Acesta easte cuvântul care au grăit Domnul: «Sâmbetele sfinte sânt, odihnă Domnului mâine; oricâte veţi vrea a coace, coaceţi, şi oricâte veţi vrea a fiiarbe, fiiarbeţi, şi tot ce va întreace, lăsaţi voao rămăşiţa aceasta pe dimineaţă»”.

24 Şi au lăsat din aceasta până dimineaţă, după cum au poruncit lor Moisi, şi nu s-au împuţit, nici viermi nu s-au făcut într-însa.

25 Şi au zis lor Moisi: „Mâncaţi astăzi, că, pentru că easte sâmbătă, astăzi, Domnului nu veţi afla în câmp.

26 În şease zile veţi aduna, iară zioa a şeaptea e sâmbătă, că nu veţi afla într-însa”.

27 Şi au fost a şeaptea zi, au ieşit unii din norod să adune, şi nu au găsit.

28 Şi au zis Domnul cătră Moisi: „Până când nu veţi să ascultaţi de poruncile Meale şi de leagea Mea?

29 Vedeţi că Domnul au dat voao sărbătoare zioa aceasta, pentru aceaea El au dat voao în zioa a şeasa pâine pre doao zile, şedeţi fieştecarele în casele voastre, nimenea să nu iasă din locul său în zioa a şeaptea”.

30 Şi au ţinut sărbătoare norodul în zioa a şeaptea.

31 Şi au numit fiii lui Israil numele aceştiia mană, şi era ca sămânţa coliandrului albă, iară gustul ei ca azima cu miiare.

32 Şi au zis Moisi: „Acesta easte cuvântul care l-au poruncit Domnul: «Umpleţi gomor de mană, carea să se ţie întru neamurile voastre, ca să vază pâinea carea aţi mâncat voi în pustie, când v-au scos pre voi Domnul din pământul Eghiptului»”.

33 Şi au zis Moisi cătră Aaron: „Ia un urcior de aur şi bagă într-însul de-l umple cu gomor de mană, şi-l pune pre el înaintea lui Dumnezeu, ca să-l păziţi întru neamurile voastre”.

34 În ce chip au poruncit Domnul lui Moisi, şi au pus Aaron înaintea mărturiei spre pază, ca să se ţie.

35 Iară fiii lui Israil au mâncat mană patruzeci de ani, până au venit în pământ lăcuit, au mâncat mană până au venit în partea Finichiei.

36 Iară gomor era a zeacea parte din trei măsuria.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.